TfK 2009.255 ØLK
 

  Ø.L.K. 13. oktober 2008 i kære 8. afd. nr. S-2771-08

(Gitte Rubæk Pedersen, M. Lerche, Hanne Harritz Pedersen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Finn Roger Nielsen, Kbh., besk.).

Advokat Finn Roger Nielsen har kæret Nykøbing Falster Rets beslutning af 26. september 2008 om rejseforbehold. >> 256 >>
Det fremgår af sagens oplysninger, at tiltalte, T, er tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, ved den 31. marts 2007 at have ført personbil ad Sydmotorvejen i Lolland Kommune med mindst 181 km/t., selv om det ved færdselstavle var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 110 km/t., hvilket udgjorde en hastighedsoverskridelse på mere end 60 procent af den tilladte hastighed. Anklagemyndigheden har ud over bødestraf nedlagt påstand om betinget frakendelse af førerretten i 3 år i Danmark.

Tiltalte har bopæl i Sverige.

Forsvareren har til støtte for påstanden om, at rejseforbeholdet bør frafaldes, anført, at tiltalte ikke kommer fra retskredsen, og at han i øvrigt er processuel udlænding.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Efter retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, kan retten efter et skøn i hvert enkelt tilfælde stille som betingelse for beskikkelse af en bestemt advokat, at advokaten helt eller delvis frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.

Ved afgørelsen af spørgsmålet er det afgørende, om der er en rimeligt begrundet interesse i, at den pågældende advokat giver møde uden for sit hjemsted. Der bør herved tages hensyn til sagens art og størrelsen af merudgifterne i forbindelse hermed, jf. UfR 2005.1592 H.

Under hensyn til sagens art og størrelsen af merudgifterne i forhold til de forventede forsvarsudgifter i øvrigt finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte byrettens skøn. Det forhold, at tiltalte ikke kommer fra retskredsen og er processuel udlænding, kan ikke føre til andet resultat.

Thi bestemmes:

Byrettens beslutning stadfæstes.