TfK 2011.292 VLD

V.L.D. 20. december 2010 i anke 13. afd. B-1206-10

 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Erik Jørgensen, Viborg).
(Elisabeth Mejnertz, Lisbeth Parbo og Søren Rune Schrøder (kst.) med domsmænd).

Retten i Aalborgs dom af 20. maj 2010:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 28. januar 2010.


T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 121 - vold eller trussel om vold samt fornærmelig tiltale imod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme - idet tiltalte den 15. oktober 2009 ca. kl. 10.50 i de kommunale lokaler, Himmerlandsgade 9A i Hadsund, hvor tiltalte var blevet anholdt, at have tiltalt landpolitiassistent LP, Nordjyllands Politi fornærmeligt med ukvemsordene »møgsvin, svinehund, voldspsykopat og voldsmand«, ligesom tiltalte udøvede vold mod landpolitiassistenten ved at jage sit knæ op i skridtet på denne samt ved at tildele landpolitiassistenten et knytnæveslag på kroppen.


Påstande:


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Sagens oplysninger:


Tiltalte, T, samt vidnerne landpolitiassistent LP, politibetjent P, S og B har forklaret som gengivet i retsbogen.


Det fremgår af Udskrift fra Det Centrale Person Register, at tiltalte var tilmeldt adressen - - -, Hadsund, fra den 15. september 2006 til den 5. november 2009.


Tiltalte blev ved brev af 2. februar 2009 indkaldt til møde i fogedretten i Aalborg den 10. marts 2009, kl. 10.45. Indkaldelsen blev forkyndt på adressen - - -, Hadsund, for tiltaltes søn, S, der ifølge påtegningen havde oplyst at høre til husstanden og være fyldt 18 år. Det fremgår af udskrift for fogedretsbogen af 10. marts 2009, at tiltalte ikke mødte, og at der på rekvirentens begæring og mod betaling af retsafgift på 400 kr. kunne afsiges kendelse om politifremstilling af tiltalte. Den 24. marts 2009 afsagde fogedretten kendelse, hvorefter tiltalte skulle fremstilles af politiet den 21. april 2009, kl. 09.45. Det fremgår af udskrift for fogedretsbogen af 21. april 2009, at tiltalte ikke mødte, og at fogedretten besluttede, at tiltalte kunne fremstilles af politiet, når han blev truffet.


Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.


Rettens begrundelse og afgørelse:Tiltalte blev anholdt den 15. oktober 2009 på grundlag af en anholdelsesbeslutning truffet af fogedretten i Aalborg. På denne baggrund samt henset til, at politiet ikke ses at have været i besiddelse af oplysninger, der kunne betvivle grundlaget for fogedrettens anholdelsesbeslutning, var anholdelsen af tiltalte den 15. oktober 2009 lovlig.


Tiltalte har nægtet sig skyldig. LP har forklaret, at tiltalte modsatte sig anholdelsen og i den forbindelse jog et knæ op i skridtet på ham, ligesom tiltalte slog ud mod ham med knyttet hånd og ramte ham på skulderen. LP har endvidere forklaret, at tiltalte i forbindelse med anholdelsen kaldte ham møgsvin, svinehund, voldspsykopat og voldsmand. P har forklaret, at tiltalte modsatte sig anholdelsen, at der var tumult, og at tiltalte råbte og fægtede med arme og ben. P har endvidere forklaret, at han hverken så, at tiltalte jog et knæ op i skridtet på eller slog LP, men at dette meget vel - på grund af tumulten - kunne være sket uden, at han havde set det. P har endvidere forklaret, at tiltalte råbte under anholdelsen, men at han ikke huskede præcist, hvad tiltalte råbte. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.


Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 121. Retten har henset til forholdets karakter ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

Vestre Landsrets dom:Retten i Aalborg har den 20. maj 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande:


Tiltalte, T, har principalt påstået sagen hjemvist til fornyet behandling i byretten under medvirken af sættedommer. Subsidiært har tiltalte påstået frifindelse, mere subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, subsidiært at forholdet vedrørende overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, henføres under straffelovens § 244.


Supplerende oplysninger:


Indkaldelsen til fogedretsmødet den 10. marts 2009 er forkyndt den 14. februar 2009.


Ifølge en lejekontrakt, der er underskrevet af tiltalte og hans søn den 15. januar 2008, har tiltalte pr. 1. februar 2008 lejet - - -.


I en ansøgning om boligstøtte, modtaget ved kommunen den 18. januar 2008, er det angivet, at tiltalte ansøger om boligstøtte fra den 1. februar 2008 vedrørende et lejemål i ejendommen - - -, Hadsund.


Forklaringer:


Tiltalte og vidnerne landpolitiassistent LP og politibetjent P har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af politiassistent PA.


Tiltalte har supplerende forklaret, at han kender landpolitiassistent LP fra tidligere, navnlig i forbindelse med efterforskningen af nogle indbrud i slutningen af 1980'erne. Siden den tid har landpolitiassistent LP set skævt til tiltalte, og der har været klagesager.


Han mener, at han boede på - - -vej indtil begyndelsen af 2006. Det er rigtigt, at han og hans søn har underskrevet lejekontrakten af 15. januar 2008 vedrørende - - - Stuelejligheden var et særskilt lejemål i ejendommen, der efter de tidligere lejeres fraflytning var ubeboeligt. Han og hans søn aftalte, at indskuddet skulle bruges til at istandsætte lejemålet, så det igen blev beboeligt. Han søgte om boligstøtte til indskud og boligsikring og forklarede kommunen, hvad der var tanken. I den forbindelse talte han også med B, der foreslog, at han blev registreret på adressen. Han vidste ikke, at hun allerede på det tidspunkt havde flyttet hans adresse. Han fik senere afslag på lån til indskuddet, og han flyttede derfor aldrig ind i lejemålet. Han har ikke modtaget boligstøtte som angivet i kommunens brev af 22. oktober 2009, og det har kommunen også senere erkendt.


Den 14. februar 2009 boede han hos sin far. Han vidste ikke, at han var blevet dømt ved Retten i Aalborg som udeblevet i sagen med Lejerbo. Da han blev klar over det, søgte han om at få sagen genoptaget, men fik ikke lov. Da han ikke havde fast adresse, havde han en postboksadresse. Det vidste både byretten og kommunen, og de havde også skrevet til ham på den adresse.


Hans far døde den 31. maj 2009. Faderen boede i en beskyttet bolig, og derfor måtte han efter reglerne ikke have bopæl på faderens adresse.


Han havde den 15. oktober 2009 aftalt et møde med kommunen for at søge om hjælp til at finde en bolig, idet han var boligløs. Han havde sin 3-årige søn med, som under mødet opholdt sig i en legekrog. Efter anholdelsen kl. 10.54 tog landpolitiassistent LP fat i han højre overarm. Da tiltalte gjorde opmærksom på, at hans søn var til stede, tog LP sig ikke af det. Da han svingede sin ene arm for at få LP til at slippe grebet i overarmen, ramte han ikke LP. Da den mandlige politiassistent lagde sig imellem, sagde han noget til LP, som tiltalte ikke hørte.


Foreholdt sin forklaring til politiet den 17. november 2009 side 3, linje 1-2, har tiltalte forklaret, at han husker, at LP sagde som anført. Det var, efter at tiltalte var blevet lagt i håndjern.


Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han i 2005 blev gift med en ghanesisk kvinde, som han nu har 2 børn med på 3 og 5 år. Han har forsøgt at få sin kone til Danmark, men det er ikke lykkedes. Det ældste barn har boet i Danmark siden den 30. juni 2006, og det yngste barn er født i Danmark. Begge børnene bor hos ham, og det vil være svært at finde familie, som kan passe dem, hvis han får en ubetinget fængselsstraf. Han har været førtidspensionist siden 1996, men er indstillet på evt. at udføre samfundstjeneste.


Landpolitiassistent LP har supplerende forklaret, at han har haft med tiltalte at gøre i tjenstlig sammenhæng i mange år. Han har ikke noget modsætningsforhold til tiltalte. Han ved godt, at tiltalte tror det.


Anholdelsen den 15. oktober 2009 skete i henhold til en kendelse om fremstilling af tiltalte, hvor og når han blev antruffet. Forinden havde de ledt efter ham alle mulige steder, bl.a. på - - -. Han har selv kontor på kommunekontoret, hvor anholdelsen fandt sted. Hans unge kolleger skulle transportere tiltalte til fogedretten. Derfor var de tilkaldt. Det var, mens han og hans kollega tumlede med tiltalte, at tiltalte med overlæg gav ham et knæ i skridtet. Han så ikke, at tiltalte bevægede knæet op imod hans skridt. Det er hans bestemte opfattelse, at tiltalte bevidst slog ham på skulderen. Han var ikke efterfølgende hos lægen. Han kan i dag ikke huske, om tiltalte kaldte ham svinehund. Da han i sin tid blev afhørt, kunne han huske, hvilke udtryk tiltalte brugte.


Tiltalte har klaget over ham, og han går ud fra, at klagesagen vedrører anholdelsen i denne sag. Tumulten fandt sted i en ca. 2 meter bred og 5-6 meter lang gang.


Foreholdt rapport af 7. oktober 2008, hvorefter tiltalte er anført med adressen postboks - - -, har vidnet forklaret, at det er oplysninger, som systemet selv trækker.


Politibetjent P har supplerende forklaret, at de kort blev orienteret om opgaven af P, da de kom. P tog efter anholdelsen fat i tiltaltes arm, og vidnet gik på grund af de trange pladsforhold efter de to. Hans kvindelige kollega gik bag ham. Han husker ikke, hvad der udløste tumulten, men vidnet tog af den grund også fat i tiltaltes ene arm, så både P og vidnet herefter havde fat i tiltalte. Til sidst fik de styr på tiltalte, efter at vidnets kvindelige kollega havde sagt, at hun ville bruge sin peberspray, hvis tiltalte ikke faldt til ro. Det var intenst og småt med plads, så han så ikke, samtidig med at han selv deltog i tumulten, om tiltalte i forbindelse med tumulten gav P et knæ i skridtet, eller om tiltalte slog ham. Han hørte ikke P sige »av«, eller at han var blevet sparket i skridtet. Han gik ikke imellem tiltalte og P for at få P til at lægge staven. Han trak ikke selv staven, bl.a. fordi der ikke var plads. Det er den enkelte kollegas vurdering, om der er grund til at trække staven. Tiltalte kaldte P både det ene og det andet, men han husker ikke præcist hvad. Han og hans kollega tog af sted sammen med tiltalte, lige efter at situationen var faldet til ro. Tumulten opstod, da de ville tage tiltalte med til P's kontor, der lå modsat af udgangen fra kommunekontoret.


Politiassistent PA har forklaret, at hun og hendes kollega var tilkaldt, fordi de skulle køre tiltalte til fogedretten, efter at han var blevet anholdt. Hun kendte ikke tiltalte på forhånd. De talte ved ankomsten med landbetjenten, hvorefter de ventede på, at tiltalte skulle komme ud fra et møde på kommunekontoret. Da tiltalte kom ud, henvendte landbetjenten sig til ham. Tiltalte, der straks blev aggressiv i tale og kropssprog, ville ikke med. LP ville herefter tage fat i tiltaltes ene arm, og han begyndte at slå om sig. Hendes kollega, P, tog fat i tiltaltes anden arm. Der opstod tumult, idet tiltalte modsatte sig anholdelse og kæmpede imod ved at slå omkring sig med armene. Hun så ikke, om LP blev ramt af slagene, men hun så helt tydeligt, at tiltalte gav LP et knæ i skridtet. Det havde ikke samme tilfældige præg, som da tiltalte fægtede med armene omkring sig. Hun mener, at det var på det tidspunkt, at hun trak sin peberspray og sagde, at hvis tiltalte ikke faldt til ro, ville hun bruge sprayen. Herefter faldt situationen til ro.


Landsrettens begrundelse og resultat:Efter sit indhold er indkaldelsen af tiltalte til fogedretten forkyndt den 14. februar 2010 i overensstemmelse med forskrifterne, og fogedretten har derfor haft et sædvanligt grundlag for at afsige kendelse om politifremstilling af tiltalte. Der er herefter ikke noget at bebrejde fogedretten, og der er derfor ikke grundlag for at anse dommerfuldmægtig D, der har fungeret som dommer i straffesagen, som inhabil i forbindelse med sagens behandling, jf. retsplejelovens § 61. Tiltaltes påstand om hjemvisning tages derfor ikke til følge.


Indkaldelsen til fogedretten blev den 14. februar 2009 forkyndt på - - -, Hadsund, for tiltaltes søn, der ifølge forkyndelsespåtegningen bl.a. erklærede at høre til husstanden. Tiltalte og hans søn har begge forklaret, at tiltalte ikke boede i ejendommen på det tidspunkt, og tiltaltes søn har for byretten forklaret, at han ved hver forkyndelse gjorde stævningsmanden opmærksom på, at tiltalte ikke boede på adressen. Tiltalte har for landsretten desuden forklaret, at den lejlighed, han søgte om boligsikring til, vedrørte et selvstændigt lejemål i stueetagen, der tidligere havde været udlejet til andre lejere. Stævningsmanden har ikke afgivet vidneforklaring, og det må efter sagens oplysninger, herunder tiltaltes og B's forklaringer, lægges til grund, at det var kommunen selv, der registrerede tiltalte med adressen - - -. På denne baggrund er der ikke grundlag for at fastslå, at tiltalte boede sammen med sin søn på den anførte adresse på forkyndelsestidspunktet, og indkaldelsen er derfor ikke lovligt forkyndt. Som følge heraf har der ikke været grundlag for at afsige kendelse om politifremstilling og dermed heller ikke for at anholde tiltalte den 15. oktober 2009. Da anholdelsen således ikke har været en lovlig tjenestehandling som anført i straffelovens § 119, stk. 1, frifindes tiltalte for overtrædelse af denne bestemmelse.


Efter bevisførelsen, herunder navnlig LP's og PA's forklaringer, anser landsretten det for bevist, at tiltalte i forbindelse med tumulten forsætligt jog et knæ op i skridtet på LP. Derimod er det ikke bevist, at tiltalte i forbindelse med tumulten forsætligt tildelte LP et knytnæveslag på kroppen. Tiltalte er herefter skyldig i vold efter straffelovens § 244 ved at have jaget et knæ op i skridtet på LP, idet denne vold ikke kan anses for udøvet i nødværge efter straffelovens § 13. Efter de afgivne vidneforklaringer er det endvidere bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121 ved at have udtalt sig som beskrevet i anklageskriftet.


Straffen fastsættes efter straffelovens § 121 og § 244 til fængsel i 30 dage. Landsretten har bl.a. lagt vægt på voldens begrænsede omfang og følger.


Navnlig under hensyn til at volden er begået i forbindelse med ophidselsen efter en ulovlig anholdelse, stemmer 4 voterende for at gøre straffen betinget med vilkår som nedenfor bestemt, herunder samfundstjeneste i 40 timer.


2 voterende stemmer for, at at straffen skal være ubetinget under hensyn til, at volden har bestået i et knæ i skridtet mod en person, som tiltalte vidste var politimand.


Efter stemmeflertallet gøres straffen herefter betinget på vilkår som fastsat nedenfor.


Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.