Justitsministeriets skrivelse nr. 11124 af 30. januar 1968 om udlån af materiale i straffesager til advokater før forsvarerbeskikkelse

 

 

Meddelt af Carl Madsen, København.

Justitsministeriet har den 30. januar 1968 skrevet således til politimesteren i Rønne:

I skrivelse af 18. december 1967 til justitsministeriet klagede landsretssagfører Carl Madsen, København, over, at De havde afslået udlån til gennemsyn af et sæt genparter af rapporterne m.v. i en straffesag. Landsretssagføreren ønskede at gennemse dokumenterne, inden han tog stilling til, om han ville påtage sig at være forsvarer i sagen, hvilket den sigtede havde anmodet ham om.

Efter at De på justitsministeriets foranledning havde udlånt det ønskede materiale til landsretssagføreren har ministeriet taget spørgsmålet om udlån af genpartsmateriale i lignende tilfælde op til principiel overvejelse og har indhentet udtalelse herom fra rigsadvokaten, foreningen af politimestre i Danmark og politidirektøren i København.

Rigsadvokaten har udtalt, at en advokat efter retsplejeloven ikke har krav på at få udleveret genparter af sagens dokumenter til brug for sin stillingtagen til, om han vil påtage sig hvervet som forsvarer for en sigtet. Da en advokat imidlertid har en rimelig interesse i at gøre sig bekendt med sagen, inden han tager stilling til, om han vil påtage sig opgaven som forsvarer, ser rigsadvokaten intet til hinder for, at sådanne anmodninger imødekommes, medmindre særlige hensyn, herunder hensynet til sagens oplysning, taler derimod.

Foreningen af politimestre i Danmark har tiltrådt, at anmodninger fra advokater i tilfælde som det foreliggende principielt bør imødekommes. Der bør dog kunne gøres undtagelse i følgende tilfælde:

  • 1) Når hensynet til sagens oplysning taler derimod,
  • 2) når efterforskningen ikke er afsluttet og rapporterne ikke færdigskrevet, idet advokaten i så fald må henvises til at vente, indtil sagen er færdigbehandlet, medmindre sigtede netop ønsker hans bistand under efterforskningen,
  • 3) hvis en anden forsvarer allerede er beskikket, eller sagen er berammet til foretagelse i retten, i hvilket tilfælde spørgsmålet bør forelægges for retten.

Politidirektøren i København har tiltrådt rigsadvokatens og politimesterforeningens udtalelser og har oplyst, at Københavns politi ekspederer i overensstemmelse hermed.

I den anledning skal man meddele, at justitsministeriet kan tiltræde, at en advokat ikke har krav på at få udlånt rapportgenparter m.v. for at kunne tage stilling til, om han vil påtage sig hvervet som forsvarer for en sigtet, men at sådanne anmodninger bør imødekommes medmindre særlige hensyn, herunder i særdeleshed hensynet til sagens oplysning taler derimod.