Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med protokoller

 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention affattet på dansk og på engelsk:

Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 749 af 19. oktober 1998 er den gældende danske oversættelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som ændret ved protokol nr. 11. Protokol nr. 14 er endnu ikke indarbejdet i den gældende danske oversættelse af konventionen. Bilag 2 til 5 er tillægsprotokol nr. 1, protokol nr. 4, protokol nr. 6 og protokol nr. 7.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention affattet på engelsk med protokol nr. 11 og protokol nr. 14 indarbejdet (gældende).

Bemærk, at det alene er tillægsprotokol nr. 1, protokol nr. 4, tillægsprotokol nr. 6, tillægsprotokol nr. 7, protokol nr. 12 og tillægsprotokol nr. 13, som omhandler egentlige rettigheder til borgerne. De øvrige protokoller er af processuel karakter, hvoraf flere af dem er ophævede og erstattet af protokol nr. 11 og 14.


Protokollerne:

Tillægsprotokol nr. 1 (ratificeret af Danmark den 31. marts 1953) om beskyttelse af ejendomsretten, retten til uddannelse og retten til frie og hemmelige valg.


Protokol nr. 2 og 3 (ratificeret af Danmark den 6. maj 1963) om processuelle regler for menneskerettighedsdomstolen blandt andet regler om domstolens adgang til at  herunder domstolens adgang til at fremkomme med rådgivende udtalelser om juridiske spørgsmål vedrørende fortolkningen af Konventionen og de til denne knyttede protokoller.  (explanatory report til protokol nr. 2) (explanatory report til protokol nr. 3) Bestemmelserne i protokol nr. 2 og nr. 3 er blevet indarbejdet i protokol nr. 11.


Protokol nr. 4 (ratificeret af Danmark den 16. september 1963) om forbud mod gældsfængsel, bevægelsesfrihed, retten til at forlade et land, forbud mod udvisning af egne statsborgere, statsborgeres ret til indrejse og forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge. (explanatory report)


Protokol nr. 5 (ratificeret af Danmark den 20. januar 1966) om funktionstiden for domstolens medlemmer. (explanatory report)


Tillægsprotokol nr. 6 (ratificeret af Danmark den 23. november 1983) om forbud mod dødsstraf i fredstid. (explanatory report)


Tillægsprotokol nr. 7 (ratificeret af Danmark den 1. august 1988) om proceduren ved udvisning af udlændinge, om prøvelse af straffesager i to instanser, om erstatning for urigtig domfældelse, om forbudet mod dobbeltstraf og om lige rettigheder for ægtefæller. (explanatory report)


Tillægsprotokol nr. 8 (ratificeret af Danmark den 19. marts 1985) om ændrede processuelle regler for den nu ophævede kommission og for domstolen. (explanatory report) Bestemmelserne i protokol nr. 8 er blevet indarbejdet i protokol nr. 11.


Protokol nr. 9 (ratificeret af Danmark den 6. februar 1996) om ændring af processuelle regler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. (explanatory reportDenne protokol blev ophævet ved ikrafttrædelsen af protokol nr. 11.


Protokol nr. 10 om ændring af processuelle regler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. (explanatory report) Protokollen har ikke været relevant efter ikrafttrædelsen af protokol nr. 11.


Protokol nr. 11 (ikke ratificeret af Danmark) om ophævelse af den tidligere kommission og om etablering af storkammeret.  (explanatory report)


Protokol nr. 12 (ikke ratificeret af Danmark) om et generelt forbud mod diskrimination, der udvider diskriminationsforbudet til også at omfatte rettigheder, der ikke er beskyttede af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. (explanatory report)


Tillægsprotokol nr. 13 (ratificeret af Danmark den 6. november 2002) om afskaffelse af dødsstraf under alle forhold. (explanatory report)


Protokol nr. 14 (undertegnet af Danmark og bekendtgjort den 2. juni 2010) om ændrede processuelle regler ved menneskerettighedsdomstolen herunder om perioden, hvor en dommer kan have sæde i domstolen. (explanatory report)

Skriftlig redegørelse nr. R 11 af 27. april 2011 i Folketingstidende G om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri, hvor der blandt andet redegøres for betydningen af Protokol nr. 14 i forhold til menneskerettighedsdomstolen herunder den nye ordning med enkeltdommere.