TfK 2008.735/1 VLK

V.L.K. 11. juli 2008 i kære 11. afd. S-1528-08
 

  Kære om rejseforbehold i sagen AnkIagemyndigheden mod S (adv. Michael Juul Eriksen, Åbyhøj).

(Kirsten Thorup, Henrik Estrup og Sophia van Binsbergen (kst.)).
I retsbog af 13. maj 2008 for Retten i Aalborg, 10. afdeling, er anført:
- - -

Der fremlagdes telefaxskrivelse af 8. maj d.å. fra advokat Michael Juul Eriksen, hvoraf fremgår, at advokaten anmoder om at blive beskikket som forsvarer for S.

Retten beskikkede herefter advokat Michael Juul Eriksen som forsvarer for sigtede S.

Beskikkelsen er betinget af, at advokat Michael Juul Eriksen frafalder krav mod statskassen om rejsegodtgørelse, jfr. retsplejelovens § 336 C.

- - -

Vestre Landsrets kendelse:

Sigtede S er ved Retten i Aalborg sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191 ved at have indført - i alt i 3 forhold - ikke under 3.200 gram kokain til Norge. Såfremt sigtede findes skyldig, må han forventes idømt en langvarig fængselsstraf.

Rejseudgifterne ved sagens gennemførelse for advokat Michael Juul Eriksen, der har kontor i Århus, vil være relativt beskedne sammenholdt med udgifterne til forsvarer i øvrigt.

På denne baggrund finder landsretten, at der i denne sag ikke er grundlag for at betinge beskikkelsen som sket, hvorfor vilkåret om, at advokat Michael Juul Eriksen skal frafalde krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter, ophæves.