Om forvaltningslovens § 26

 
 
   
Forvaltningslovens § 26 har følgende ordlyd:
 
§ 26. Afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal være ledsaget af oplysning herom.

I U 2004.2893 H havde en myndighed i sin skriftlige afgørelse til borgeren vejledt denne om, at afgørelsen kunne indbringes for domstolene "inden 3 måneder". Af skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, fremgik, at fristen skulle regnes fra afgørelsens dato. Da der ikke var vejledt om, at fristen skulle regnes fra afgørelsens dato, var myndighedens vejledning ikke i overensstemmelse med forvaltningslovens § 26, hvorfor domstolene fandt , at fristen i forhold til den omhandlede borger burde regnes fra borgerens modtagelse af afgørelsen (og vejledningen).