TfK 2000.331 ØLD

Ø.L.D. 17. januar 2000 i anke 10. afd. nr. S-3536-99
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Annemette Jøker Thorsen, e.o.).

(Vagn Joensen, Ulla Staal, Karsten Bo Knudsen med domsmænd).

I Frederiksberg Rets retsbog for den 30. august 1999 anføres bl.a.:

Sigtede T var mødt og bekræftede sit navn og personnummer. Sigtede ønskede ikke at få beskikket en forsvarer.

Kriminalforsorgen var tilsagt, men ikke mødt.

Dommeren bemærkede, at sigtede først fylder 18 år om 14 dage. Dommeren bemærkede desuden, at sigtedes værger ikke er underrettet om retsmødet og tilkendegav, at retsmødet kan udsættes, såfremt sigtede ønsker det. Dommeren bemærkede i den forbindelse, at sagen herefter vil blive foretaget efter tiltaltes fødselsdag, hvor sagen så vil blive fremmet uden at værgerne tilsiges.

Sigtede erklærede sig indforstået med, at sagen fremmes i dag. Han oplyste, at han på intet tidspunkt har haft kontakt hverken med socialforvaltningen eller med kriminalforsorgen, der således ikke vil kunne udtale sig om hans situation.

Byrettens dom af 30. august 1999:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 925.

Retsmødebegæring er modtaget den 13. juli 1999.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, jf. § 1 stk. 1 nr. og nr. 2, ved den 24. juni 1999 kl. 20.55 i skolegården ved skolen - - - uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af en 9 mm pistol af mrk. Brownin og 11 tilhørende patroner.

2.

overtrædelse af våbenlovens § 10 stk. 1, jf. § 2 jf. § 2, jf. stk. 1 nr. 2, ved den 25. juni 1999 kl. 1.30 på bopælen - - - uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af 13 skarpe 9 mm patroner.

Der nedlægges påstand om konfiskation af den i forhold 1 nævnte pistol med tilhørende patroner og de i forhold 2 nævnte patroner.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af den i forhold 1 nævnte pistol, samt den i forhold 1 og 2 nævnte ammunition.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har erklæret sig indforstået med konfiskation.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes i medfør våbenlovens § 10 stk. 2 og stk. 1 jf. § 2 jf. § 1 stk. 1 nr. 1 og nr. 2 til fængsel i 4 måneder.

Henset til tiltaltes alder og personlige forhold findes det ufornødent at straffen fuldbyrdes i sin helhed. Fuldbyrdelsen af 2 måneder af straffen udsættes derfor, og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Påstanden om konfiskation tages til følge i medfør af straffelovens § 75 stk. 2.

Østre Landsrets dom:

Frederiksberg Rets 2. afdelings dom af 30. august 1999 (- - -) er anket af T med endelig påstand principalt om ophævelse af dommen, subsidiært formildelse, navnlig således, at straffen i sin helhed gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forsvareren har til støtte for sin principale påstand henvist til, at forældremyndighedsindehaverne for tiltalte ikke var tilsagt til retsmødet i byretten. Forsvareren har endvidere anført, at tiltalte i byretten ikke blev oplyst om sin ret til at få beskikket en forsvarer.

Anklagemyndigheden har vedrørende forsvarerens principale påstand påstået sagen fremmet, jf. retsplejelovens § 946, stk. 1.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Da forældremyndighedsindehaveren ikke har haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om forsvarerbeskikkelse, jf. retsplejelovens § 731, stk. 2, og da det ikke kan udelukkes, at sagen ville have fået et andet udfald, såfremt der havde medvirket forsvarer, ophæves dommen og sagen hjemvises til fornyet behandling ved byretten, jf. retsplejelovens § 963, stk. 3, jf. § 946.