Justitsministeriet vejledning 2007 "Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol"

Side14
 
"Efter de danske regler er det Civilstyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt der kan
gives retshjælp, og i givet fald hvor stort et beløb der kan gives. Det er som hovedregel en
betingelse, at Domstolen har anmodet om den danske regerings retlige bemærkninger til
en klage. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være muligt at få retshjælp til at indgive
en klage. Hvis der på et senere tidspunkt ydes retshjælp, dækker retshjælpen dog også de
udgifter, der har været forbundet med at indgive klagen. Rent undtagelsesvis kan der gives
retshjælp allerede i forbindelse med udarbejdelsen af klagen, når særlige grunde taler derfor.
Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig
interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige
situation.

Retshjælp efter de danske regler gives kun i det omfang, det ikke er muligt at få dækket
omkostninger af Domstolen. Det er derfor en betingelse for at få retshjælp efter de danske
regler, at man først har udnyttet muligheden for at få retshjælp af Domstolen. Hvis klagen
alene vedrører retten til en rettergang inden en rimelig frist, behøver man dog ikke at
anmode Domstolen om retshjælp først, da Domstolen altid giver afslag på retshjælp til
sådanne klager.

Retshjælpen omfatter godtgørelse fra statskassen af rimelige udgifter til advokat og øvrige
rimelige udgifter, der er nødvendige for at føre sagen. Det vil som udgangspunkt ikke
være muligt at få dækket udgifter til mere end én advokat. Øvrige rimelige udgifter kan
f.eks. være advokatens og klagerens udgifter til rejse, ophold mv. i forbindelse med
mundtlige forhandlinger for Domstolen. Herudover kan der blive tale om udgifter til tolk,
oversættelse og vidneførsel. Der vil ofte blive fastsat en beløbsmæssig grænse for retshjælpen.
Det kan betyde, at det ikke er alle udgifterne i forbindelse med klagesagen, der
dækkes. Klageren må f.eks. ofte selv betale en del af advokatens salær.

Retshjælpen kan tilbagekaldes i tilfælde, hvor klager ikke skønnes at have rimelig grund
til at fortsætte behandlingen af klagesagen.

Civilstyrelsens adresse er: Gyldenløvesgade 11, 2., 1600 København V, tlf. 33 92 33 34."


Se Justitsministeriets vejledning fra 2007 om klager til Menneskerettighedsdomstolen i sin helhed.