13. Apr. 1686.

Fr. Om en Inqvisitions- Commissions Indretning i Tyvs-Sager.

Cancel, p. 266.
Forandret og nøiere bestemt ved Fr. 30 Dec. 177l (*).

Gr. At forekomme de store Tyverier, som i Khavn gaae i Svang, især fordi
Tyvshælerne, som ere under adskillige Jurisdictioner, ikke uden største
Vidtløftighed samt Tids og Penges Spilde for saa mange Værnetinge kan søges.
En Inqvisitions-Commission er i Khavn indrettet, som skal bestaae udi en af
de tilforordnede Dommere i Hver Jurisdiction her i Staden, som dertil aarlig af
dem selv indbyrdes skal beskikkes og udmeldes; hvilke alle slige Sager, uden
Henseende til Jurisdiktion, skal foretage, forhøre, og derefter de Skyldige,
tilligemed en Extract af Inqvisitions-Protocollen, hver til sin Jurisdiction lade
levere, som da uden nogen Ophold haver at dømme og dem tilbørligen lade
straffe. Og skal alle Tyve og Tyvshælere, samt de, som sig stjaalne Koster have
tilforhandlet og dem ikke uden Vederlag og Betaling til de rette Eiere godvilligen
vil giengive, under hvad Jurisdiction de endog ere, være tilforpligtede uden
nogen Undskyldning eller Forevending, naar de af General-Gevaldigeren
indstevnes, for bemeldte Inqvisitions-Commission at møde, og der, til hvis dem
bliver adspurgt, at svare; hvilket dog ikke skal komme dem, som befindes
uskyldige, til nogen Hinder eller Ulempe paa deres Ære, gode Navn og Rygte. Og
da endeel trættekiere Procuratorer ofte antage sig Tyvenes og Tyvehælernes
Sager at udføre, og med adskillige Rænker og Practiqver søge at befrie dem og at
forvirre og fordreie Retten; da, saafremt nogen herefter befindes sig nogen
haandgribelig eller øiensynlig Tyvs eller Tyvshæleres Sag at antage, og den for
Retten at forsvare, skal han selv agtes og holdes for Tyvs-Medvidere og aldrig
tillades mere for ærlige Folk at gaae i Rette. Som og visse Personer af
Magistraten skal beskikkes, som med got Folkes Tøi kan omgaae at sælge, eller
imod rede Penge udsætte, da, om nogen antreffes med sligt at omgaae, som ei
dertil af Magistraten er antagen, og ei derpaa kan fremvise deres skriftlige
Tilladelse, skal de, som Varerne tilbydes, dem med hos sig havende Gods strax til
Byefogden i Khavn, under tilbørlig Straf, forskikke; hvortil Vagten, naar
begieres, skal være dem behielpelig. Og skal Byefogden de af dem, som ere
Militaire Personer, til General-Gevaldigeren strax lade levere, og de andre i
Stadens Giemme indtil Sagens Uddrag forvare. Hvis Bekostninger, som herpaa i
en eller anden Maade anvendes, samt Inqvisitions-Commissionens Protocol at
holde vedlige, skal af Tyvshælernes Boe betales.