TfK 2011.886/1 ØLD

 

 

Ø.L.D. 29. juni 2011 i anke 6. afd. S-3533-10

(Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen, Jeanette Jonstrup (kst.)) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Anders Boelskifte, Frederiksberg, besk.).


Københavns Byrets dom 5. november 2010, SS 1-4524/2010.Sagens baggrund og parternes påstande


Denne sag er behandlet med domsmænd. Anklageskrift er modtaget den 26. februar 2010.


T er tiltalt for falsk forklaring efter


straffelovens § 158, stk. 1,


ved på datoer som nedenfor anført i Østre Landsret i København som vidne under straffesagen mod H, der var tiltalt for forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, i strid med sandheden at have forklaret,


den 5. februar 2008


1. at han ikke ved, om - og i givet fald hvornår - han har talt med M om det, som han er dømt for,


2. at han ikke husker noget fra aftenen den 20. august 2005, hvor han sammen med M, C og H i flere timer opholdt sig i en lejlighed beliggende i - - - i X Strand,


3. at han ikke husker eller forstår indholdet af en telefonsamtale, som han førte med C den 22. august 2005, klokken 16.34.24,


4. at han ikke den 11. september 2005 har læst, eller med nogen har drøftet, indholdet af DR's tekst tv side 139, og at han ikke husker indholdet af en telefonsamtale, som han samme dag klokken 14.09.28 førte med H,


5. at han ikke ved, hvad det er, M beder ham om under en telefonsamtale, som de to førte den 23. september 2005 klokken 14.29.48,


6. at han ikke husker indholdet af en telefonsamtale, som han den 24. september 2005 klokken 13.28.50 førte med M, at han ikke ved, hvem gutterne er, og at han ikke husker, hvad der var risikabelt,


7. at han ikke husker, hvem han den 25. september klokken 15.17.35 førte en telefonsamtale med, og at han ikke husker, om han skulle ud at rejse,


8. at han ikke husker, om det var M, han den 26. september 2005 tidligt om morgenen skulle mødes med,


den 7. februar 2008


9. at han i relation til en telefonsamtale, som han den 2. oktober 2005 klokken 21.34.40 førte med M, ikke ved, hvad det var, han skulle sige til de andre brødre, at han ikke ved, hvilke elever det var, M havde fundet, og at han ikke ved, hvem L er,


10. at han i relation til en telefonsamtale, som han den 7. oktober 2005 klokken 16.10.10 førte med M, ikke ved, hvad der menes med »rigtig, rigtig gode varer«, og


11. at han ikke husker at have deltaget i en chat den 15. oktober 2005 med M, C og H, at han ikke har ført denne chat, og at han ikke kan forklare indholdet af chatten.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf. T har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.


Bevisførelsen, herunder forklaringer


Forklaringer


Der er afgivet forklaring af T og vidnet kriminalassistent K.


- - -


Personlige oplysninger


T har om sine personlige forhold henvist dels til Glostrup Rets dom af 10. oktober 2008, dels henvist til den forklaring, han har afgivet vedrørende varetægtsfængslingen og afsoningen. >> 2893 >>


T er tidligere straffet


ved Højesterets dom af 3. oktober 2007, der stadfæstede Østre Landsrets dom af 15. februar 2007, efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, med fængsel i 7 år. Løsladt på prøve den 8. juni 2010 med prøvetid indtil den 8. juni 2013 og med en reststraf på 853 dage.


ved Østre Landsrets kendelse af 12. februar 2008 med en bøde på 1.500 kr., forvandlingsstraf fængsel i 6 dage, for overtrædelse af retsplejelovens § 178, stk. 1, nr. 1.

Rettens begrundelse og afgørelse:Domsmandsretten lægger til grund som bevist ved dokumentationen fra retsbøgerne, at T såvel i forbindelse med retsmødet i Østre Landsret den 5. februar 2008 som den 7. februar 2008 blev gjort bekendt med reglerne for at afgive vidneforklaring, herunder strafansvaret for falsk forklaring i retten.


Domsmandsretten lægger efter bevisførelsen videre til grund, at de telefonsamtaler og sms'er, der er oplæst fra, også foregår mellem de personer, som anklagemyndigheden har oplyst, herunder at en del af telefonsamtalerne foregår mellem T samt M (B) samt mellem T og H. Domsmandsretten har ved denne bevisbedømmelse lagt vægt på, at det i andre retssager - med de samme parter - er lagt til grund, at det er de personer, der taler sammen, at det ikke ses bestridt [i] disse sager, samt at de personer, der taler med T, i flere tilfælde selv forklarer, at det er dem, der taler med T.


Ad forhold 1. Den 5. februar 2008. T har nægtet sig skyldig.


Uanset telefonsamtalen er blevet afspillet i forbindelse med afhøringen af T som vidne i retssagen, finder domsmandsretten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist af anklagemyndigheden, at tiltalte har vidst - eller kan huske - hvad det var, han blev bedt om. Domsmandsretten har ved denne bevisbedømmelse også lagt vægt på, at således som tiltalen er formuleret, står det uklart, om tiltalen drejer sig om det, som T selv er dømt for, eller om tiltalen drejer sig om det, som M (B) er dømt for.


Derfor frifindes tiltalte for dette anklagepunkt.


Ad forhold 2. Den 5. februar 2008. Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Domsmandsretten finder det godtgjort af anklagemyndigheden, at der blev afholdt et møde den 20. august 2005 mellem 4 personer i T's brors lejlighed i X-by samt, at blandt andre T og M (B) og H var til stede. Domsmandsretten har vedrørende denne bevisbedømmelse lagt vægt på, at T's svar - og spørgsmål - i retten alene vedrører ét møde - den 20. august 2005 - foregået mellem de 4 personer, og at øvrige, der har været med til mødet, husker mødet. Domsmandsretten lægger videre til grund, at der alene har fundet dette ene møde sted mellem de fire personer, der alle er taget til X Strand. På denne baggrund finder domsmandsretten det med den til domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at T - i hvert fald efter at have hørt samtaler afspillet samt modtaget oplysninger om øvriges forklaringer - havde nogen erindring om den aften, de fire mødtes.


Derfor er T skyldig i den rejste tiltale.


Ad forhold 3. Den 5. februar 2008


Uanset telefonsamtalen er blevet afspillet i forbindelse med afhøringen af T som vidne i retssagen, finder domsmandsretten dog ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist af anklagemyndigheden, at T kunne huske eller forstå indholdet af samtalen.


Derfor frifindes T for dette anklagepunkt.


Ad forhold 4. Den 5. februar 2008


Domsmandsretten finder det alene med henvisning til den foreliggende telefonsamtale mellem T og H af 11. september 2005 med den til domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at T i Østre Landsret den 5. februar 2008 i strid med sandheden forklarede, at han først havde hørt om teksten på tekst tv side 139 under den sag, hvor han afgav vidneforklaring. Domsmandsretten har ved denne bevisvurdering lagt vægt på, at selve samtalen med H blev afspillet i forbindelse med afhøringen.


I dette omfang findes T herefter skyldig i den rejste tiltale.


Domsmandsretten finder ikke, at det - når henses til, at samtalen blev afspillet i forbindelse med afgivelse af vidneforklaringen - kan lægges til grund, at T har fortrængt samtalen og derved ikke havde forsæt til at afgive falsk forklaring for retten.


Ad forhold 5. Den 5. februar 2008


Uanset telefonsamtalen er blevet afspillet i forbindelse med afhøringen af T som vidne i retssagen, finder domsmandsretten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist af anklagemyndigheden, at tiltalte har vidst - eller kan huske - hvad det var, han blev bedt om.


Derfor frifindes T for dette anklagepunkt.


Ad forhold 6. Den 5. februar 2008


Uanset telefonsamtalen er blevet afspillet i forbindelse med afhøringen af T som vidne i retssagen, finder domsmandsretten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist af anklagemyndigheden, at tiltalte har kunnet huske samtalen eller har vidst - eller kan huske - hvilke gutter, M (B) hentydede til, eller hvad T selv mente med risikabelt.


Derfor frifindes T for dette anklagepunkt.


Ad forhold 7. Den 5. februar 2008


Domsmandsretten lægger til grund, at T taler med en bror, blandt andet fordi der i samtalen anvendes ordet far af broderen. Domsmandsretten finder endvidere, at anklagemyndigheden med den til domfældelse fornødne sikkerhed har bevist, at T - i hvert fald efter >> 2894 >> afspilningen af samtalen - har vidst, at han talte med en bror, samt har vidst, at der blev talt om en rejse.


Derfor er T skyldig i den rejste tiltale.


Ad forhold 8. Den 5. februar 2008


Domsmandsretten finder, at anklagemyndigheden har godtgjort, at der natten mellem den 25. og 26. september 2005 har foregået en sms-korrespondance vedrørende »Y«, der er brugt som et kodenavn for en anden. Retten lægger videre til grund som bevist dels ved det dokumenterede fra den af H afgivne forklaring i hans egen sag sammenholdt med telefonsamtalen af 26. september 2005 kl. 05.21, at det var M (B), der var i bussen, samt at T tidligt om morgenen løb rundt for at finde frem til den bus, hvor M sad, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Henset hertil finder domsmandsretten - i hvert fald efter at være gjort bekendt med sms samt telefonsamtalen - at anklagemyndigheden med den til domfældelse fornødne sikkerhed har godtgjort, at T kunne huske, at det var M (B), han skulle mødes med tidligt om morgenen.


På denne baggrund findes T skyldig i den rejste tiltale.


Ad forhold 9. Den 7. februar 2008


Uanset telefonsamtalen er blevet afspillet i forbindelse med afhøringen af T som vidne i retssagen, finder domsmandsretten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist af anklagemyndigheden, at tiltalte har kunnet huske samtalen eller har vidst - eller kan huske - hvad han skulle sige til de andre brødre, hvilke elever, det var, M (B) havde fundet, eller hvem L er.


Derfor frifindes T for dette anklagepunkt.


Ad forhold 10. Den 7. februar 2008


Uanset telefonsamtalen er blevet afspillet i forbindelse med afhøringen af T som vidne i retssagen, finder domsmandsretten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist af anklagemyndigheden, at T har har vidst - eller kan huske - hvad det var, M (B) mente med, at der var fundet rigtig rigtig gode varer.


Derfor frifindes T for dette anklagepunkt.


Ad forhold 11. Den 7. februar 2008


Domsmandsretten finder, at anklagemyndigheden med den til domfældelse fornødne sikkerhed har bevist, at T faktisk deltager i chatten den 15. oktober 200S under chat-identiteten J. Domsmandsretten har ved denne bevisbedømmelse lagt vægt på, at T i en telefonsamtale bliver tituleret J, at H også forklarer, at det er T, der er deltager i chatten og har accepteret at deltage, samt at det i andre retssager - med de samme parter - er lagt til grund, at det er de personer, der chatter sammen, og at det ikke ses bestridt. På denne baggrund finder domsmandsretten det bevist, at T - i hvert fald efter at være gjort bekendt med chatten under retsmødet - har talt usandt, da han sagde, at han ikke har ført chatten.


Derimod finder domsmandsretten ikke, at anklagemyndigheden med den til domfældelse fornødne sikkerhed har bevist, at tiltalte kunne forklare indholdet af chatten.


I dette omfang findes T herefter skyldig i den rejste tiltale.


Domsmandsretten finder ikke, at Østre Landsrets kendelse af 12. februar 2008, hvor T blev idømt en bøde for vægring ved at udtale sig, også omfatter sigtelse og tiltale for de - efterfølgende - falske forklaringer. Domsmandsretten finder herunder ikke, at vægringen - ikke at ville svare på spørgsmål - i denne sag også omfatter de svar, der under retssagen faktisk blev afgivet af T som vidne, herunder heller ikke de svar, der gik ud på, at han ikke kunne huske eller forklare om hændelser og indhold af telefonsamtaler. Domsmandsretten har herved også lagt vægt på, at det af retsbogen fra Østre Landsret blandt andet fremgår, at T som vidne den 5. februar 2008 startede med at besvare spørgsmål med, at han ikke ønskede at svare, hvorefter han på et lidt senere tidspunkt (ca. side 11 i retsbogen) gik over til at svare på spørgsmål, dog i vidt omfang med, at han ikke kunne huske. Domsmandsretten finder således ikke, at anklagemyndighedens anmodning om pålæggelse af bøden, eller kendelsen vedrørende bøden som sådan, er en påtaleopgivelse for afgivelse af falsk forklaring for retten i forbindelse med de forklaringer, som T faktisk afgav. Domsmandsretten finder ej heller, at det kan lægges til grund, at den sagsbehandlende politimand på noget tidspunkt har givet udtryk for over for T, at sigtelsen for falsk forklaring for retten ikke ville blive fremmet.


Straffen fastsættes efter straffelovens § 158, jf. straffelovens § 89 med fængsel i 60 dage. Domsmandsretten har ved strafudmålingen ikke fundet, at der i denne sag foreligger ganske særlige forhold, der kan medføre, at det efter retspraksis faste udgangspunkt for straffen for falsk forklaring for retten bør fraviges, ej heller med idømmelse af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Den omstændighed, at der er gået ca. 2 år fra sigtelsens fremsættelse til indgivelse af anklageskrift, findes ej heller at kunne medføre en fravigelse.


- - -

Østre Landsrets dom.Københavns Byrets dom af 5. november 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt stadfæstelse, for så vidt angår den idømte straf.


Der er til brug for landsrettens behandling af sagen af Kriminalforsorgen afgivet en erklæring af 27. juni 2011. 


Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte. Der er endvidere afgivet forklaring af socialrådgiver N, Kriminalforsorgen.


Den i byretten af vidnet K afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.


T har supplerende forklaret blandt andet, at han blev løsladt den 8. juni 2010 efter afsoning af ca. 5 år. Det vil sige, at han afsonede 2/3 af den idømte straf. Han mener, at sagen var en misforståelse, da han havde fået en bøde for falsk forklaring i retten. Dette blev bekræftet af en medarbejder på den institution, hvor han opholdt sig. Efter løsladelsen fik han et job, men det mistede han, da han blev dømt i byretten, så nu afventer han en endelig afgørelse af sagen. Af samme grund er han ikke begyndt på en uddannelse i forlængelse af de hf-enkeltfag, som han tog i fængslet.


N har forklaret blandt andet, at en psykiater ifølge et journalnotat på et tidspunkt har anbefalet, at T kun arbejder 15 timer om ugen. Hvis T får en betinget dom, kan Kriminalforsorgen tilbyde tilsyn og herunder tilbyde hjælp til at komme i gang med en uddannelse m.v. Han har ikke indtryk af, at T ikke vil følge et tilsyn, som han hidtil har gjort. Dette tilsyn fra prøveløsladelsen løber frem til den 7. juni 2012.

Landsrettens begrundelse og resultat:T blev ved Østre Landsrets dom af 15. februar 2007 mod sin benægtelse idømt 7 års fængsel for overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, ved sammen med blandt andre B og C, der var domfældt i Bosnien, at have forsøgt at begå manddrab efter straffelovens § 237 af en karakter, der kunne tilføje Danmark eller et andet land skade. Dommen blev stadfæstet af Højesteret den 3. oktober 2007.


Det fremgår af retsbogen fra Østre Landsret af 10. januar 2007, at T under sagen nægtede at afgive forklaring, hvorefter der skete dokumentation af T's forklaring i grundlovsforhøret. Af retsbogen fra grundlovsforhøret den 27. oktober 2005 ved Retten i Brøndbyerne fremgår blandt andet, at T da forklarede, at han ikke kendte B, kaldet M, og at han - gjort bekendt med en række aflyttede telefonsamtaler ført via - - - bemærkede, at det ikke var ham, der havde ført samtalerne, men at han på et tidspunkt havde haft en mobiltelefon med det pågældende nummer.


Sagen havde for Østre Landsret også omfattet blandt andre H, over for hvem der var rejst en identisk tiltale, men Østre Landsret besluttede ved kendelse, at ny hovedforhandling skulle foregå, for så vidt angår blandt andre ham. Der blev herefter på ny rejst en identisk tiltale mod H, og denne sag blev behandlet i Østre Landsret blandt andet den 5. og 7. februar 2008.


Tiltalen i nærværende sag angår udsagn, som T afgav henholdsvis den 5. og 7. februar 2008 i den fornyede sag mod H, men nu som vidne, idet dommen mod ham selv var blevet endelig, og da sagen mod H som ovenfor anført, uanset begge sager, der byggede på enslydende tiltaler for overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, oprindelig blev behandlet sammen som følge af Østre Landsrets kendelse om, at ny hovedforhandling skulle foregå, var blevet adskilt fra sagen mod T.


De pågældende udsagn fremkom, efter at T under den fornyede hovedforhandling mod H som vidne blev afhørt om indholdet af en række telefonsamtaler ført ved anvendelse af en telefon med nummeret - - - mv. og i det væsentlige med tilknytning til B (M) og C, herunder om sit forhold til disse.


Landsretten finder herefter, at T's besvarelse af de pågældende spørgsmål reelt ville indebære, at han som vidne skulle indrømme, hvad han - omend forgæves - benægtede under sagen mod sig selv, og at han derved også psykologisk blev sat i en vanskelig situation, jf. herved højesteretsdommer Poul Høegs artikel i Ugeskrift for Retsvæsen 1975B, side 103 f., med kommentar til Højesterets dom af 7. november 1974, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1975, side 14. Derfor finder landsretten ikke, at T som vidne har haft pligt til at besvare de pågældende spørgsmål, jf. princippet i retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 1.


Landsretten frifinder derfor T for overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1.

Thi kendes for ret:


T frifindes.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.