Justitsministeriets cirkulære nr. 104 af 7. juli 1989 om afholdelse af udgifter til tolkning

 

(Til domstolene)


 

§ 1. Udgifter til tolkning, jf. retsplejelovens § 149, stk. 1, afholdes af parterne i overensstemmelse med lovens almindelige regler om sagsomkostninger.

Stk. 2. Efter bestemmelsen i retsplejelovens § 149, stk. 4, afholdes udgifter til tolkning i sager, hvori en statsborger i et andet nordisk land er part, af statskassen. Retten kan bestemme, at udgifterne skal godtgøres af parterne i overensstemmelse med lovens almindelige regler om sagsomkostninger.

§ 2. Udgifter til tolkning i straffesager afholdes endeligt af statskassen.

Stk. 2. Det samme gælder, såfremt der ved behandlingen af civile sager om afgiftssanktionerede overtrædelser af særlovgivningen, herunder ved fogedrettens behandling af begæringer om udpantning for sådanne afgiftskrav, anvendes tolkebistand.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 15. juli 1989.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 299 af 23. november 1922 og cirkulære nr. 77 af 9. maj 1967.

Justitsministeriet, den 7 juli 1989.

H. P. CLAUSEN

/Ida Heide-Jørgensen