Dom afsagt af Retten i Kolding den 18. januar 2011 i sagen nr. BS 10-530/2010

 

 


En advokat havde modtaget et brev fra en varetægtsfængslet, der havde anmodet om at få advokaten beskikket. Da advokaten i anden anledning var på besøg i arresthuset, havde advokaten bedt den varetægtsfængslede bekræfte, at han havde skrevet brevet. Han havde samtidigt oplyst til den varetægtsfængslede, at han ikke kunne drøfte sagen med den pågældende, førend han havde modtaget beskikkelse. Dagen efter besøget i arresthuset skrev advokat til politiet og bad om at blive beskikket som forsvarer for den pågældende. Den beskikkede forsvarer klagede over, at advokaten havde henvendt sig til den varetægtsfængslede, forinden der var sket ombeskikkelse. Advokatnævnet gav den pågældende en irettesættelse, hvilken blev stadfæstet af Retten i Kolding. Det fremgår ikke af sagen, at byrettens dom er anket.

Advokatnævnets afgørelse af 11. februar 2010 er gengivet nedenfor:

"Nævnets afgørelse og begrundelse:

Ved at have taget kontakt til den sigtede, som, han vidste, havde en anden forsvarer beskikket, findes indklagede at have handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Nævnet lægger til grund, at henvendelsen om advokatskifte var formuleret af og stammede fra den sigtede.

Henset hertil og til indklagedes oplysning om, at samtalen med den sigtede fandt sted i forbindelse med et besøg i arresten i anden anledning, at samtalen var kortfattet, at indklagede ikke befattede sig yderligere med sagen, og at han dagen efter kontaktede politiet med anmodning om at blive beskikket for sigtede, tildeles indklagede alene en irettesættelse.

Herefter bestemmes:

Indklagede tildeles en irettesættelse.
"

Den indklagede advokat indbragte nævnets afgørelse for Retten i Kolding, som nåede til følgende resultat:

"Det er ubestridt, at advokat K var beskikket forsvarer for arrestanten T, da sagsøgeren af egen drift rettede henvendelse til T i arresten. Det er endvidere ubestridt, at sagsøgeren var bekendt med dette.

Beskikkelsen af advokat K som forsvarer for T ophørte først ved rettens beslutning herom, jf. retsplejelovens § 736. T har endvidere ikke uden rettens tilladelse været berettiget til ud over den beskikkede forsvarer at lade sig repræsentere af sagsøgeren som valgt forsvarer, jf. retsplejelovens § 738.

Herefter findes sagsøgeren ved sin henvendelse til T som anført i sagsøgtes kendelse at have handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Der er herved ikke frataget T hans frie valg af bestemt forsvarer ud over det hensyn til en forsvarlig retspleje, der følger af bestemmelserne i retsplejelovens §§ 736 og 738, og sagsøgte frifindes derfor for sagsøgerens påstand.

Efter sagens udfald skal sagsøgeren til sagsøgte betale omkostninger, der fastsættes efter sagens karakter og omfang til dækning af udgifter til advokatbistand som neden for bestemt.

Thi kendes for ret:

Advokatnævnets kendelse af 11. februar 2010 stadfæstes. ...
"

Efter at Vestre Landsret den 29. juni 2011 i sagen V.L. B-0893-09 har frifundet en advokat for - alene på baggrund af en henvendelse fra pårørende til en varetægtsfængslet - at kontakte en varetægtsfængslet med henblik på at opnå ombeskikkelse, er det yderst tvivlsomt, at denne byretsdom er nået til et rigtigt resultat.