Lov nr. 389 af 22. maj 1996 om undersøgelse af Nørrebrosagen

 

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


 

     § 1. Der nedsættes en undersøgelseskommission bestående af 3 medlemmer, der udpeges af justitsministeren. Formanden og yderligere et medlem udpeges efter indstilling fra Advokatrådet. Et medlem udpeges efter fælles indstilling fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og Juridisk Institut ved Århus Universitet.

     Stk. 2. Justitsministeren udpeger endvidere en person, der kan bistå kommissionen med at foretage afhøringer i retten. Der stilles i øvrigt den fornødne sekretariatsbistand til rådighed for undersøgelseskommissionen.

     Stk. 3. De personer, der efter stk. 1 og 2 deltager i undersøgelsens gennemførelse, skal være uvildige og uafhængige i forhold til de myndigheder og personer, hvis forhold undersøges.

     § 2. Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og klarlægge

  • 1) det samlede begivenhedsforløb i forbindelse med urolighederne på Nørrebro den 18. og 19. maj 1993,
  • 2) omstændighederne omkring udformningen af kommissoriet for den daværende rigsadvokats undersøgelse og rækkevidden af kommissoriet, for så vidt angår spørgsmålet om tilvejebringelse af oplysninger vedrørende Københavns Politi, samt
  • 3) de drøftelser og andre kontakter om tilrettelæggelsen af undersøgelsen, der fandt sted mellem den daværende rigsadvokat og Justitsministeriet, Københavns Politi samt Dansk Politiforbund.

     Stk. 2. På grundlag af den i stk. 1 nævnte undersøgelse og klarlæggelse skal undersøgelseskommissionen udtale sig om, hvorvidt der af personer i offentlig tjeneste er begået fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til, at et retligt ansvar søges gennemført. En sådan udtalelse omfatter dog ikke de menige politifolk på Nørrebro.

     § 3. Undersøgelseskommissionen træffer bestemmelse om undersøgelsens nærmere tilrettelæggelse. Undersøgelseskommissionen kan inddrage materiale, som er tilvejebragt i forbindelse med den daværende rigsadvokats undersøgelse. Undersøgelseskommissionen kan anmode særligt sagkyndige om en udtalelse eller anden bistand til brug for undersøgelsen.

     § 4. Myndigheder og personer har pligt til at udlevere dokumenter og andet foreliggende materiale til undersøgelseskommissionen, når kommissionen anmoder om det.

     § 5. Undersøgelseskommissionen kan anmode Københavns Byret om at indkalde personer til at afgive forklaring for retten.

     Stk. 2. Forklaring afgives efter reglerne i retsplejeloven. Bestemmelsen i retsplejelovens § 169 finder ikke anvendelse. Afhøringen foretages af undersøgelseskommissionens medlemmer eller den person, der er udpeget efter § 1, stk. 2, 1. pkt.

     Stk. 3. Forklaring afgives i retsmøder, der er offentlige.

     Stk. 4. De personer, hvis forhold undersøges, har ret til at lade sig bistå af en bisidder.

     § 6. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og ombudsmandsloven gælder ikke for den virksomhed, som udøves af undersøgelseskommissionen.

     § 7. Undersøgelseskommissionen afgiver en beretning om resultatet af sin undersøgelse til justitsministeren, der offentliggør beretningen.

     § 8. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Bjørn Westh