Cirkulære nr. 99 af 3. juni 1971 om antagelse af offentlige forsvarere og advokater til at udføre sager for parter, der har fri proces.

 


 

§ 1. Opslag om antagelse af advokater som offentlige forsvarere og til at udføre sager for parter, der har fri proces, foretages af underretsdommeren.

STK. 2. Udgiften til opslag afholdes af embedets kontorhold.

§2. Opslag foretages, når en advokats antagelse til at udføre de nævnte hverv er ophørt.

STK. 2. Det anføres i opslaget, hvilken retskreds hvervene vedrører, og i hvilket omfang de eventult vedrører landsretssager. Det anføres desuden, at der ved antagelsen kan forventes taget forbehold om rejseudgifter i medfør af retsplejelovens § 336 c, stk. 2, jfr. § 741, stk. 1, og at antagelsen medfører pligt til at møde personligt i de tildelte sager.

STK. 3. Såfremt der er tvivl om opslagets udformning, eller såfremt den ledige stilling ikke bør besættes, forelægges spørgsmålet for justitsministeriet.

STK. 4. Udvidelse af de antagne advokaters antal kan kun ske efter forudgående forelæggelse for justitsministeriet. Forinden indhentes en udtalelse fra advokatkredsens bestyrelse, og sagen forelægges gennem landsretspræsidenten.

§ 3. Når ansøgningsfristen er udløbet, indhentes erklæring om ansøgningerne fra advokatkredsens bestyrelse, hvorefter sagen med dommerens indstilling sendes til landsretspræsidenten, der videresender den til justitsministeriet med sin indstilling.

§ 4. Såfremt hvervene omfatter flere retskredse eller embeder, sker opslag efter forudgående aftale mellem dommerne, der alle afgiver indstilling til landsretspræsidenten.

STK. 2. I retskredse, hvor underretten består af en præsident og et antal dommere, foretages opslaget af præsidenten.

§ 5. §§ 1-4 finder ikke anvendelse på antagelser i København og på antagelser, der under eet foretages for Frederiksberg birk og de retskredse, der tidligere udgjorde Københavns amts nordre og søndre birker.

§ 6. Det bedes indberettet til justitsministeriet, såfremt en antaget advokat ikke møder personligt i de ham tildelte sager, medmindre den, som han undtagelsesvis lader møde for sig, er fuldt kvalificeret. Endvidere bedes det indberettet, såfremt udførelsen af sagerne i øvrigt giver anledning til bemærkninger.

§ 7. Justitsministeriets cirkulærer nr. 51 af 27. april 1929 og nr. 311 af 20. december 1948 ophæves.

JUSTITSMINISTERIET, DEN 3. JUNI 1971.

Knud Thestrup.

/M.-L. Andreasen.