Justitsministeriet vejledning 2007 "Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Side19-20
 
"En person eller ikke-statslig organisation eller gruppe af personer, der mener, at betingelserne
for at klage til Domstolen er opfyldt, kan skrive eller faxe til Domstolens sekretariat
på følgende adresse:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Telefon (00 33) 3 88 41 20 18
Telefax (00 33) 3 88 41 27 30


Brevet til Domstolen bør mindst indeholde følgende oplysninger:
• Klagers navn, fødselsdato, nationalitet, køn, profession og adresse,
• hvis repræsenteret (af f.eks. en advokat), repræsentantens navn, profession og adresse,
• navnet på den medlemsstat, der klages over,
• en kort præsentation af klagens faktiske omstændigheder,
• en henvisning til de rettigheder og/eller friheder, som man mener, er blevet krænket,
og en forklaring på, hvorfor man mener, de er blevet krænket,
• en oversigt over de administrative og/eller retlige afgørelser, som myndighederne har
truffet i sagen med angivelse af, hvornår afgørelserne er truffet, hvilken myndighed
der har truffet afgørelserne, en kort beskrivelse af afgørelserne og kopi af afgørelserne
og
• en oversigt over, hvilke instanser der er rettet henvendelse til.

Man kan enten skrive klagen i et almindeligt brev til Domstolen eller anvende Domstolens
klageformular. Klageformularen kan fås ved henvendelse til Domstolens sekretariat eller
kan udskrives fra Domstolens Domstolens hjemmeside, hvor der også findes en
dansk klagevejledning og en dansk vejledning i, hvordan klageformularen skal udfyldes.
Den udfyldte klageformular kan kun sendes til Domstolen via almindelig post og ikke via
e-mail.

Man kan skrive klagen på dansk eller et andet af de officielle sprog, som tales i et af de
andre lande, der har tiltrådt konventionen. Indtil Domstolen beslutter, om klagen opfylder
betingelserne for at blive behandlet af Domstolen, kan man skrive til Domstolen på et af
de officielle sprog, man foretrækker.

Man kan selv klage til Domstolen, og der er ikke noget krav om, at man benytter en advokat.
Hvis Domstolen beslutter, at klagen skal behandles og ikke afvises, skal klageren
som hovedregel være repræsenteret af en advokat eller en anden person, der kan godkendes
af Domstolen, under klagesagens videre behandling ved Domstolen. Det gælder også,
hvis klageren skal møde til retsmøder i Strasbourg, inden Domstolen har truffet beslutning
om afvisning eller behandling af klagesagen.

Den advokat eller anden person, der repræsenterer klageren under klagesagens videre
behandling ved Domstolen, skal kunne tale engelsk eller fransk. Hvis man som klager vil
have Domstolens tilladelse til at repræsentere sig selv, skal man også kunne et af de to
sprog, så man kan præsentere sagen for Domstolen. Domstolen kan dog tillade, at et andet
sprog anvendes."


Se Justitsministeriets vejledning fra 2007 om klager til Menneskerettighedsdomstolen i sin helhed.