UfR 1990.925 HK
 

 

H.K.K. 24. oktober 1990 i sag 24/1990

Advokat Jesper Lett påkærer Østre Landsrets kendelse af 7. november 1989 om pligt for beskikket forsvarer til at møde personligt under domsforhandlingen i en straffesag.

Østre Landsrets kendelse 7. november 1989 (12. afd.).

I tilkendegivelsen hedder det bl.a.:

»Retsplejelovens § 733, stk. 1, 3. pkt., sammenholdt med § 733, stk. 2, må imidlertid antages at indebære, at beskikkelsen af en advokat udenfor de beneficerede advokaters kreds også som udgangspunkt er personlig, idet der skal foretages en prøvelse af, om det er forsvarligt at beskikke advokaten. I det foreliggende tilfælde har advokaten uden rettens forudgående tilladelse givet møde ved sin fuldmægtig til domsforhandlingen i sagen og har tilkendegivet, at advokaten ikke har forfald og der ej heller i øvrigt er tale om en undtagelsessituation.«

Dommeren fandt herefter grundlag for at påtale, at advokaten har givet møde ved sin fuldmægtig til den berammede domsforhandling den 22. august 1989 kl. 9.30, og bemærkede, at advokaten ved sagens fortsatte behandling skal give møde personligt bortset fra de nævnte undtagelsessituationer.

Kendelsen påstås ændret således, at dommerens påtale ophæves, og således at advokat Jesper Lett ved sagens fortsatte behandling i alle tilfælde kan give møde ved sin autoriserede fuldmægtig.

Byretsdommeren har henholdt sig til afgørelsen.

Kærende har bl.a. anført, at der ikke efter retsplejeloven er hjemmel til at nægte en forsvarer, som er beskikket efter retsplejelovens § 733, stk. 1, 3. pkt., at give møde ved sin autoriserede fuldmægtig, jfr. retsplejelovens § 136, stk. 3. Reglerne for beneficerede advokater gælder ikke advokater beskikket efter § 733, stk. 1, 3. pkt., der må sidestilles med en valgt forsvarer. Efter retsplejelovens § 733, stk. 2, kan beskikkelsen herefter nægtes eller efterfølgende tilbagekaldes, bl.a. under hensyn til sagens behørige fremme. Det skal hovedsagelig forstås tidsmæssigt, men indeholder også mulighed for i særlige tilfælde at nægte beskikkelse under henvisning til sagens karakter og den mødendes kvalifikationer og erfaring.

Landsretten skal udtale:

Ved beskikkelsen af offentlige forsvarere skal der ske en prøvelse af, om den pågældende opfylder betingelserne for at udføre hvervet, herunder af de omstændigheder, der kan begrunde, at beskikkelse ikke skønnes forsvarlig. Det følger heraf, at hvervet som beskikket offentlig forsvarer er personligt, hvorfor byrettens afgørelse stadfæstes.

- - -

Højesterets kæremålsudvalgskendelse.

Østre Landsrets kendelse er med Justitsministeriets tilladelse indbragt for Højesteret af kærende med påstand om, at landsrettens afgørelse ændres, således at byretsdommerens påtale ophæves, og at kærende ved sagens fortsatte behandling ved Københavns Byret er berettiget til i alle tilfælde at give møde ved autoriseret fuldmægtig.

Østre Landsrets 12. afdeling har udtalt, at afdelingen kan henholde sig til den trufne afgørelse.

I påkendelsen har deltaget fem dommere: Funch Jensen, Weber, Kardel, Pontoppidan og Poul Sørensen.

Højesteret finder, at det følger af beskikkelsen, at hvervet er personligt. Med denne begrundelse

bestemmes:

Landsrettens kendelse stadfæstes.