Prøveløsladelse af livstidsdømte efter straffelovens § 41

 Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Senest opdateret 11. september 2011


Straffelovens §§ 41 til 43 har følgende indhold:
 

  "§ 41. Når 12 år af en straf af fængsel på livstid er udstået, afgør justitsministeren, om den dømte skal løslades på prøve.

Stk. 2
.
Løsladelse på prøve forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelse utilrådelig, at der er sikret den pågældende passende ophold og arbejde eller andet underhold, og at den pågældende erklærer at ville overholde de vilkår for løsladelsen, som fastsættes efter stk. 3, 3. pkt.

Stk. 3
.
Løsladelse betinges af, at den dømte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, og at den pågældende overholder de vilkår, som måtte være fastsat. Prøvetiden kan ikke overstige 5 år. § 57 finder tilsvarende anvendelse
.

§ 42. Begår den prøveløsladte nyt strafbart forhold i prøvetiden, og foretages der inden dennes udløb rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for forholdet, kan retten ved dom træffe afgørelse om, at den pågældende skal genindsættes til udståelse af livstidsstraffen. Når omstændighederne taler derfor, kan retten i stedet idømme straf alene for det nye forhold, eventuelt i forbindelse med en ændring af vilkårene for prøveløsladelsen.

Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt vilkårene, finder § 40, stk. 2-5, jf. § 41, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

§ 43. Ved hel eller delvis eftergivelse af en straf ved betinget benådning kan det fastsættes som vilkår for benådningen, at bestemmelserne i § 40, stk. 1-5, eller § 42 finder tilsvarende anvendelse.
"

Kapitel 3 om prøveløsladelse af livstidsdømte samt bemærkningerne til § 1, nr. 8 i bemærkningerne i lovforslag nr. 146 fremsat den 8. december 1999

Se nærmere § 80 i straffuldbyrdelsesloven samt kommentarerne til straffuldbyrdelseslovens § 112 om domstolsprøvelse af administrative afgørelser om blandt andet nægtelse af prøveløsladelse herunder prøveløsladelse af livstidsdømte.

Justitsministeren redegør i sit svar på spørgsmål S 2023 af 12. marts 2001 kort om tidligere praksis med hensyn til løsladelse af livstidsdømte samt om regeringens holdning til dødsstraf, som spørgsmålet også vedrører.