Straffuldbyrdelseslovgivningen
med kommentarer
 


 

Af advokat (H) Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Teksten er senest opdateret 3. maj 2015
    

Introduktion og forord

 
Lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf som ændret ved lov nr. 219 af 31. marts 2004, lov nr. 445 af 9. juni 2004, Lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, lov nr. 367 af 24. maj 2005, lov nr. 430 af 6. juni 2005, lov nr. 304 af 19. april 2006, lov nr. 538 af 8. juni 2006, lov nr. 1558 af 20. december 2006, lov nr. 395 af 30. april 2007, lov nr. 527 af 6. juni 2006, Lovbekendtgørelse nr. 1337 af 3. december 2007, lov nr. 496 af 17. juni 2008, lov nr. 500 af 17. juni 2008, lov nr. 1336 af 19. december 2008, lov nr. 348 af 6. maj 2009, lov nr. 501 af 12. juni 2009, lov nr. 536 af 26. maj 2010, lov nr. 712 af 25. juni 2010, Lovbekendtgørelse nr. 1162 af 5. oktober 2010, lov nr. 183 af 8. marts 2011, lov nr. 113 af 3. februar 2012, lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, lov nr. 628 af 12. juni 2013, lov nr. 84 af 28. januar 2014, lov nr. 733 af 25. juni 2014, lov nr. 737 af 25. juni 2014 og lov nr. 739 af 25. juni 2014.    
 
Mere om straffuldbyrdelsesrettens retskilder

Generelt om fuldbyrdelse af straf, statistik mv.
 

 Kapitel 1 Lovens område og den centrale myndighed
Lovens område
Den centrale myndighed
Lovens område, straffens formål mv.
  Kapitel 2 Almindelige bestemmelser om fuldbyrdelse af straf
   

 Kapitel 3 Almindelige bestemmelser
  Ulykkestilfælde mv.
 Kapitel 4 Straffuldbyrdelsens iværksættelse
  Indkaldelse mv.
 Kapitel 5 Udsættelse og benådning
  Udsættelse mv.
 Kapitel 6 Beregning af straffetiden
   

 Kapitel 7 Valg af afsoningsinstitution og senere overførsel mellem afsoningsinstitutioner
Institutioner mv.
Anbringelse i fængsel eller arresthus
Anbringelse i åbent eller lukket fængsel
Valg af afsoningsinstitution
Overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel
Overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel
Overførsel af indsatte mellem ensartede afsoningsinstitutioner
Overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel
Valg af ny afsoningsinstitution
Administrative bestemmelser
 
Institutionsvalg
(krav til institutioners indretning, standard mv. er medtaget under "Institutioner mv.")

 Kapitel 8 Indsattes rettigheder og pligter under opholdet i afsoningsinstitutionen
Vejledning og planlægning
Anvisninger
Fællesskab        (Se nedenfor i kap. 10 om "udelukkelse fra fællesskab")
Medindflydelse
Deltagelse i gudstjenester mv.
Egne penge og genstande
Udgivelse af blad
Arbejde og uddannelse, vederlag, forplejning mv.
Fritiden
Forsorgsmæssig bistand
Sundhedsmæssig bistand

Behandling
 
Indsattes
rettigheder,
fængsels-
personalets
adfærd mv.

 Kapitel 9 Indsattes kontakt til samfundet uden for institutionen
Udgang
Besøg mv.
Brevveksling
Telefonsamtaler
Aviser, bøger mv.
Kontakt til medierne

 
Indsattes kontakt med omverdenen

 Kapitel 10 Indgreb over for den indsatte
Undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum
Fotografering og optagelse af fingeraftryk
Magtanvendelse
Udelukkelse fra fællesskab
Sikringsmidler
  -  Håndjern
  -  Sikringscelle

 
Indgreb mod indsatte

 Kapitel 11 Disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb
Disciplinærstraf
Konfiskation
Modregning af erstatningsbeløb
 
Disciplinærstraf mv.

 Kapitel 12 Strafafbrydelse
Strafafbrydelse ved undvigelse, udeblivelse, varetægtsfængsling mv.  
 Kapitel 13 Fuldbyrdelse af fængselsstraf i kriminalforsorgens pensioner og i institutioner mv. uden for kriminalforsorgen
   
 Kapitel 13 a Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol
Anvendelsesområde
Betingelser for meddelelse af tilladelse
Vilkår
Gennemførelse af tilsyn, kontrol mv.
Tilbagekaldelse af tilladelse
Strafafbrydelse og fodlænkeordning
 
 
 Kapitel 14 Løsladelse
Tidspunkt for løsladelsen
Beslutning om prøveløsladelse
Gennemførelse af tilsyn og eventuelle særvilkår ved løsladelse
  -  Almindelige bestemmelser om gennemførelse af tilsyn mv.
  -  Tilsyn mv. af kriminalforsorgen
  -  Vilkårsovertrædelse
 
Løsladelse,
prøveløsladelses-
vilkår, tilsyn mv.

 Kapitel 15 Særlige spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen ved fuldbyrdelse af fængselsstraf
  Sagsbehandling
 Kapitel 15 a Forsøgsordning med elektronisk overvågning ved prøveløsladelse og udgang
 

 Kapitel 16 Fuldbyrdelse af bødestraffe
   
 Kapitel 17 Gennemførelse af betingede domme
Almindelige bestemmelser om gennemførelse af tilsyn mv.
Tilsyn mv. af kriminalforsorgen
Vilkårsovertrædelse
Tilsyn mv. af andre myndigheder end kriminalforsorgen
Bødestraf,
betingede domme, samfundstjeneste,
vilkår mv.
 Kapitel 18 Gennemførelse af domme med vilkår om samfundstjeneste
Bestemmelser om gennemførelse af vilkår om samfundstjeneste
Vilkårsovertrædelse
Bestemmelse om gennemførelse af andre vilkår
 
 

 Kapitel 19 Fuldbyrdelse af forvaring
  Forvaring
 

 Kapitel 20 Erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelse af straf mv.
   
 Kapitel 21 Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner
   
 Kapitel 21 a Adgang til indkomstregisteret
   
 Kapitel 22 Klageregler m.v.
Administrative klageadgang
Domstolsprøvelse
Erstatning, klageregler mv.
 Kapitel 23 a Kundgørelse
   
 Kapitel 23 Ikrafttræden m.v.
 

 Varetægtsfængsling (ej reguleret i straffuldbyrdelsesloven men medtaget her)
  Varetægt
 
 
  Se nærmere om retstilstanden i Grønland og på Færøerne
  Rigsfællesskabet
   
 Afsnit I

Indledende bestemmelser


Kapitel 1

Lovens område og den centrale myndighed

Lovens område

 

§ 1. Efter reglerne i denne lov fuldbyrdes
1) fængselsstraffe,
2) bødestraffe,
3) betingede domme,
4) samfundstjeneste og
5) forvaring.
 

Bemærkningerne til § 1 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsreglers anvendelsesområde


Den centrale myndighed

§ 2. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, varetager den centrale ledelse og administration af fuldbyrdelsen af de i § 1 nævnte straffe m.v.
 
 
Bemærkningerne til § 2 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer om kriminalforsorgens organisation, økonomi mv.
 


Kapitel 2


Almindelige bestemmelser om fuldbyrdelse af straf

§ 3. Fuldbyrdelse af en straf skal ske med fornøden hensyntagen såvel til straffens gennemførelse som til behovet for at hjælpe eller påvirke den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.  
 
§ 4. Der må ikke under fuldbyrdelsen af straf pålægges en person andre begrænsninger i tilværelsen end sådanne, der er fastsat ved lov eller er en følge af selve straffen.  

Kommentarer til straffuldbyrdelseslovens §§ 3 og 4

Bemærkningerne til §§ 3 og 4 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes grundlæggende rettigheder mv.

De Europæiske Fængselsreglers krav til personalets uddannelse, holdninger mv. Fængselsreglerne kræver blandt andet, at personalet opfatter "et tilstrækkeligt antal specialister som for eksempel psykiatere, psykologer, socialrådgivere og forsorgsmedarbejdere, lærere og erhvervsfaglige instruktører samt idrætsinstruktører og -lærere."

Særlige bestemmelser i De Europæiske Fængselsregler for varetægtsfængslede

De Europæiske Fængselsregler om særhensyn til blandt andet udlændinge og kvinder

.

Den samlede straffuldbyrdelseslov med bemærkninger mv.
De europæiske Fængselsregler med diverse bemærkninger og artikler
Linksamling mv. om fængsler og menneskerettigheder
Folketingets Ombudsmand og fængsler og arresthuse

 


Afsnit II

Fængselsstraffe

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 5. Justitsministeren fastsætter regler om indretningen af institutioner under kriminalforsorgen til fuldbyrdelse af fængselsstraf og om sådanne institutioners opdeling i åbne og lukkede institutioner.  

Bemærkningerne til § 5 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om blandt andet individuelt tilpassede opholdsvilkår

De Europæiske Fængselsreglers krav til bygninger, opholdsrum, hygiejne mv. i fængselsinstitutioner

§ 6.
Justitsministeren fastsætter regler om erstatning til indsatte i kriminalforsorgens institutioner for følger af ulykkestilfælde m.v.
 

Bemærkningerne til § 6 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsreglers krav vedrørende indsattes personlige sikkerhed

De Europæiske Fængselsregler om arbejdsmiljø og arbejdsskadeforsikring


Kommentarer til reglerne om erstatning til indsatte m. fl. i anledning af ulykkestilfælde mv.
 
§ 7. En person, der er idømt fængselsstraf, har også før straffuldbyrdelsens iværksættelse ret til at få nærmere rådgivning hos kriminalforsorgen om sine arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold i forbindelse med fuldbyrdelsen.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte rådgivning.  

Bemærkningerne til § 7 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Kapitel 4

Straffuldbyrdelsens iværksættelse


§ 8.
Fuldbyrdelsen af en fængselsstraf skal iværksættes snarest muligt.
 
 
Stk. 2. For dømte, der er på fri fod efter dommen, iværksættes fuldbyrdelsen, når den dømte modtages i en institution under kriminalforsorgen.  
 
Stk. 3. For dømte, der er varetægtsfængslet efter dommen eller allerede udstår frihedsstraf, iværksættes fuldbyrdelsen, når kriminalforsorgen giver meddelelse til den pågældende herom.  
 
Stk. 4. For dømte, der efter reglerne i kapitel 13 a er meddelt tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, iværksættes fuldbyrdelsen, når kriminalforsorgen giver meddelelse til den pågældende herom. Indsat ved lov nr. 367 af 24. maj 2005,  

Bemærkningerne til § 8 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
 
§ 9. Er den dømte ikke varetægtsfængslet efter endelig dom, indkaldes den pågældende til fuldbyrdelse af fængselsstraffen. Indkaldelse sker efter regler fastsat af justitsministeren.  
 
Stk. 2. Søger den dømte om særlig hurtig påbegyndelse af straffuldbyrdelsen, skal ansøgningen så vidt muligt imødekommes.  

Bemærkningerne til § 9 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om proceduren ved modtagelsen af indsatte

Kommentarer til reglerne om straffens iværksættelse (herunder indkaldelse til afsoning), udsættelse, benådning mv.


Kapitel 5

Udsættelse og benådning

§ 10. Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan bestemme, at fuldbyrdelsen af en fængselsstraf eller en del af denne skal udsættes, når  
 
1) hensynet til den dømte, herunder dennes arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige forhold taler herfor, og  
 
2) hensynet til retshåndhævelsen eller hensynet til politiets forebyggende virksomhed ikke taler imod udsættelse af straffuldbyrdelsen.  

Bemærkningerne til § 10 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Bemærkninger til ændring af § 10, nr. 2, om hensynet til politiets forebyggende virksomhed

 
§ 11. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udsættelse af straffuldbyrdelsen og om den administrative behandling af sager om benådning. Justitsministeren kan i forbindelse hermed bestemme, at der kun tillægges ansøgninger indgivet inden udløbet af bestemte frister opsættende virkning efter § 12.  

Bemærkningerne til § 11 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
 
§ 12. Søger en dømt på fri fod rettidigt om udsættelse af straffuldbyrdelsen eller om benådning, skal straffuldbyrdelsen udsættes, indtil der er truffet afgørelse i sagen.  
 
Stk. 2. Såfremt den dømte tidligere har fået straffuldbyrdelsen udsat eller har fået afslag på en ansøgning om udsættelse eller benådning, skal straffuldbyrdelsen kun udsættes under behandlingen af den nye ansøgning, når denne indeholder nye væsentlige oplysninger, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort, eller der i øvrigt er særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning.  

Bemærkningerne til § 12 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
 
§ 13. Udsættelse af straffuldbyrdelsen betinges af, at den dømte ikke begår strafbart forhold. Udsættelse kan endvidere betinges af, at den dømte i øvrigt overholder fastsatte vilkår, herunder undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.  
 
Stk. 2. Såfremt den dømte ikke overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen til udsættelse af straffuldbyrdelsen, eller nye oplysninger tilvejebringes, hvorefter den dømte, før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart forhold, kan tilladelsen tilbagekaldes, således at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen herefter påbegyndes snarest muligt.  

Bemærkningerne til § 13 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om straffens iværksættelse, udsættelse, benådning mv.


Kapitel 6

Beregning af straffetiden

§ 14. Kriminalforsorgen skal ved en beregning af straffetiden fastlægge  
 
1) tidspunktet for løsladelse efter udståelse af hele straffen,  
 
2) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 2 / 3 af en tidsbestemt straf, jf. straffelovens § 38, stk. 1, og  
 
3) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af en straf af fængsel på livstid, jf. straffelovens § 41, stk. 1.  
 
Stk. 2. Er den dømte varetægtsfængslet efter endelig dom, anses fuldbyrdelsen af fængselsstraffen for påbegyndt den dag, dommen er afsagt.  
 
Stk. 3. Er den dømte på fri fod efter endelig dom, anses fuldbyrdelsen af fængselsstraffen for påbegyndt, når den dømte modtages eller anholdes med henblik på straffuldbyrdelsens iværksættelse.  

Bemærkningerne til § 14 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
§ 15. Den dømte skal gøres bekendt med straffetidsberegningen snarest muligt efter, at fuldbyrdelsen af frihedsstraffen er iværksat.  

Bemærkningerne til § 15 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

 
§ 16. Såfremt straffuldbyrdelsen afbrydes eller forudsætningerne for straffetidsberegningen i øvrigt ændres, foretager kriminalforsorgen en omberegning af straffetiden. Den dømte skal snarest muligt gøres bekendt med den ændrede straffetidsberegning.  

Bemærkningerne til § 16 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
 
§ 17. Skal den dømte afsone flere fængselsstraffe i forlængelse af hinanden, foretages straffetidsberegningen som en samlet beregning, der omfatter alle de pågældende straffe.  

Bemærkningerne til § 17 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

§ 18. Ved beregningen af straffetiden foretages fradrag efter reglerne i straffelovens § 86 for anholdelse, varetægtsfængsling og indlæggelse til mentalundersøgelse.

Stk. 2. Ved beregningen af straffetiden foretages endvidere fradrag for anholdelse, varetægtsfængsling og indlæggelse til mentalundersøgelse i en anden sag under straffuldbyrdelsen, såfremt påtale opgives eller tiltalte frifindes. Fradrag foretages med et antal dage svarende til det antal påbegyndte døgn, som frihedsberøvelsen har varet, med tillæg af 50 pct. og oprundet til nærmeste hele antal dage. Fradrag foretages dog kun i de tilfælde, hvor fuldbyrdelsen af fængselsstraffen afbrydes, jf. § 75.

Stk. 3. Ved beregningen af straffetiden foretages desuden fradrag, når den indsatte uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, strafcelle eller sikringscelle eller udelukket fra fællesskab, jf. § 106, stk. 1, nr. 2 og 3. Fradrag foretages med et antal dage svarende til 50 pct. af det antal påbegyndte døgn, indgrebet har varet, og oprundet til nærmeste hele antal dage.

Stk. 4. I det omfang der foretages fradrag efter stk. 2, ydes der ikke erstatning for frihedsberøvelsen efter retsplejelovens kapitel 93 a. I det omfang der foretages fradrag efter stk. 3, ydes der endvidere ikke erstatning for indgreb efter § 106, stk. 1, nr. 2 og 3.
 

Bemærkningerne til § 18 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

§ 19.
Justitsministeren fastsætter regler om straffetidsberegningen.
 

Bemærkningerne til § 19 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Kapitel 7

Valg af afsoningsinstitution og senere overførsel mellem afsoningsinstitutioner

Institutioner m.v.

§ 20. Fængselsstraf fuldbyrdes i fængsel eller i arresthus.  
 
Stk. 2. Fængselsstraf kan dog efter reglerne i § 78 om anbringelse i og overførsel til særlig institution m.v. i særlige tilfælde fuldbyrdes i kriminalforsorgens pensioner og i institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen.  
 
Stk. 3. I særlige tilfælde kan fængselsstraf endvidere fuldbyrdes på den dømtes bopæl under intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i §§ 78 a-78 f.  Indsat ved lov nr. 367 af 24. maj 2005,  

Bemærkningerne til § 20 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om institutionsindretning mv.


Anbringelse i fængsel eller arresthus

§ 21. Fængselsstraf fuldbyrdes normalt i fængsel.  
 
Stk. 2. Kortvarig fængselsstraf kan fuldbyrdes i arresthus, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner.  
 
Stk. 3. Fængselsstraf kan endvidere fuldbyrdes i arresthus, hvis  
 
1) det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,  
 
2) der er bestemte grunde til at antage, at den dømtes farlighed eller kriminalitet gør det nødvendigt for at forebygge undvigelse, brandstiftelse eller indsmugling eller handel med euforiserende stoffer,  
 
3) det må anses for nødvendigt for at beskytte den dømte mod overgreb eller  
 
4) den dømte efter de lægelige oplysninger bør anbringes i Vestre Hospital.  
 
Stk. 4. Fængselsstraf kan i øvrigt kun fuldbyrdes i arresthus, hvis den dømte selv ønsker det og  
 
1) har udgang til arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet eller  
 
2) særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.  

Bemærkningerne til § 21 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Anbringelse i åbent eller lukket fængsel

§ 22. Fuldbyrdelse af straf i fængsel sker normalt i åbent fængsel.  
 
Stk. 2. Fuldbyrdelse af straffen skal dog ske i lukket fængsel, når straffen er på 5 år eller mere. Fuldbyrdelsen af straffen skal imidlertid også i dette tilfælde ske i åbent fængsel, hvis det ikke findes betænkeligt efter det i øvrigt oplyste om den dømte.  
 
Stk. 3. Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan ske i lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen.  
 
Stk. 4. Det samme gælder, hvis der efter de i øvrigt foreliggende oplysninger om den dømte og efter kriminalitetens art er bestemte grunde til at antage, at den dømte ved anbringelse i åbent fængsel vil

1) undvige eller

2) begå strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med ophold i åbent fængsel.
 
 
Stk. 5. Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan endvidere ske i lukket fængsel, hvis

1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den dømte mod overgreb eller

2) den dømte efter de lægelige oplysninger bør anbringes i Anstalten ved Herstedvester.
 
 
Stk. 6. Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan desuden ske i lukket fængsel, hvis den dømte selv ønsker det og særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.  

Bemærkningerne til § 22 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om sikkerhedsforanstaltnnger til forebyggelse af undvigelse
   

Valg af afsoningsinstitution

§ 23. Fængselsstraf skal, så vidt det er praktisk muligt, fuldbyrdes i nærheden af den dømtes hjemsted. Ved afgørelsen af, i hvilket åbent eller lukket fængsel eller i hvilket arresthus den dømte skal anbringes, skal der endvidere tages hensyn til den dømtes egne ønsker, navnlig vedrørende arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige forhold.  
 
Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., kan fraviges  
 
1) ved kortvarig fængselsstraf,  
 
2) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,  
 
3) for at beskytte den dømte mod overgreb,  
 
4) for at yde den dømte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand,  
 
5) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,  
 
6) for at forhindre, at den indsatte undviger,  
 
7) for at undgå, at den indsatte afsoner i en institution, hvor en af den indsattes nærstående gør tjeneste.  
 
8) for at undgå, at den dømte afsoner i en institution i tilfælde, hvor den dømte har begået strafbart forhold mod en ansat, der gør tjeneste i institutionen, eller dennes nærstående, eller  
 
9) hvis hensynet til retshåndhævelsen eller andre særlige omstændigheder taler herfor.  

§ 23, stk. 2, nr. 8 er indsat ved lov nr. 113 af 3. februar 2012

§ 23, stk. 3, nr. 9 er indsat ved lov nr. 113 af 3. februar 2012

Bemærkningerne til § 23 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om nærhedsprincippet mv.
 


Overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel

§ 24. En indsat i et lukket fængsel skal overføres til åbent fængsel, når  
 
1) betingelserne i § 22, stk. 3-6, og § 25, stk. 2-4 og 6, ikke længere er opfyldt, eller  
 
2) overførsel til åbent fængsel i øvrigt ikke anses for betænkelig.  
 
Stk. 2. Overførsel til åbent fængsel kan undlades, hvis den resterende straffetid er ganske kort.  

Bemærkningerne til § 24 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
 


Overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel

§ 25. En indsat i et åbent fængsel kan overføres til lukket fængsel, når  
 
1) den pågældende er undveget eller har forsøgt herpå,  
 
2) den pågældende er fundet i besiddelse af en ikke ubetydelig mængde euforiserende stoffer,  
 
3) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har indsmuglet eller handlet med euforiserende stoffer, eller  
 
4) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen.  
 
Stk. 2. En indsat i et åbent fængsel kan endvidere overføres til lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen.  
 
Stk. 3. Det samme gælder, når der efter de nu foreliggende oplysninger er en særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte ved fortsat ophold i åbent fængsel vil  
 
1) undvige eller  
 
2) begå grovere strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i åbent fængsel.  
 
Stk. 4. En indsat i åbent fængsel kan også overføres til lukket fængsel, hvis  
 

1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den pågældende mod overgreb eller
 
 
2) den pågældende efter de lægelige oplysninger bør overføres til Anstalten ved Herstedvester.  
 
Stk. 5. Under behandlingen af spørgsmålet om overførsel til lukket fængsel kan den indsatte midlertidigt anbringes i arresthus, når der er grund til at antage, at betingelserne for overførsel er opfyldt. Såfremt den indsatte samtykker heri, kan anbringelsen i stedet ske i lukket fængsel. Vedrører spørgsmålet overførsel efter stk. 4 til Anstalten ved Herstedvester, kan den midlertidige anbringelse altid ske i denne institution.  
 
Stk. 6. En indsat i åbent fængsel kan desuden efter eget ønske overføres til lukket fængsel, hvis særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.  

Bemærkningerne til § 25 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Overførsel af indsatte mellem ensartede afsoningsinstitutioner
 

§ 26. En indsat kan overføres mellem åbne fængsler, mellem lukkede fængsler eller mellem arresthuse  
 
1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,  
 
2) for at beskytte den indsatte mod overgreb,  
 
3) for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand,  
 
4) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,  
 
5) hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,  
 
6) hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil undvige, forvolde brand eller indsmugle eller handle med euforiserende stoffer og det må anses for nødvendigt for at forhindre den indsatte i at begå forhold af denne karakter,  
 
7) hvis den indsatte selv ønsker det og særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det, eller  
 
8) for at undgå, at den indsatte afsoner i en institution, hvor en af den indsattes nærstående gør tjeneste.  
 
Stk. 2. En indsat i fængselsafdelinger eller arresthuse udpeget til anbringelse af indsatte, hvis tilstedeværelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen, kan overføres til andre tilsvarende fængselsafdelinger eller arresthuse, når hensynet til at forebygge konflikter, styrke sikkerheden eller modvirke ny kriminalitet taler herfor.  

Bemærkningerne til § 26 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Bemærkningerne til § 26, stk. 2, som er indsat som en ny bestemmelse ved lov nr. 733 af 25. juni 2014.


Overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel

§ 27. En indsat i et arresthus skal overføres til fængsel, når betingelserne i § 21, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 1 og 3, ikke længere er opfyldt. Overførsel kan dog undlades, hvis reststraffen er kortvarig.  
 
Stk. 2. En indsat i et arresthus kan endvidere overføres til fængsel  
 
1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,  
 
2) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i arresthuset eller  
 
3) af hensyn til muligheden for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand.  
 
Stk. 3. Afgørelsen af, om en overførsel efter stk. 1 eller 2 skal ske til åbent eller lukket fængsel, træffes efter bestemmelserne i § 22, jf. §§ 24 og 25.  
 
Overførsel af indsatte fra fængsel til arresthus  

Bemærkningerne til § 27 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
 
§ 28. En indsat i et fængsel kan overføres til arresthus, hvis  
 
1) det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,  
 
2) der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil undvige, forvolde brand eller indsmugle eller handle med euforiserende stoffer og det må anses for nødvendigt for at forhindre den indsatte i at begå forhold af denne karakter,  
 
3) det må anses for nødvendigt for at beskytte den indsatte mod overgreb eller  
 
4) den indsatte efter de lægelige oplysninger bør overføres til Vestre Hospital.  
 
Stk. 2. En indsat i et åbent fængsel kan endvidere for et bestemt tidsrum af højst 8 uger overføres til et arresthus, såfremt denne overførsel træder i stedet for en overførsel til lukket fængsel efter § 25, stk. 1, 2 eller 3.  
 
Stk. 3. En indsat i et fængsel kan desuden overføres til arresthus, hvis den indsatte selv ønsker det og  
 
1) har udgang til arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet eller  
 
2) særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.  

Bemærkningerne til § 28 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Valg af ny afsoningsinstitution

§ 29. Ved afgørelse om overførsel efter §§ 24-28 finder bestemmelserne i § 23 tilsvarende anvendelse.  

Bemærkningerne til § 29 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Administrative bestemmelser

§ 30. Justitsministeren fastsætter regler om anbringelse og overførsel efter §§ 21-29.  

Bemærkningerne til § 30 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om institutionsvalg mv.


Kapitel 8

Indsattes rettigheder og pligter under opholdet i afsoningsinstitutionen

Vejledning og planlægning
 

§ 31. En indsat skal snarest efter at være anbragt i institutionen vejledes af denne om sine rettigheder, pligter og øvrige forhold under straffuldbyrdelsen.  
 
Stk. 2. Institutionen skal endvidere i samarbejde med den indsatte snarest efter indsættelsen udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Denne plan skal jævnligt sammenholdes med den indsattes forhold under strafudståelsen og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold.  
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorved bestemmelsen i stk. 2 kan begrænses i forhold til indsatte, der alene skal udstå en kortvarig straf.  


Bemærkningerne til § 31 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om afsoningsplaner og information til indsatteAnvisninger

§ 32. En indsat skal efterkomme de anvisninger, som gives af institutionens personale i forbindelse med varetagelsen af institutionens opgaver.  


Bemærkningerne til § 32 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om på den ene side orden og sikkerhed og på den anden side indsattes krav på menneskelig værdighed

Kommentarer til reglerne om fængselspersonalets adfærd, holdninger mv.Fællesskab

§ 33. En indsat skal så vidt muligt have adgang til fællesskab med andre indsatte.  
 
Stk. 2. Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan bestemme, at fællesskab i fængselsafdelinger eller arresthuse, som er udpeget til anbringelse af indsatte, hvis tilstedeværelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen, skal gennemføres som cellefællesskab med en anden indsat i eget opholdsrum efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse. Indsat ved lov nr. 367 af 24. maj 2005,  
 
Stk. 3. Såfremt den indsatte selv ønsker det og forholdene tillader det, fuldbyrdes fængselsstraf uden eller med begrænset fællesskab.  
 
Stk. 4. Såfremt den indsatte selv ønsker det og forholdene tillader det, fuldbyrdes fængselsstraf uden fællesskab med indsatte af modsat køn, bortset fra fællesskab i arbejdstiden.  
 
Stk. 5. I øvrigt kan fængselsstraf kun fuldbyrdes uden fællesskab efter reglerne i §§ 63 og 64.  
 
Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af fællesskab efter stk. 1 og 2, herunder om adgangen til at låse de indsatte inde, og om de indsattes adgang til at kunne aflåse eget opholdsrum.  

Bemærkningerne til § 33 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
Bemærkningerne til lov nr. 367 af 24. maj 2005 om såkaldte "negative stærke" indsatte, særligt sikrede afdelinger mv.
 
§ 33 a. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan midlertidigt begrænse eller ophæve fællesskabet i institutionen eller dele af denne, når helt ekstraordinære ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet, herunder når det under hensyn til en generelt truende stemning i institutionen er nødvendigt af hensyn til medindsattes eller personalets sikkerhed.  
 
Stk. 2. En afgørelse om midlertidig begrænsning eller ophævelse af fællesskabet efter stk. 1 må ikke have et omfang eller en udstrækning, der er mere vidtgående, end de ekstraordinære ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn nødvendiggør. Foranstaltningen skal ophæves, når det ordens- og sikkerhedsmæssigt er forsvarligt at genetablere almindeligt fællesskab.  
 
Stk. 3. Begrænsningen eller ophævelsen af fællesskabet skal gennemføres så skånsomt, som omstændighederne tillader det.  
 
Stk. 4. Institutionen skal dagligt overveje, om en foranstaltning efter stk. 1 kan ophæves eller begrænses. Institutionen skal løbende være opmærksom på, om der er indsatte, som, f.eks. på baggrund af personalets observationer i forbindelse med den daglige kontakt med de indsatte, bør udtages af foranstaltningen, f.eks. ved overførsel til anden institution.  
 
Stk. 5. Institutionen skal så hurtigt som muligt underrette Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, om en afgørelse efter stk. 1. Institutionen skal endvidere dagligt underrette direktoratet, så længe en sådan afgørelse efter stk. 1 opretholdes.  
 
Stk. 6. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af midlertidig begrænsning og ophævelse af fællesskabet efter stk. 1.  

Bemærkningerne til § 33 a i lov nr. 367 af 24. maj 2005 om midlertidige indgreb i retten til fællesskab


Medindflydelse

§ 34. De indsatte skal have mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd.  
 
Stk. 2. På hver afdeling eller for bestemte grupper af indsatte vælges en talsmand. Alle indsatte kan vælges som talsmand. Alle de indsatte eller talsmændene har ret til at vælge en fælles talsmand. Valg af talsmænd og fælles talsmand foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning, der kontrolleres af institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab.  
 
Stk. 3. De indsatte har ikke ret til at deltage i drøftelser vedrørende sager om enkeltpersoner eller sager, der vedrører institutionens sikkerhed.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse.  

Bemærkningerne til § 34 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes indflydelse på de generelle fængselsvilkår


Kommentarer til reglerne om medindflydelse til indsatte


Deltagelse i gudstjenester m.v.

§ 35. En indsat har ret til at deltage i gudstjenester, der afholdes i institutionen. Såfremt ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet, kan institutionens leder eller den, der bemyndiges hertil, dog nægte bestemte indsatte adgang til at deltage i gudstjenester og begrænse antallet af deltagere. Hvis det besluttes at begrænse antallet af deltagere, skal de pågældende indsatte så vidt muligt i stedet have adgang til at overvære gudstjenesten via elektroniske medier.  
 
Stk. 2. En indsat har ret til samtale med en præst eller lignende fra sit trossamfund.  

Bemærkningerne til § 35 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

§ 35, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved lov nr. 113 af 3. februar 2012

De Europæiske Fængselsregler om religionsfrihed i fængslet

Kommentarer til reglerne om deltagelse i gudstjenester


Egne penge og genstande

§ 36. En indsat har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om begrænsninger i indsattes ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne penge i institutionen.  
 
Stk. 4. En indsat har ikke ret til at medtage, besidde og råde over mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i institutionen, medmindre dette er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Justitsministeren fastsætter regler om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i institutionen.  

Bemærkningerne til § 36, stk. 4, som blev indsat ved lov nr. 527 af 6. juni 2007 om straf for besiddelse af mobiltelefoner mv. i fængsler.

Bemærkningerne til § 36 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes ejendele

Kommentarer til reglerne om egne penge og genstande


Udgivelse af blad

§ 37. De indsatte i institutionen har ret til at udgive blade.  
 
Stk. 2. Fængslet yder støtte til udgivelse af ét blad.  
 
Stk. 3. Institutionens leder har adgang til på forhånd at gennemlæse de indsattes blade. Lederen kan forbyde offentliggørelsen af bestemte artikler, såfremt sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet eller indholdet groft forulemper enkeltpersoner.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler til gennemførelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3, herunder om fastsættelse af vilkår for støtte til udgivelsen og om mulighed for inddragelse af denne støtte, såfremt de fastsatte vilkår ikke overholdes.  

Bemærkningerne til § 37 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Arbejde og uddannelse m.v.

§ 38. En indsat har ret og pligt til at være beskæftiget ved deltagelse i arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet.  
 
Stk. 2. Justitsministeren kan, hvor praktiske eller andre særlige hensyn gør det nødvendigt, fastsætte regler, hvorefter bestemmelsen i stk. 1 fraviges for bestemte institutioner eller bestemte grupper af indsatte. Indsatte skal dog så vidt muligt tilbydes beskæftigelse.  
 
§ 39. Valget af beskæftigelse træffes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en samlet vurdering af den indsattes forhold.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 skal der så vidt muligt tages hensyn til den indsattes eget ønske og til den indsattes muligheder for at opnå arbejde eller uddannelse uden for fængslet. Den indsatte skal vejledes om mulighederne for ved undervisning eller anden uddannelse at afhjælpe manglende skolekundskaber eller mangel på erhvervsmæssig eller anden uddannelse.
 

De Europæiske Fængselsregler om indsattes arbejde

De Europæiske Fængselsregler om uddannelsestilbud til indsatte

 
§ 40. Institutionens arbejdspladser skal være indrettet således, at arbejdsforholdene for de indsatte er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.  

De Europæiske Fængselsregler om arbejdsmiljø og arbejdsskadeforsikring

Kommentarer til straffuldbyrdelseslovens § 40 om arbejdsmiljøet i kriminalforsorgens institutioner.
 
§ 41. Justitsministeren fastsætter regler om de indsattes beskæftigelse, herunder om, at beskæftigelsespligten skal tilrettelægges under hensyn til de indsattes religiøse tilhørsforhold.  

Kommentarer til reglerne om beskæftigelse, adgang til uddannelse mv.
 
§ 42. En indsat skal have udbetalt vederlag for sin beskæftigelse. Vederlag skal også udbetales til indsatte, der ikke kan tilbydes beskæftigelse, eller som er uden beskæftigelse efter § 38, stk. 2. Det samme gælder indsatte, der på grund af sygdom er fraværende fra beskæftigelse.  
 
Stk. 2. Andre indsatte skal alene have dækket deres personlige fornødenheder, jf. dog stk. 4 og § 110, stk. 1.  
 
Stk. 3. En indsat, der ikke har pligt til beskæftigelse, jf. § 38, stk. 2, og som fremsætter ønske om beskæftigelse på et tidspunkt, hvor institutionen ikke kan tilbyde beskæftigelse, skal i en kortere periode alene have dækket sine personlige fornødenheder, hvis den pågældende indsatte tidligere under strafudståelsen har afvist tilbud om beskæftigelse  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om ydelser efter stk. 1 og 2 og kan i den forbindelse fastsætte regler om, at andre indsatte, der er fraværende fra beskæftigelse, skal have udbetalt vederlag for beskæftigelse. Der kan endvidere fastsættes regler om ordningen i stk. 3.  

Bemærkningerne til §§ 38 til 42 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

§ 42, stk. 3, og § 42, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved lov nr. 113 af 3. februar 2012

De Europæiske Fængselsregler om priserne på indsattes dagligvarer

De Europæiske Fængselsregler om indsattes forplejning


Kommentarer om reglerne om vederlag, økonomi, forplejning mv.


Fritiden

§ 43. En indsat skal i videst muligt omfang selv varetage praktiske opgaver vedrørende sine personlige forhold, herunder madlavning og rengøring.  
 
Stk. 2. Institutionen skal tilbyde de indsatte aktiviteter i fritiden.  
 
Stk. 3. En indsat har ret til dagligt at tilbringe mindst én time i fri luft, medmindre dette vil være uforeneligt med institutionens varetagelse af sikkerhedsmæssige hensyn eller den indsatte er anbragt i sikringscelle i medfør af § 66.  

Bemærkningerne til § 43 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes fritid


Kommentarer til reglerne om fritiden


Forsorgsmæssig bistand

§ 44. Institutionen skal vejlede og bistå en indsat med hensyn til den pågældendes arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på  
 
1) at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse og  
 
2) at begrænse de ulemper, som følger af frihedsberøvelsen.  
 
Stk. 2. Institutionen skal i forbindelse med sin virksomhed efter stk. 1 formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.  

Bemærkningerne til § 44 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om social bistand til indsatte


Kommentarer til reglerne om forsorgsmæssig bistand til indsatte


Sundhedsmæssig bistand

§ 45. En indsat har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand.  
 
Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte regler om tvangsbehandling i Anstalten ved Herstedvester af indsatte, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse i loven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, og som ikke kan overføres til en almindelig psykiatrisk afdeling.  
 
Stk. 3. Behandlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i den i stk. 2 nævnte lov, herunder også for så vidt angår adgang til at klage til patientombuddet over anstaltens beslutning om tvangsbehandling. Patientrådgiver beskikkes dog kun, hvis den pågældende ikke i forvejen har en bistandsværge efter straffelovens § 71.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om sundhedsmæssig bistand til indsatte.  

Bemærkningerne til § 45 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev ordet "patientombuddet" indsat i stedet for "patientklagenævnet" i § 45, stk. 3, 1. pkt.

De Europæiske Fængselsregler om sundhedsmæssig bistand til indsatte


Kommentarer til reglerne om sundhedsmæssig bistand til indsatte.


Behandling

§ 45 a. En indsat har ret til vederlagsfri behandling mod stofmisbrug, medmindre vedkommende ikke skønnes egnet og motiveret til behandling.
 
 
 
Stk. 2. Behandling mod stofmisbrug skal så vidt muligt iværksættes senest 14 dage efter, at den indsatte har fremsat begæring herom over for kriminalforsorgen.  

Se bemærkningerne til § 45 a om behandling for stofmisbrug, der blev indsat ved lov nr. 1558 af 20. december 2006

Se bemærkningerne til lov nr. 183 af 8. marts 2011, hvor bestemmelsen om, at indsatte, der forventedes løsladt inden for 3 måneder ikke havde ret til vederlagsfri behandling, blev ophævet.

Kommentarer til reglerne om behandlingstilbud til indsatte.


Kapitel 9

Indsattes kontakt til samfundet uden for institutionen

Udgang

§ 46. En indsat kan få tilladelse til udgang, når  
 
1) udgangsformålet er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn,  
 
2) der ikke er bestemte grunde til at antage, at den indsatte i forbindelse med udgang vil begå ny kriminalitet, unddrage sig fortsat straffuldbyrdelse eller på anden måde misbruge udgangstilladelsen, og  
 
3) hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt taler imod udgangstilladelsen.  
 
Stk. 2. Ved vurderingen af risikoen for misbrug af udgangstilladelsen skal det tillægges særlig vægt, hvis den indsatte  
 
1) er dømt for farlig kriminalitet og ikke har været løsladt i tiden mellem dom og strafudståelse,  
 
2) under strafudståelsen er undveget eller har forsøgt herpå,  
 
3) under strafudståelsen har begået strafbart forhold,  
 
4) under strafudståelsen er udeblevet fra en tidligere udgang eller i øvrigt har misbrugt en tilladelse til udgang eller  
 
5) under en tidligere strafudståelse har foretaget handlinger som nævnt i nr. 2-4, uden at betingelserne for uledsaget udgang senere blev fundet opfyldt, eller  
 
6) ikke er mødt til afsoning i overensstemmelse med tilsigelsen.  
 
Stk. 3. Udgang kan ikke finde sted, hvis den dømte af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, som er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt med en anden gruppe af personer, og politiet oplyser, at der inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning til, som led i konflikten enten er anvendt skydevåben eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af straffelovens § 180.  
 
Bemærkningerne til § 46, stk. 3, som er indsat som en ny bestemmelse ved lov nr. 733 af 25. juni 2014.  
 
§ 47. Tilladelse til udgang gives for et bestemt tidsrum, der medregnes til straffetiden.  
 
§ 48. Tilladelse til udgang betinges af, at den indsatte under udgangen ikke begår strafbart forhold eller i øvrigt misbruger udgangstilladelsen.  
 
Stk. 2. Tilladelsen kan endvidere betinges af andre vilkår, som findes formålstjenlige for at undgå misbrug, herunder at den indsatte under udgangen  
 
1) ledsages af personale fra institutionen,  
 
2) overnatter i arresthus, fængsel eller en af kriminalforsorgens pensioner,  
 
3) undergiver sig intensiv overvågning og kontrol på bopælen, jf. stk. 3,  Indsat ved lov nr. 628 af 12. juni 2013  
 
4) med mellemrum giver møde hos kriminalforsorgen eller hos politiet eller undergiver sig lignende kontrolforanstaltninger og  
 
5) undergiver sig vilkår som nævnt i straffelovens § 57.  
 
Stk. 3. Ved vilkår som nævnt i stk. 2, nr. 3, kan der træffes bestemmelse om, at reglerne i §§ 78 b-78 f eller regler udstedt i medfør heraf helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse. Indsat ved lov nr. 628 af 12. juni 2013.  
 
§ 49. En tilladelse til udgang kan tilbagekaldes, eller vilkårene for tilladelsen ændres, såfremt  
 
1) den indsatte udebliver fra udgang eller i øvrigt ikke overholder de vilkår, der er fastsat for udgangstilladelsen i medfør af § 48, eller  
 
2) nye oplysninger om den indsattes forhold giver bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil misbruge den meddelte udgangstilladelse.  
 
§ 50. Justitsministeren fastsætter regler om tilladelse til udgang. Det kan i forbindelse med sådanne regler bestemmes, at tilladelse til udgang først kan gives efter ophold i et bestemt tidsrum i institutionen og efter udståelse af en bestemt del af straffen, samt at tilladelse til udgang ikke kan gives i et tidsrum af 3 måneder fra indsættelsen, hvis den indsatte er udeblevet efter tilsigelse til afsoning. Det kan endvidere bestemmes, at den indsatte efter udgangsmisbrug er afskåret fra i et bestemt tidsrum at forlange en afgørelse af spørgsmålet om tilladelse til udgang.  


Bemærkningerne til §§ 46 til 50 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Bemærkninger til lov nr. 304 af 19. april 2006 om begrænsning af udgang til indsatte, der er udeblevet efter tilsigelse til afsoning.  

§ 50, 3. pkt. blev ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 ændret, således at teksten "efter udgangsmisbrug" blev erstattet af teksten ", hvis tilladelse til udgang afslås på grund af fare for misbrug, jf. § 46, stk. 1, nr. 2, eller hvis tilladelse til udgang tilbagekaldes på grund af misbrug eller fare herfor, jf. § 49, nr. 1 og 2,"

De Europæiske Fængselsregler om udgang til indsatte

De Europæiske Fængselsregler om indsattes kontakt med omverdenen

Kommentarer til reglerne om udgang


Besøg m.v.

§ 51. En indsat har ret til mindst ét ugentligt besøg af mindst én times varighed og så vidt muligt af to timers varighed. Der kan i den enkelte institution gives tilladelse til besøg i videre omfang end nævnt i 1. pkt.  
 
Stk. 2. En indsat har uden de i stk. 1 nævnte begrænsninger ret til at modtage besøg af den advokat, der er beskikket for eller valgt af den pågældende som forsvarer i den straffesag, der har ført til indsættelse i institutionen, eller i en verserende straffesag. Det samme gælder besøg i øvrigt af advokater, der efter retsplejelovens § 733 er antaget af justitsministeren til at beskikkes som offentlige forsvarere.  
 
Stk. 3. En udenlandsk indsat har uden de i stk. 1 nævnte begrænsninger ret til samtale med hjemlandets diplomatiske eller konsulære repræsentanter.  
 
§ 52. Institutionen kan bestemme, at de besøgende skal indhente forudgående tilladelse fra institutionen til at besøge den indsatte. Det kan gøres til et vilkår for en besøgstilladelse, at den besøgende lader sig undersøge. Undersøgelsen kan bestå i visitation af det tøj, som den besøgende er iført ved fremmødet, samt nærmere undersøgelse af den besøgendes yderbeklædning og medbragte effekter. Ændret ved lov nr. 628 af 12. juni 2013, således at der er en videre adgang til at undersøge besøgende end før lovændringen  
 
§ 53. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af de indsattes ret til besøg. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om begrænsninger i denne ret ud fra ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder om adgang for institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, til at træffe bestemmelse om forbud mod besøg af bestemte personer og om gennemførelse af besøg under overværelse af personale i institutionen. Besøg af advokat, jf. § 51, stk. 2, skal dog altid være uoverværet.  
 
Stk. 2. Institutionens leder fastsætter i øvrigt regler om besøgenes afvikling.  
 
§ 54. En indsat har ret til at have sit barn under 1 år hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet.  
 
Stk. 2. En indsat har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men ikke 3 år, hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet, og institutionen og de sociale myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med hensynet til barnet.«  

De Europæiske Fængselsregler om småbørn i fængsel

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af denne ret.
 

Bemærkningerne til §§ 51 til 54 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev § 54, stk. 1, ændret således, at barnets aldersgrænse blev sænket fra 3 år til 1 år. Ved samme lovændring blev 2. stykke indsat som en ny bestemmelse.

De Europæiske Fængselsregler om besøg til indsatte

De Europæiske Fængselsregler om indsattes kontakt med omverdenen

Kommentarer til reglerne om besøg, brevveksling og telefoni og kontakt med medierne mv.
 


Brevveksling

§ 55. En indsat har ret til brevveksling.  
 
Stk. 2. Institutionen kan uden retskendelse åbne og lukke breve til og fra den indsatte. Det sker i den indsattes påsyn bortset fra de tilfælde, der er omfattet af stk. 3.  
 
Stk. 3. Gennemlæsning af breve til og fra den indsatte kan alene ske, hvis dette af institutionen skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen.  
 
Stk. 4. I tilfælde, hvor gennemlæsning har fundet sted, kan et brev efter bestemmelse af institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, tilbageholdes, hvis det af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen ikke bør afsendes.  
 
Stk. 5. Et tilsendt brev, der af grunde som nævnt i stk. 4 ikke bør udleveres, skal tilbagesendes. Et tilsendt brev kan dog tilbageholdes, hvis det af sikkerhedsmæssige hensyn anses for påkrævet.  
 
Stk. 6. Afsenderen skal gøres bekendt med tilbageholdelsen af brevet. Orientering af afsenderen kan dog undlades i indtil 4 uger, i det omfang formålet med tilbageholdelsen ellers ville forspildes.  
 
Stk. 7. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af de indsattes ret til brevveksling.  
 
§ 56. En indsat har ret til ukontrolleret brevveksling med justitsministeren, direktøren for kriminalforsorgen, domstolene, herunder Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden og politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomité, FN's Menneskerettighedskommission, FN's Torturkomité og den advokat, der har været beskikket for eller valgt af den pågældende som forsvarer i den straffesag, der har ført til indsættelse i institutionen, eller i en verserende straffesag. Det samme gælder brevveksling i øvrigt med advokater, der i medfør af retsplejelovens § 733 er antaget af justitsministeren til at beskikkes som offentlige forsvarere.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om ukontrolleret brevveksling, herunder om kontrol af afsenderens identitet. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om adgang til ukontrolleret brevveksling med andre enkeltpersoner eller danske, udenlandske eller internationale offentlige myndigheder.  

Bemærkningerne til § 55 og 56 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes kontakt med omverdenen

De Europæiske Fængselsregler om indsattes krav på fortrolighed ved modtagelsen af juridisk rådgivning

Kommentarer til reglerne om besøg, brevveksling og telefoni og kontakt med medierne mv.Telefonsamtaler

§ 57. En indsat har, i det omfang det er praktisk muligt, ret til at føre telefonsamtaler.  
 
Stk. 2. Adgangen til at føre telefonsamtaler kan nægtes, hvis dette findes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen.  
 
Stk. 3. I lukkede institutioner optages, påhøres eller aflyttes telefonsamtalen uden retskendelse, medmindre dette ikke findes nødvendigt af de i stk. 2 nævnte hensyn. Såfremt samtalen optages, påhøres eller aflyttes, skal samtaleparterne forinden gøres bekendt hermed. Optagelser af telefonsamtaler slettes senest 6 måneder efter, at de er foretaget  
 
Stk. 4. Telefonsamtaler med de i § 56, stk. 1, nævnte personer og myndigheder m.v. optages, påhøres eller aflyttes ikke.  
 
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes ret til at føre telefonsamtaler. Der kan endvidere fastsættes regler om optagelse af telefonsamtaler efter stk. 3 og om kontrol af optagelserne.  

Bemærkningerne til § 57 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev § 57, stk. 3, ændret således, at de indsattes telefonsamtaler ikke alene kan "påhøres eller aflyttes" uden retskendelse som hidtil men nu også kan "optages" Ved samme lov blev stk. 4 indsat som en ny bestemmelse, som er en præcisering af hidtil gældende ret.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes kontakt med omverdenen

De Europæiske Fængselsregler om indsattes krav på fortrolighed ved modtagelsen af juridisk rådgivning

Kommentarer til reglerne om besøg, brevveksling og telefoni og kontakt med medierne mv.


Aviser, bøger m.v.

§ 58. En indsat skal have mulighed for at holde sig orienteret ved avislæsning og gennem radio- og fjernsynsudsendelser m.v.  
 
Stk. 2. En indsat har ret til at låne bøger og tidsskrifter gennem det offentlige biblioteksvæsen.  
 
Stk. 3. Udenlandske indsatte bør så vidt muligt have adgang til aviser, tidsskrifter, bøger m.v. på deres eget sprog.  

Bemærkningerne til § 58 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes adgang til avishold, tidsskrifter mv.

Kommentarer til reglerne om aviser, bøger mv.


Kontakt til medierne

§ 59. En indsat har ret til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse at lade sig fotografere til medierne.  
 
Stk. 2. Denne ret kan dog begrænses af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen eller for i øvrigt at modvirke en åbenbar krænkelse af retsfølelsen.  
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes ret efter stk. 1.  

Bemærkningerne til § 59 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om indsattes adgang til medierne.

Kommentarer til § 59 om indsattes adgang til at udtale sig til medier mv.


Kapitel 10

Indgreb over for den indsatte

Undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum

§ 60. Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionen kan uden retskendelse undersøge, hvilke effekter en indsat har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages, herunder,  
 
1) når den indsatte indsættes i institutionen,  
 
2) hvis den indsatte mistænkes for uretmæssig besiddelse af effekter,  
 
3) før og efter besøg eller  
 
4) før og efter fravær fra institutionen eller opholdsafdelingen.  
 
Stk. 2. Endvidere kan institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn træffe bestemmelse om en nærmere undersøgelse af den indsattes person, hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte er i uretmæssig besiddelse af effekter.  
 
Stk. 3. Undersøgelse må dog ikke gennemføres, hvis det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.  
 
Stk. 4. Undersøgelse skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader.  
 
Stk. 5. Undersøgelse, der indebærer afklædning, må kun foretages og overværes af personer af andet køn end den indsatte. Dette gælder dog ikke for sundhedspersonale.  

Se bemærkningerne til lov nr. 183 af 8. marts 2011, hvor § 60, stk. 1, blev ændret, således at Direktoratet for Kriminalforsorgen udover institutionen kan foretage de af bestemmelsen omhandlede undersøgelser

Se bemærkningerne til § 60, stk. 5, om, at visitation skal foretages af personer af samme køn som den indsatte, der blev indsat ved lov nr. 1558 af 20. december 2006

Stk. 6. En undersøgelse som nævnt i stk. 2 må kun foretages under medvirken af en læge. Lægen tager stilling til, om indgrebets gennemførelse under hensyn til den hermed forbundne smerte og risiko samt den indsattes tilstand er lægeligt forsvarligt.
 
 
Stk. 7. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan træffe bestemmelse om tilbageholdelse af effekter, der findes i den indsattes besiddelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.  
 
Stk. 8. Endvidere kan institutionen uden retskendelse gennemlæse og institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, uden retskendelse træffe bestemmelse om tilbageholdelse af breve og andre optegnelser, som findes i den indsattes besiddelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. § 56 finder tilsvarende anvendelse.  
 
Stk. 9. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af undersøgelser af den indsattes person og opholdsrum.  


Bemærkningerne til § 60 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev det i § 60, stk. 1, og i § 60, stk. 8, tilføjet, at de omhandlede indgreb kan gennemføres uden retskendelse.

De Europæiske Fængselsregler om legemsundersøgelser og ransagning hos indsatte

De Europæiske Fængselsregler om kontrol af fagpersoner som advokater, socialrådgivere mv.


§ 60 a. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan træffe bestemmelse om, at en indsat skal afgive urinprøve med henblik på at undersøge for eventuel indtagelse af euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning.
 
 
Stk. 2. § 60, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af urinprøvekontrol.  

Se bemærkningerne til § 60 a, som blev indsat ved lov nr. 445 af 9. juni 2004 om "en skærpet indsats mod narko mv."

Kommentarer til reglerne om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum.


Fotografering og optagelse af fingeraftryk

§ 61. Institutionen har ret til at fotografere og optage fingeraftryk af den indsatte med henblik på senere identifikation.  
 
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af fotografering og optagelse af fingeraftryk efter stk. 1, herunder om opbevaring og destruktion.  

Bemærkningerne til § 61 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Magtanvendelse

§ 62. Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionen kan anvende magt over for en indsat, hvis det er nødvendigt  
 
1) for at afværge truende vold, overvinde voldsom modstand eller for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse,  
 
2) for at hindre undvigelse eller standse undvegne eller  
 
3) for at gennemtvinge en påbudt foranstaltning, når øjeblikkelig gennemførelse af denne er nødvendig og den indsatte afviser eller undlader at følge personalets anvisninger herom.  
 
Stk. 2. Magtanvendelse kan ske ved greb, skjold, stav , peberspray og tåregas.  
 
Stk. 3. Magtanvendelse må ikke gennemføres, såfremt det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.  
 
Stk. 4. Magtanvendelse skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Der skal gennemføres lægetilsyn efter magtanvendelse, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anvendelsen af magt, eller hvis den den indsatte selv anmoder om lægehjælp.  
 
Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om anvendelse af magt over for indsatte.  
 


Se bemærkningerne til lov nr. 183 af 8. marts 2011, hvor § 62, stk. 1, blev ændret, således at Direktoratet for Kriminalforsorgen (udover institutionen) kan foretage den af bestemmelsen omhandlede magtanvendelse

Se bemærkningerne til lov nr. 183 af 8. marts 2011, hvor § 62, stk. 2, blev ændret, således at de af bestemmelsen omhandlede magtmidler blev udvidet til også at omfatte peberspray

Bemærkningerne til den ved lov nr. 183 af 8. marts 2011 ophævede § 62, stk. 6, om en forsøgsordning med magtanvendelse ved brug af peberspray bestemt i lov nr. 348 af 6. maj 2009

Kommentarer til reglerne om brug af peberspray mod indsatte

Bemærkningerne til § 62 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om magtanvendelse mod indsatte

Kommentarer om magtanvendelse herunder om personalets vold, overgreb og overdrevne magtanvendelse mod indsatteUdelukkelse fra fællesskab

§ 63. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan udelukke en indsat fra fællesskab med andre indsatte, hvis det er nødvendigt  
 
1) for at forebygge undvigelse, strafbar virksomhed eller voldsom adfærd,  
 
2) for at gennemføre foranstaltninger, der er nødvendige af sikkerhedshensyn eller for at forebygge smittefare, eller  
 
3) fordi den indsatte udviser en grov eller oftere gentagen utilladelig adfærd, som er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i fællesskab med andre indsatte.  
 
Stk. 2. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan undtagelsesvist udelukke en indsat fra fællesskab med andre indsatte i op til 5 dage, hvis det er nødvendigt for at beskytte den indsatte mod overgreb.«  
 
Stk. 3. Såfremt der er grund til at antage, at betingelserne i stk. 1 for udelukkelse fra fællesskab er opfyldt, kan institutionen midlertidigt udelukke den indsatte fra fællesskab med andre indsatte, mens spørgsmålet om udelukkelse behandles. Er der grund til at antage, at betingelserne i § 25 for overførsel til lukket fængsel eller i § 26 for overførsel mellem ensartede lukkede afsoningsinstitutioner eller i § 28 for overførsel til arresthus er opfyldt, kan institutionen også midlertidigt udelukke den indsatte fra fællesskab med andre indsatte, mens spørgsmålet om overførsel behandles.  
 
Stk. 4. En indsat, der udelukkes fra fællesskab, isoleres i opholdsrum på særlig afdeling, i eget opholdsrum eller i et arresthus.  
 
Stk. 5. Hvis en indsat afsoner straf for grov kriminalitet under anvendelse af våben eller andre personfarlige metoder og under fuldbyrdelsen af straffen eller under forudgående varetægtsfængsling er undveget eller har forsøgt at undvige ved anvendelse af våben eller andre personfarlige metoder, kan Direktoratet for Kriminalforsorgen bestemme, at isolation skal gennemføres på skift i særligt sikrede afsnit og opholdsrum i forskellige lukkede fængsler og arresthuse, såfremt der er en særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte på ny vil forsøge at undvige.  
 
Stk. 6. Udelukkelse fra fællesskab må ikke foretages, hvis udelukkelsen efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.  
 
Stk. 7. Udelukkelse fra fællesskab skal gennemføres så skånsomt, som omstændighederne tillader.  
 
Stk. 8. Udelukkelse fra fællesskab skal straks bringes til ophør, når betingelserne herfor ikke længere er opfyldt. Institutionen skal mindst én gang om ugen overveje spørgsmålet om helt eller delvis at bringe udelukkelsen fra fællesskab til ophør.  
 
Stk. 9. Udelukkelse fra fællesskab må ikke overstige 3 måneder. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog træffe afgørelse om udelukkelse fra fællesskab i mere end 3 måneder, såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder. I givet fald finder stk. 8, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.  
 
Stk. 10. Justitsministeren fastsætter regler om udelukkelse af indsatte fra fællesskab med andre indsatte.  

Bemærkningerne til § 63 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om motionsudøvelse i fællesskab

Kommentarer til reglerne om udelukkelse af indsatte fra fællesskab

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev § 63, stk. 2, indsat som en ny bestemmelse, hvorefter en indsat som noget nyt kan udelukkes fra fællesskab (isoleres) for at beskytte den indsatte selv mod overgreb. Derudover blev stk. 9 indsat som en ny bestemmelse, hvorefter afgørelse om udelukkelse fra fællesskab af en varighed, der overstiger 3 måneder, kun må træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen og kun må finde sted, når der foreligger "helt særlige omstændigheder".


§ 64.
Bestemmelserne i § 63 omfatter ikke institutionens afgørelse om, at
 
 
1) en indsat kortvarigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde skal opholde sig i eget opholdsrum eller i særlig observationscelle, eller  
 
2) en indsat, der nægter at være beskæftiget med en af institutionen godkendt aktivitet, skal opholde sig i eget opholdsrum eller på andet anvist opholdssted i arbejdstiden.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om indsattes ophold efter stk. 1, herunder om godkendelse og anvendelse af observationsceller.  

Bemærkningerne til § 64 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om særlige sikkerhedsforanstaltninger så som særligt restriktive fængselsregimer mv.


Kommentarer til reglerne om tvunget ophold i eget opholdsrum, i særlig observationscelle mv.


Sikringsmidler

Håndjern

§ 65. Håndjern kan anvendes, hvis det er nødvendigt  
 
1) for at afværge truende vold eller overvinde voldsom modstand,  
 
2) for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse eller  
 
3) for at hindre undvigelse.  
 
Stk. 2. Håndjern må dog ikke anvendes, såfremt det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.  
 
Stk. 3. Håndjern skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anvendelsen af håndjern, eller hvis den indsatte selv anmoder om lægehjælp.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om anvendelsen af håndjern, herunder om lægetilsyn og andet tilsyn.  

Bemærkningerne til § 65 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om håndjern, transportbælter mv.

Kommentarer til reglerne om brug af håndjern, transportbælter mv.


Sikringscelle

§ 66. Efter bestemmelse af institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan en indsat anbringes i sikringscelle og herunder tvangsfikseres ved anvendelse af bælte, hånd- og fodremme samt handsker, hvis det er nødvendigt  
 
1) for at afværge truende vold eller overvinde voldsom modstand eller  
 
2) for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse.  
 
Stk. 2. Anbringelse i sikringscelle og tvangsfiksering må dog ikke foretages, såfremt det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.  
 
Stk. 3. Anbringelse i sikringscelle og tvangsfiksering skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader.  
 
Stk. 4. En indsat, der er tvangsfikseret, skal have fast vagt.  
 
Stk. 5. Ved tvangsfiksering af en indsat i sikringscelle skal institutionen straks anmode en læge om at foretage tilsyn med den indsatte. Lægen skal tilse den pågældende, medmindre lægen skønner sådant tilsyn åbenbart unødvendigt.  
 
Stk. 6. Ved anbringelse i sikringscelle uden tvangsfiksering skal der tilkaldes læge, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte, eller hvis den indsatte selv anmoder om lægehjælp.  
 
Stk. 7. Justitsministeren fastsætter regler om godkendelse af sikringsceller og om anvendelsen af sikringsceller og tvangsfiksering, herunder om lægetilsyn og andet tilsyn.  


Bemærkningerne til § 66 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om sikringsmidler generelt

Kommentarer til reglerne om anbringelse i sikringscelle, bæltefiksering mv.


Kapitel 11

Disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb

Disciplinærstraf

§ 67. En indsat kan af institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, ikendes disciplinærstraf  
 
1) ved overtrædelse af § 32,  
 
2) ved udeblivelse, undvigelse eller forsøg herpå,  
 
3) ved tilsidesættelse af beskæftigelsespligten efter § 38, stk. 1,  
 
4) ved overtrædelse af straffelovgivningen, når overtrædelsen tillige indebærer en selvstændig krænkelse af orden eller sikkerhed i institutionen,  
 
5) ved overtrædelse af regler fastsat af justitsministeren, når det i reglerne er bestemt, at overtrædelse kan medføre disciplinærstraf, og  
 
6) ved overtrædelse af regler fastsat af institutionens leder, når det i reglerne er bestemt, at overtrædelse kan medføre disciplinærstraf.  
 
§ 68. Som disciplinærstraf kan anvendes advarsel, bøde og strafcelle.  
 
Stk. 2. Strafcelle kan dog kun anvendes for følgende forhold eller forsøg herpå:  
 
1) Udeblivelse eller undvigelse,  
 
2) indsmugling, besiddelse eller indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning,  
 
3) indsmugling eller besiddelse af våben og andre personfarlige genstande,  
 
4) vold eller trusler om vold mod medindsatte, personale eller andre i institutionen,  
 
5) groft hærværk og  
 
6) andre grove eller oftere gentagne forseelser.  
 
Stk. 3. Disciplinærstraf i form af bøde og strafcelle kan ikendes i forening.  
 
Stk. 4. Fuldbyrdelsen af disciplinærstraf kan helt eller delvis undlades på betingelse af, at den indsatte i en bestemt periode ikke begår strafbart forhold eller en ny disciplinærforseelse.  
 
§ 69. Ved ikendelse af bøde som disciplinærstraf fastsættes bødens størrelse under hensyn til overtrædelsens art og omfang. Bøden kan dog højst udgøre et beløb svarende til det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, med fradrag af den del af vederlaget, som er beregnet til dækning af personlige fornødenheder.  
 
Stk. 2. En ikendt bøde kan modregnes i den indsattes vederlag for beskæftigelse efter § 42, stk. 1. Den indsatte skal dog mindst have udbetalt en ydelse til dækning af personlige fornødenheder.  
 
§ 70. Ved ikendelse af strafcelle som disciplinærstraf fastsættes varigheden under hensyn til overtrædelsens art og omfang til et tidsrum af højst 4 uger.  
 
Stk. 2. En indsat, der er ikendt strafcelle, anbringes i særlig afdeling eller eget opholdsrum eller i et arresthus. Under anbringelsen er den indsatte udelukket fra fællesskab i institutionen.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om udståelse af strafcelle.  
 
Forhørscelle  
 
§ 71. Hvis der er begrundet mistanke om, at en indsat har overtrådt bestemmelser, der må antages at medføre strafcelle som disciplinærstraf, kan den indsatte anbringes i forhørscelle, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af undersøgelser i disciplinærsagen.  
 
Stk. 2. Anbringelse i forhørscelle må ikke udstrækkes i længere tid, end undersøgelsen nødvendiggør, og kan højst vare i 5 dage.  
 
Stk. 3. Den tid, som en indsat har været anbragt i forhørscelle, fradrages i udståelsen af strafcelle.  
 
Stk. 4. Anbringelse i forhørscelle sker efter samme regler som udståelse af strafcelle.  
 
Behandling af disciplinærsager  
 
§ 72. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af disciplinærsager.  

Bemærkningerne til §§ 67 til 72 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om disciplinærstraf i fængsler

De Europæiske Fængselsregler om juridisk rådgivning til indsatte


Konfiskation

§ 73. Institutionen kan træffe bestemmelse om konfiskation, når genstande og penge er ulovligt indført, erhvervet eller tilvirket i institutionen. Det gælder dog ikke, hvis de tilhører nogen, der ikke er ansvarlig for det ulovlige forhold.  
 
Stk. 2. Institutionen kan endvidere træffe bestemmelse om konfiskation, når genstande og penge søges indsmuglet til indsatte. Det gælder dog ikke, hvis de tilhører tredjemand, der ikke er ansvarlig for det ulovlige forhold. Det gælder heller ikke, hvis de tilhører den indsatte og den indsatte godtgør ikke at have haft kendskab til det ulovlige forhold.  
 
Stk. 3. Institutionen kan desuden træffe bestemmelse om konfiskation, når genstande og penge som nævnt i stk. 1 findes på institutionens område, hvis det ikke kan fastslås, hvem de tilhører.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om konfiskation.  

Bemærkningerne til § 73 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om disciplinærstraffe og konfiskation

 


Modregning af erstatningsbeløb

§ 74. Såfremt den indsatte under fuldbyrdelsen ved ansvarspådragende adfærd har forvoldt skade på ting, der tilhører en af kriminalforsorgens institutioner, kan den institution, hvor den pågældende er indsat, bestemme, at erstatningsbeløbet skal modregnes i den indsattes vederlag for beskæftigelse efter § 42, stk. 1. Den indsatte skal dog mindst have udbetalt en ydelse til dækning af personlige fornødenheder.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb.  

Bemærkningerne til § 74 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om modregning af erstatningsbeløb

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev § 74, stk. 1, 1. pkt., ændret således, at modregning i den indsattes vederlag for beskæftigelse kan finde sted, selv om den indsatte efterfølgende er overført til en anden institution end den, hvor handlingen er fundet sted.


Kapitel 12

Strafafbrydelse


Strafafbrydelse ved undvigelse, udeblivelse, varetægtsfængsling m.v.

§ 75. Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen afbrydes, hvis den dømte  
 
1) udebliver, undviger eller i øvrigt selvforskyldt unddrager sig straffuldbyrdelsen eller  
 
2) anholdes eller varetægtsfængsles i mindst 24 timer.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om strafafbrydelse efter stk. 1.  
 
Tilladelse til strafafbrydelse  
 
§ 76. Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan tillade, at en straffuldbyrdelse midlertidigt afbrydes, når  
 
1) ganske særlige omstændigheder af f.eks. arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssig karakter taler imod en umiddelbar fortsættelse af straffuldbyrdelsen,  
 
2) fare for misbrug ikke antages at foreligge og  
 
3) hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod strafafbrydelse.  
 
Stk. 2. Tilladelse til strafafbrydelse betinges af, at den pågældende ikke begår strafbart forhold. Tilladelse kan endvidere betinges af, at den pågældende i øvrigt overholder fastsatte vilkår, herunder undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.  
 
Stk. 3. Såfremt den pågældende ikke overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen til strafafbrydelse, eller nye oplysninger tilvejebringes, hvorefter den dømte, før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart forhold, kan tilladelsen tilbagekaldes, således at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen herefter genoptages snarest muligt.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om strafafbrydelse efter stk. 1.  
 
Genoptagelse af straffuldbyrdelsen  
 
§ 77. Straffuldbyrdelsen genoptages, når den indsatte på ny giver møde, pågribes med henblik på fortsat straffuldbyrdelse, eller når kriminalforsorgen giver meddelelse herom til den pågældende.  

Bemærkningerne til §§ 75 til 77 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ophør af udbetaling af visse sociale ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse


Kapitel 13

Fuldbyrdelse af fængselsstraf i kriminalforsorgens pensioner og i institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen

§ 78. Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan bestemme, at den dømte midlertidigt eller for hele eller resten af straffetiden anbringes på hospital, i familiepleje, i egnet hjem eller institution, når  
 
1) den dømte har behov for særlig behandling eller pleje, som i væsentlig grad kan tilgodeses i den pågældende institution m.v.,  
 
2) der på grund af den dømtes alder, helbredstilstand eller andre særlige omstændigheder er særlige grunde til ikke at anbringe eller beholde den dømte i fængsel eller arresthus og  
 
3) afgørende hensyn til retshåndhævelsen ikke taler imod anbringelse uden for fængsel og arresthus.  
 
Stk. 2. Dømte, der er under 18 år, anbringes i institution m.v. som omhandlet i stk. 1, medmindre afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler imod anbringelse uden for fængsel og arresthus.  
 
Stk. 3. Anbringelse betinges af, at den dømte ikke begår strafbart forhold. Anbringelse kan endvidere betinges af, at den dømte i øvrigt overholder fastsatte vilkår, herunder undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.  
 
Stk. 4. Såfremt den dømte ikke overholder de vilkår, der er fastsat for anbringelsen, eller nye oplysninger tilvejebringes, hvorefter den dømte, før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart forhold, kan den pågældende tilbageføres eller overføres til fængsel eller arresthus.  
 
Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus.  


Bemærkningerne til § 78 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om, når børn under 18 år undtagelsesvist opholder sig i fængsel

Kommentarer til regler om anbringelse i andre institutioner end fængsel og arresthusKapitel 13 a

Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol

Anvendelsesområde

§ 78 a. Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan efter ansøgning fra personer, der er idømt fængselsstraf i indtil 6 måneder, meddele tilladelse til, at straffen udstås på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i lovens §§ 78 b-78 f. Periodens længde er hævet fra 5 måneder til 6 måneder ved lov nr. 628 af 12. juni 2013  

Bemærkninger til § 78 a i lov nr. 496 af 17. juni 2008 (udvidelse af målgruppen for fodlænkeordningen)
Bemærkninger til lov nr. 712 af 25. juni 2010, hvor ordningen blev udvidet til at omfatte "fængselsstraf i indtil 5 måneder".

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan ikke meddeles personer, der er idømt fængselsstraf i indtil 14 dage for overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, medmindre straffen tillige er idømt for overtrædelse af anden lovgivning og den eller de skete overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ikke har været af væsentlig betydning for straffens længde.
 

Bemærkninger til § 78 a, stk. 2, i lov nr. 500 af 17. juni 2008, der udelukker brug af fodlænkeordningen ved korte fængselsstraffe idømt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om den administrative behandling af ansøgninger om strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol. Justitsministeren kan i forbindelse hermed bestemme, at der kun tillægges ansøgninger indgivet inden udløbet af bestemte frister opsættende virkning, således at straffuldbyrdelsen udsættes. En ansøgning kan dog ikke tillægges opsættende virkning, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en sådan ansøgning.
 

Lov nr. 501 af 12. juni 2009 førte til indsættelse af § 78 a, stk. 3, 3. pkt. om at hensynet til politiets forebyggende arbejde kan begrænse brug af fodlænkeordningen.
 

Betingelser for meddelelse af tilladelse
 
§ 78 b. Tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol kan meddeles, hvis  
 
1) den dømtes boligforhold er af en sådan beskaffenhed, at straffuldbyrdelse på bopælen kan gennemføres under intensiv overvågning og kontrol,  
 
2) den dømtes beskæftigelsesforhold i form af arbejde, uddannelse el. lign. er af en sådan beskaffenhed, at straffuldbyrdelsen kan gennemføres under intensiv overvågning og kontrol,  
 
3) personer, der har samme bopæl som den dømte, og som er over 18 år, meddeler samtykke til, at straffen kan fuldbyrdes på den fælles bopæl.  
 
Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for personer, der er idømt fængselsstraf i 30 dage eller derunder. Der kan endvidere dispenseres fra betingelsen i særlige tilfælde, hvor den dømtes beskæftigelsessituation taler for det. Indsat ved lov nr. 628 af 12. juni 2013  
 
Stk. 3. Tilladelse til strafudståelse på bopælen nægtes meddelt, hvis særegne hensyn til retshåndhævelsen undtagelsesvis kræver dette, eller hvis denne fuldbyrdelsesform som følge af den dømtes forhold ikke findes hensigtsmæssig. Kravet om, at særegne hensyn til retshåndhævelsen kan føre til nægtelse af afsoning i fodlænke, er indsat ved lov nr. 628 af 12. juni 2013  
 
Stk. 4. Kriminalforsorgen foretager til brug for afgørelsen af, om den dømte opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, en nærmere undersøgelse af den dømtes personlige forhold, herunder vedkommendes boligforhold, beskæftigelsesforhold samt fysiske og psykiske tilstand. Hvis kriminalforsorgen finder det fornødent, kan denne i forbindelse med undersøgelsens foretagelse bestemme, at den dømte skal aflægge udåndingsprøver og urinprøver.  
 
Stk. 5. Hvis den dømte ikke medvirker til den i stk. 4 nævnte undersøgelse, kan tilladelse til strafudståelse på bopælen ikke meddeles.  

Ved lov nr. 628 af 12. juni 2013 blev der gennemført en lempelse af reglen om, at domfældte, der inden for de seneste 2 år forud for den aktuelt idømte straf har udstået højere straf end bøde, ikke kan afsone den aktuelle straf efter fodlænkeordningen

Vilkår

§ 78 c. Tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol meddeles på vilkår af, at den dømte i fuldbyrdelsesperioden  
 
1) ikke begår strafbart forhold,  
 
2) kun forlader sin bopæl inden for de af tilsynsmyndigheden fastsatte tidsrum,  
 
3) kun forlader sin bopæl for at deltage i aktiviteter, som tilsynsmyndigheden har godkendt,  
 
4) ikke indtager alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning,  
 
5) ikke helt eller delvis udebliver fra sit arbejde, uddannelse el.lign.,  
 
6) efterkommer pålæg fra tilsynsmyndigheden om deltagelse i et program, der skønnes egnet til at forbedre den dømtes muligheder for fremover at leve en kriminalitetsfri tilværelse, Ændret ved lov nr. 628 af 12. juni 2013  
 
7) undergiver sig kriminalforsorgens tilsyn og kontrol, herunder elektronisk kontrol m.v., og overholder de forskrifter, som kriminalforsorgen fastsætter til gennemførelsen af tilsynet, samt  
 
8) holder tilsynsmyndigheden underrettet om forhold af betydning for straffuldbyrdelsen på bopælen og møder op hos tilsynsmyndigheden efter dennes nærmere bestemmelse.  
 
Stk. 2. Der kan endvidere fastsættes andre vilkår, der findes hensigtsmæssige, herunder vilkår om, at den dømte i fuldbyrdelsesperioden underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling.  


Gennemførelse af tilsyn, kontrol m.v.

§ 78 d. Under fuldbyrdelsen fører kriminalforsorgen tilsyn med den dømte, herunder med overholdelsen af de i § 78 c nævnte vilkår for tilladelsen. Inden fuldbyrdelsen iværksættes, skal tilsynsmyndigheden vejlede den dømte om de rettigheder og pligter, som tilsynet og de for fuldbyrdelsen fastsatte vilkår indebærer, herunder om virkninger af vilkårsovertrædelser.  
 
Stk. 2. Overtræder den dømte de vilkår, der gælder for straffuldbyrdelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, opfylder den dømte ikke længere betingelserne herfor, eller kan kriminalforsorgens tilsyn og kontrol med den dømte ikke gennemføres på grund af dennes adfærd, afgiver tilsynsmyndigheden indberetning herom til Direktoratet for Kriminalforsorgen.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om tilsynets gennemførelse, herunder om tilsynets iværksættelse, kontakthyppighed, elektronisk overvågning, kontrolbesøg, foretagelse af udåndingsprøver og urinprøver m.v.  


Tilbagekaldelse af tilladelse

§ 78 e. Tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol kan tilbagekaldes af justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, hvis  
 
1) den dømte anmoder derom,  
 
2) den dømte inden fuldbyrdelsens iværksættelse har begået strafbart forhold,  
 
3) den dømte på tidspunktet for fuldbyrdelsens iværksættelse eller under denne frihedsberøves af anden grund end til fuldbyrdelse af den fængselsstraf, tilladelsen vedrører, eller  
 
4) den dømte på tidspunktet for fuldbyrdelsens iværksættelse eller under denne ikke længere opfylder de i § 78 b, stk. 1, nr. 1-3, nævnte betingelser.       
 
Stk. 2. En tilladelse kan endvidere tilbagekaldes, hvis den dømte under fuldbyrdelsen overtræder et eller flere af de i § 78 c, stk. 1, nr. 1-8, nævnte vilkår. Det samme gælder, hvis den dømte overtræder et vilkår fastsat i medfør af § 78 c, stk. 2, eller hvis kriminalforsorgens tilsyn og kontrol med den dømte ikke kan gennemføres på grund af dennes adfærd.  
 
Stk. 3. Den dømte underrettes snarest muligt om tilbagekaldelsen af tilladelsen.  
 
§ 78 f. Tilbagekaldes en tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter fuldbyrdelsens iværksættelse, skal den dømte overføres til fængsel eller arresthus til afsoning af reststraffen.  
 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at den dømte midlertidigt skal overføres til fængsel eller arresthus, mens spørgsmålet om tilbagekaldelse behandles.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om midlertidig overførsel af dømte til fængsel eller arresthus.  

Bemærkningerne til § 78 a til f i lov nr. 367 af 24. maj 2005 om indførelse af "hjemmeafsoning" under overvågning ved brug af elektronik ("fodlænkeordningen")

Bemærkninger til den nu ophævede lov nr. 304 af 19. april 2006, der udvidede adgangen til "hjemmeafsoning" til også at omfatte andre forbrydelser end færdselslovsovertrædelser, når disse andre forbrydelser var begået sammen med færdselslovsovertrædelser - nu udvidet yderligere med lov nr. 496 af 2008 citeret ovenfor ved § 78 a.

Kommentarer til reglerne om hjemmeafsoning med elektronisk fodlænke


Kapitel 14

Løsladelse

Tidspunkt for løsladelsen

§ 79. Løsladelse sker efter endt strafudståelse eller i forbindelse med prøveløsladelse, strafafbrydelse eller benådning.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om tidspunktet for løsladelsen samt om adgang til en kortere fremrykning af dette tidspunkt, herunder i tilfælde, hvor en fremrykning er begrundet i væsentlige beskæftigelsesmæssige eller andre særlige hensyn.  


Beslutning om prøveløsladelse

§ 80. Såfremt den straf, der fuldbyrdes, giver mulighed for prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1, skal afgørelsen om prøveløsladelse træffes på et sådant tidspunkt, at en eventuel prøveløsladelse kan ske straks efter udståelse af to tredjedele af straffen. Ved spørgsmål om prøveløsladelse efter straffelovens § 41 skal afgørelsen om prøveløsladelse træffes på et sådant tidspunkt, at en eventuel prøveløsladelse kan ske straks efter udståelse af 12 år af straffen af fængsel på livstid.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om prøveløsladelse, herunder om pligt til fornyet afgørelse af spørgsmålet om prøveløsladelse fra straf af fængsel på livstid senest 1 år efter en afgørelse om nægtelse af prøveløsladelse eller genindsættelse til udståelse af sådan straf.  

Kommentarer til regler om hjælp under forberedelsen af løsladelse, prøveløsladelse, løsladelse mv.Gennemførelse af tilsyn og eventuelle særvilkår ved prøveløsladelse

Almindelige bestemmelser om gennemførelse af tilsyn m.v.

§ 81. Tilsyn og andre vilkår (særvilkår), der er fastsat efter straffelovens § 39, stk. 2 eller 3, § 40 a, stk. 2-4, eller § 41, stk. 4 eller 5, gennemføres af kriminalforsorgen, medmindre andet er bestemt i afgørelsen. Vilkår om samfundstjeneste, der er fastsat efter straffelovens § 40 a, stk. 3 eller 4, gennemføres af kriminalforsorgen. For gennemførelse af vilkår om samfundstjeneste finder reglerne i § 101, stk. 3, § 102 og § 103, stk. 1, i øvrigt tilsvarende anvendelse.  

§ 81 blev ændret ved lov nr. 219 af 31. marts 2004, hvor straffelovens § 40 a blev indsat med henblik på mulighed for prøveløsladelse af udståelse af halvdelen af straffen til indsatte, der har "ydet en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet".

Henvisningen i § 81 til bestemmelser i straffeloven er konsekvensændret ved lov nr. 733 af 25. juni 2014

§ 82.
Tilsynsmyndigheden skal vejlede den prøveløsladte om de rettigheder og pligter, som tilsynet og eventuelle særvilkår indebærer, herunder om virkninger af vilkårsovertrædelse.
 
 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere i samarbejde med den prøveløsladte og senest i forbindelse med tilsynets iværksættelse udarbejde en plan for tilsynsperioden og tiden derefter. Denne plan skal jævnligt sammenholdes med forholdene i tilsynsperioden og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold.  
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorved bestemmelsen i stk. 2 kan begrænses i forhold til prøveløsladte, der ikke skønnes at have behov for bistand med hensyn til den pågældendes beskæftigelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.  

Se bemærkningerne til § 82, stk. 3, som blev indsat ved lov nr. 445 af 9. juni 2004, og som giver muligheder for at begrænse kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplan mv. for visse dømte.


Tilsyn m.v. af kriminalforsorgen

§ 83. Vilkår om tilsyn indebærer, at den prøveløsladte skal holde sig i kontakt med kriminalforsorgen efter dennes nærmere bestemmelse, herunder møde hos kriminalforsorgen og modtage dennes besøg. Den prøveløsladte skal give kriminalforsorgen oplysning om bopæl og beskæftigelse.  
 
Stk. 2. Den prøveløsladte skal overholde særvilkår og give kriminalforsorgen sådanne oplysninger, som gennemførelsen af særvilkåret nødvendiggør.  
 
Stk. 3. Den prøveløsladte skal på begæring dokumentere afgivne oplysninger.  
 
Stk. 4. Den prøveløsladte skal i øvrigt overholde de forskrifter, som kriminalforsorgen fastsætter til gennemførelsen af tilsynet og eventuelle særvilkår.  
 
§ 84. Kriminalforsorgen skal tilbyde den prøveløsladte vejledning og bistand med hensyn til den pågældendes beskæftigelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.  
 
§ 85. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af tilsyn og eventuelle særvilkår, herunder om tilsynets iværksættelse, om kontakthyppighed og om samarbejde med andre myndigheder m.v.  


Vilkårsovertrædelse

§ 86. Kriminalforsorgen skal træffe foranstaltninger med henblik på at genetablere tilsynet og sikre overholdelsen af særvilkår, såfremt den prøveløsladte unddrager sig tilsynet eller gennemførelsen af særvilkår.  
 
Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte vilkår for prøveløsladelsen, skal kriminalforsorgen afgive indberetning herom til Direktoratet for Kriminalforsorgen, såfremt vilkårsovertrædelsen må antages at medføre en nærliggende risiko for kriminalitet. Overtræder den prøveløsladte vilkår om samfundstjeneste, der er fastsat i medfør af straffelovens § 40 a, stk. 1, skal kriminalforsorgen afgive indberetning herom til Direktoratet for Kriminalforsorgen uanset vurderingen af risikoen for ny kriminalitet.  
 
Stk. 3. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt forskrifter eller vilkår, kan kriminalforsorgen give et pålæg om at overholde forskrifterne og vilkårene. Er der tidligere givet pålæg i anledning af tilsvarende overtrædelse, afgives indberetning til Direktoratet for Kriminalforsorgen.  
 
Stk. 4. Der skal snarest efter modtagelsen af de i stk. 2 og 3 nævnte indberetninger træffes afgørelse om eventuel reaktion som følge af vilkårsovertrædelsen, jf. straffelovens § 40, stk. 2 og 3, og § 42, stk. 2.  
 
Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om vilkårsovertrædelse, herunder om foranstaltninger efter stk. 1, om afgivelse af indberetninger efter stk. 2 og 3 og om meddelelse af pålæg efter stk. 3.  
 
Tilsyn m.v. af andre myndigheder end kriminalforsorgen  

Kommentarer til reglerne om vilkårsovertrædelse
 
§ 87. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om gennemførelse af tilsyn m.v. af andre myndigheder end kriminalforsorgen.  
 
Gennemførelse af tilsyn m.v. ved betinget benådning og ved strafafbrydelse m.v.  
 
§ 88. Bestemmelserne i §§ 81-87 finder tilsvarende anvendelse ved tilsyn og særvilkår, der er fastsat ved benådning i de tilfælde, der er omfattet af straffelovens § 43, ved strafafbrydelse eller i øvrigt i medfør af bestemmelser i denne lov.  

Bemærkningerne til §§ 79 til 88 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om løsladelse af indsatte  


Kapitel 15

Særlige spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen ved fuldbyrdelse af fængselsstraf

§ 89. Spørgsmålene om tilladelse til udgang, løsladelse på prøve, overførsel til fortsat straffuldbyrdelse i en anden institution og andre væsentlige spørgsmål vedrørende den indsatte skal af institutionen jævnligt tages op til overvejelse, uanset om den indsatte anmoder herom.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om institutionernes pligt til sagsbehandling som nævnt i stk. 1.  

Bemærkningerne til § 89 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Kapitel 15 a

Forsøgsordning med elektronisk overvågning ved prøveløsladelse og udgang

§ 89 a. Justitsministeren kan iværksætte en forsøgsordning, hvor det som vilkår for prøveløsladelse eller udgangstilladelse fra en eller flere institutioner kan fastsættes, at den dømte skal undergive sig elektronisk overvågning af sin færden.  
 
Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om forsøgsordningen.  

Bemærkningerne til kapitel 15 a der er indsat ved lov nr. 733 af 25. juni 2014
Afsnit III

Bødestraffe

Kapitel 16

Fuldbyrdelse af bødestraffe

§ 90. En bøde skal betales til politiet, medmindre andet er bestemt i afgørelsen.  
 
Stk. 2. Politiet kan på skyldnerens anmodning tillade henstand med eller afdragsvis betaling af bøden.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om opkrævning af bøder, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder.  
 
Stk. 4. Politiets afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.  
 
§ 91. Betales en bøde ikke, inddrives den af restanceinddrivelsesmyndigheden, medmindre inddrivelsesmyndigheden skønner, at inddrivelse ikke er mulig eller væsentligt vil forringe den pågældendes levevilkår.  
 
Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan tillade henstand med eller afdragsvis betaling af bøder.  
 
Stk. 3. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser om inddrivelse af bøder, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder og om eftergivelse af bøder m.v.  
 
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelse om, at restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.  
 
§ 92. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om indeholdelse af indtægter efter § 91, stk. 2, herunder om indberetning til Det Fælles Lønindeholdelsesregister, om skyldnerens pligt til at give restanceinddrivelsesmyndigheden oplysninger til brug ved indeholdelsen, om pligter og erstatningsansvar for den indeholdelsespligtige og om udpantningsret for beløb, som den indeholdelsespligtige hæfter for.  
 
Stk. 2. For forsætlig eller uagtsom overtrædelse af bestemmelser, der er fastsat i medfør af stk. 1, kan fastsættes bødestraf. Der kan tillige fastsættes bestemmelser om strafansvar for selskaber m.v. (juridiske personer) efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.  
 
§ 93. Fuldbyrdelsen af forvandlingsstraf for en bøde sker efter kapitel 2 om almindelige bestemmelser for fuldbyrdelse af straf og afsnit II om fuldbyrdelse af fængselsstraffe, jf. straffelovens §§ 53-55.  

Bemærkningerne til §§ 90 til 93 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Bemærkningerne til ændringslov nr. 430 af 6. juni 2005 om overførsel af inddrivelseskompetencen til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Bemærkninger til lov nr. 1336 af 19. december 2008, hvor dagældende § 91, stk. 2, om lønindeholdelse blev ophævet som følge af ny lovgivning om harmonisering af inddrivelsesreglerne.

Kommentarer om fuldbyrdelse af bødestraffe


Afsnit IV

Betingede domme og domme med vilkår om samfundstjeneste

Kapitel 17

Gennemførelse af betingede domme

Almindelige bestemmelser om gennemførelse af tilsyn m.v.

§ 94. Tilsyn og andre vilkår (særvilkår), der er fastsat efter straffelovens § 57, gennemføres af kriminalforsorgen, medmindre andet er bestemt i afgørelsen.  
 
§ 95. Tilsynsmyndigheden skal vejlede den betinget dømte om de rettigheder og pligter, som tilsynet og eventuelle særvilkår indebærer, herunder om virkninger af vilkårsovertrædelse.  
 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere i samarbejde med den dømte og snarest efter tilsynets iværksættelse udarbejde en plan for tilsynsperioden og tiden derefter. Denne plan skal jævnligt sammenholdes med forholdene i tilsynsperioden og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold.  
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorved bestemmelsen i stk. 2 kan begrænses i forhold til betinget dømte, der ikke skønnes at have behov for bistand med hensyn til den pågældendes beskæftigelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.  

Se bemærkningerne til § 95, stk. 3, som blev indsat ved lov nr. 445 af 9. juni 2004, og som giver muligheder for at begrænse kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplan mv. for visse dømte.


Tilsyn m.v. af kriminalforsorgen

§ 96. Vilkår om tilsyn indebærer, at den betinget dømte skal holde sig i kontakt med kriminalforsorgen efter dennes nærmere bestemmelse, herunder møde hos kriminalforsorgen og modtage dennes besøg. Den betinget dømte skal give kriminalforsorgen oplysning om bopæl og beskæftigelse.  
 
Stk. 2. Den betinget dømte skal overholde særvilkår og give kriminalforsorgen sådanne oplysninger, som gennemførelsen af særvilkåret nødvendiggør.  
 
Stk. 3. Den betinget dømte skal på begæring dokumentere afgivne oplysninger.  
 
Stk. 4. Den betinget dømte skal i øvrigt overholde de forskrifter, som kriminalforsorgen fastsætter til gennemførelsen af tilsynet og eventuelle særvilkår.  
 
§ 97. Kriminalforsorgen skal tilbyde den betinget dømte vejledning og bistand med hensyn til den pågældendes beskæftigelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.  
 
§ 98. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af tilsyn og eventuelle særvilkår, herunder om tilsynets iværksættelse, om kontakthyppighed og om samarbejde med andre myndigheder m.v.  


Vilkårsovertrædelse

§ 99. Kriminalforsorgen skal træffe foranstaltninger med henblik på at genetablere tilsynet og sikre overholdelsen af særvilkår, såfremt den betinget dømte unddrager sig tilsynet eller gennemførelsen af særvilkår.  
 
Stk. 2. Overtræder den betinget dømte vilkår for den betingede dom, skal kriminalforsorgen afgive indberetning herom til anklagemyndigheden, såfremt vilkårsovertrædelsen må antages at medføre en nærliggende risiko for kriminalitet.  
 
Stk. 3. Overtræder den betinget dømte i øvrigt forskrifter eller vilkår, kan kriminalforsorgen give et pålæg om at overholde forskrifterne og vilkårene. Er der tidligere givet pålæg i anledning af tilsvarende overtrædelse, afgives indberetning til anklagemyndigheden.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om vilkårsovertrædelse, herunder om foranstaltninger efter stk. 1, om afgivelse af indberetninger efter stk. 2 og 3 og om meddelelse af pålæg efter stk. 3.  


Tilsyn m.v. af andre myndigheder end kriminalforsorgen

§ 100. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om gennemførelse af tilsyn m.v. af andre myndigheder end kriminalforsorgen.  


Kapitel 18

Gennemførelse af domme med vilkår om samfundstjeneste

Bestemmelser om gennemførelse af vilkår om samfundstjeneste

§ 101. Vilkår om samfundstjeneste, der er fastsat efter straffelovens § 63, gennemføres af kriminalforsorgen.  
 
Stk. 2. Vilkår om samfundstjeneste indebærer, at den dømte skal opfylde den fastsatte arbejdspligt inden for den udmålte længstetid. Samfundstjenesten skal afvikles løbende over den udmålte længstetid og må tidligst være afviklet, når der er forløbet to tredjedele af afviklingsperioden, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.  
 
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden træffer bestemmelse om arbejdsstedet, hvor samfundstjenesten skal udføres. Den dømte skal i øvrigt overholde de forskrifter, som kriminalforsorgen fastsætter om gennemførelsen af samfundstjenesten.  
 
§ 102. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af vilkår om samfundstjeneste, herunder om erstatning for følger af ulykkestilfælde m.v. under udførelse af samfundstjeneste.  

Om samfundstjeneste i øvrigt henvises der til kommentarerne til straffelovens kapitel 8


Vilkårsovertrædelse

 
§ 103. Kriminalforsorgen skal føre kontrol med, at den dømte opfylder den fastsatte arbejdspligt.  
 
Stk. 2. Overtræder den dømte vilkåret om samfundstjeneste eller de forskrifter, som kriminalforsorgen har givet om udførelsen af samfundstjenesten, skal kriminalforsorgen give den pågældende pålæg om at overholde vilkåret og forskrifterne. Er der tidligere givet pålæg herom, afgives indberetning til anklagemyndigheden.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om overtrædelse af vilkår om samfundstjeneste.  


Bestemmelser om gennemførelse af andre vilkår

§ 104. §§ 94-100 finder tilsvarende anvendelse på gennemførelse af vilkår, der er fastsat efter straffelovens § 57.  

Bemærkningerne til §§ 94 til 104 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Afsnit V

Forvaring

Kapitel 19

Fuldbyrdelse af forvaring

§ 105. Forvaring fuldbyrdes efter kapitel 2 om almindelige bestemmelser for fuldbyrdelse af straf og afsnit II om fuldbyrdelse af fængselsstraffe med den undtagelse, at forvaring normalt fuldbyrdes i Anstalten ved Herstedvester.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning.  

Bemærkningerne til § 105 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om fuldbyrdelse af forvaring


Afsnit VI

Fællesregler for fuldbyrdelse af straffe m.v.

Kapitel 20

Erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.

§ 106. En indsat har ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a, såfremt den indsatte uforskyldt har  
 
1) udstået fængselsstraf i for lang tid,  
 
2) været anbragt i forhørscelle, strafcelle eller sikringscelle eller  
 
3) været udelukket fra fællesskab.  
 
Stk. 2. En dømt, der har udstået straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, har ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a, hvis den dømte uforskyldt har udstået straf i for lang tid. Indsat ved lov nr. 367 af 24. maj 2005  
 
Stk. 3. En dømt, der uforskyldt har afviklet for meget samfundstjeneste, har ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a. Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev § 106, stk. 3, indsat som en ny bestemmelse.  

 

§ 107. Der kan tillægges den, der under fuldbyrdelse af straf m.v. har været udsat for andre uforskyldte indgreb end de i § 106 nævnte, erstatning efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a.  
 
§ 108. Krav om erstatning i medfør af § 106 eller § 107 skal fremsættes over for kriminalforsorgen inden to måneder efter, at indgrebet er ophørt. Fremsættes kravet efter udløbet af denne frist, kan det dog behandles, såfremt overskridelsen findes undskyldelig.  
 
§ 109. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af krav om erstatning i anledning af indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.  

Bemærkningerne til §§ 106 til 109 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev det i lovbemærkningerne præciseret, at indsatte fremover skal afskæres fra den adgang til at forlange domstolsprøvelse af disses erstatningskrav mod kriminalforsorgen for eksempel for overgreb fra personalet, uberettiget udelukkelse fra fællesskabet mv., som de tidligere havde haft i medfør af retsplejelovens kapitel 93 a. Der henvises til bemærkningernes punkt 3.11.2.

Kommentarer til reglerne om erstatning mv. til indsatte

Praksis med hensyn til fristberegning er nærmere omtalt i artiklen "Beregning af klagefrister, fejl i postekspeditionen vedrørende breve til og fra Kriminalforsorgen mv." af Claus Bonnez, hvor det også påpeges, at det er myndigheden, der har bevisbyrden for, at breve afsendt af myndigheden, rettidigt er nået frem til modtageren.


Kapitel 21

Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner

§ 110. Indsatte, der har indtægtsgivende arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, betaler for opholdet.  
 
Stk. 2. Tilsvarende gælder dømte, der under ophold på kriminalforsorgens pensioner har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold.  
 
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om betalingen.  

Bemærkningerne til § 110 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Kapitel 21 a

Adgang til indkomstregisteret

§ 110 a. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for fuldbyrdelse af straf.  

Bemærkninger til § 10 a, som blev indsat ved lov nr. 395 af 30. april 2007 for at sikre kriminalforsorgen adgang til indkomstregisteret.


Kapitel 22

Klageregler m.v.

Administrativ klageadgang

§ 111. Afgørelser, der i henhold til denne lov er truffet af de lokale kriminalforsorgsmyndigheder eller af politiet, kan påklages til justitsministeren, jf. dog § 90, stk. 4.  
 
Stk. 2. Klage til justitsministeren skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Justitsministeren kan i særlige tilfælde bortse fra overskridelse af denne frist.  
 
Stk. 3. En klage til justitsministeren har ikke opsættende virkning, medmindre den, der har truffet afgørelsen, eller justitsministeren træffer bestemmelse herom.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om klagevejledning og om behandlingen af klagesager.  


Bemærkningerne til § 111 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

De Europæiske Fængselsregler om anmodninger og klager fra indsatte

De Europæiske Fængselsregler om juridisk rådgivning til indsatte

De Europæiske Fængselsregler om uafhængig kontrol af fængselsinstitutioner

Kommentarer til reglerne om sagsbehandlingen i straffuldbyrdelsesretten

Praksis med hensyn til fristberegning er nærmere omtalt i artiklen "Beregning af klagefrister, fejl i postekspeditionen vedrørende breve til og fra Kriminalforsorgen mv." af Claus Bonnez, hvor det også påpeges, at det er myndigheden, der har bevisbyrden for, at breve afsendt af myndigheden, rettidigt er nået frem til modtageren.


Domstolsprøvelse

De Europæiske Fængselsregler om juridisk rådgivning til indsatte

§ 112. Endelige administrative afgørelser kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den dømte, af denne kræves indbragt til prøvelse for retten, hvis der er tale om  
 
1) en afgørelse efter § 14 eller § 16 om straffetidsberegning, medmindre klagen er begrundet i uenighed om straffedommens fortolkning, jf. retsplejelovens § 998,  
 
2) en afgørelse efter § 55, stk. 4, om tilbageholdelse af brev, såfremt afgørelsen er begrundet i hensynet til beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen,  
 
3) en afgørelse efter § 70, stk. 1, jf. § 67, om disciplinærstraf i form af strafcelle i mere end 7 dage,  
 
4) en afgørelse efter § 73 om konfiskation af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse,  
 
5) en afgørelse efter § 74 om modregning af erstatningsbeløb, der overstiger størrelsen af det i nr. 4 nævnte ugentlige vederlag,  
 
6) en afgørelse efter § 80 om nægtelse af prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 38, stk. 1, eller om nægtelse af prøveløsladelse efter straffelovens § 41, når 14 år af straffen af fængsel på livstid er udstået, Se også straffelovens bestemmelser om prøveløsladelse mv.  
 
7) en afgørelse efter § 86, stk. 4, om genindsættelse af en prøveløsladt til udståelse af reststraf i henhold til straffelovens § 40, stk. 2 eller 3, eller til udståelse af straf af fængsel på livstid i henhold til straffelovens § 42, stk. 2,  
 
8) en afgørelse efter § 88, jf. § 86, stk. 4, om indsættelse af en betinget benådet til udståelse af straf eller reststraf i henhold til straffelovens § 43 eller  
 
9) en afgørelse om nægtelse af erstatning efter § 106 i anledning af uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid eller anbringelse i strafcelle i mere end 7 dage, jf. nr. 3.  

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev der i § 112, nr. 9, tilføjet teksten: "i mere end 7 dage"
 
§ 113. Indbringelse af sagen sker for byretten i den retskreds, hvor den institution, som har truffet den oprindelige afgørelse, er beliggende. Er den indsatte senere overført til en anden institution, kan sagen i stedet indbringes for byretten i den retskreds, hvor den institution, som den dømte er anbragt i, er beliggende. Er den dømte ikke frihedsberøvet, indbringes sagen for byretten i den retskreds, hvor den dømte bor eller opholder sig. Har den dømte ikke kendt bopæl eller opholdssted, indbringes sagen for Københavns Byret.  
 
Stk. 2. Efter anmodning fra en af sagens parter kan retten tillade, at en indbragt sag overflyttes til en anden ret, der er lovligt værneting efter stk. 1, når dette på grund af vidners bopæl, den indsattes løsladelse eller af anden særlig grund skønnes hensigtsmæssigt til sagens fremme.  
 
Stk. 3. Afgørelse af, om sagen skal henvises eller ikke, træffes ved kendelse. En kendelse, hvorved sagen henvises, kan ikke indbringes for højere ret.  
 
§ 114. Sagen indbringes for retten uden unødigt ophold af justitsministeren, der fremsender sagens akter med oplysning om den påklagede afgørelse og en redegørelse for de omstændigheder, der påberåbes, samt for de beviser, der kan have betydning for sagens afgørelse.  
 
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om sagernes indbringelse for retten.  
 
§ 115. Som sagens parter anses den dømte, tredjemand, hvis genstande eller penge konfiskeres, jf. §§ 73 og 123, og justitsministeren.  
 
Stk. 2. Såfremt retten finder det fornødent, beskikker den en advokat for den dømte, medmindre denne selv har antaget en sådan.  
 
§ 116. Sagen behandles på skriftligt grundlag, medmindre retten bestemmer andet. Retten kan stille krav om tilvejebringelse af yderligere oplysninger.  
 
Stk. 2. Behandles sagen mundtligt, træffer retten bestemmelse om afhøring af den dømte og andre og om tilvejebringelse af beviser i øvrigt. Retten indkalder selv parter og vidner.  
 
§ 117. Sagens indbringelse for retten har ikke opsættende virkning, medmindre justitsministeren eller retten bestemmer andet.  
 
§ 118. Retten afgør ved kendelse, om sagen skal afvises, eller om afgørelsen skal stadfæstes, ændres eller ophæves.  
 
§ 119. Om salær og godtgørelse for udlæg til den beskikkede advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces. Retten kan, når der er særlig anledning til det, pålægge den dømte helt eller delvis at betale sagens omkostninger.  
 
Stk. 2. Om sagsomkostninger i de tilfælde, hvor der ikke er beskikket advokat, gælder reglerne i retsplejelovens kapitel 30.  
 
§ 120. Kendelser, der er afsagt af en byret, kan kæres til landsretten af dem, der efter § 115, stk. 1, er parter i sagen.  
 
Stk. 2. Kære til landsretten sker ved meddelelse til byretten. Meddelelse kan ske mundtligt til retsbogen. Retten sender meddelelsen og sagens akter til landsretten.  
 
Stk. 3. Under kære behandles sagen efter samme regler, som er fastsat for byretsbehandlingen. I øvrigt gælder reglerne i retsplejelovens kapitel 37 om kære. Bestemmelsen i retsplejelovens § 398, stk. 2, 4. pkt., finder dog kun anvendelse, når den dømte ikke er frihedsberøvet.  

Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 blev § 120, stk. 3, ændret således at "3. pkt." blev erstattet med "4. pkt.2 som følge af en ændring af retsplejelovens § 398.
 
§ 121. Kendelser, der er afsagt af landsretten, kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis sagen er af principiel karakter. Retsplejelovens § 392, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.       

Ved lov nr. 536 af 26. maj 2010 blev § 121, stk. 1, 3. pkt. ændret som en konsekvens af en ændring af reglerne om tredjeinstansbeevilling til en del af en sag i retsplejeloven.

Ved lov nr. 84 af 28. januar 2014 blev henvisningen i straffuldbyrdelseslovens § 121 til Retsplejelovens § 392, stk. 2, 3-5 pkt., ændret til retsplejelovens § 392, stk. 3, 3-5 pkt. 

Ved § 5 lov nr. 737 af 25. juni 2014 blev henvisningen i straffuldbyrdelseslovens § 121 til Retsplejelovens § 392, stk. 2, 3-5 pkt., ændret til retsplejelovens § 392, stk. 4 og 5. 
 

»§ 392, stk. 4 og 5,«.
 

Stk. 2. Ved kære til Højesteret finder § 120 tilsvarende anvendelse.  
 
§ 122. Såfremt en afgørelse efter § 112, nr. 2 eller nr. 6, 1. led, opretholdes, kan spørgsmålet på ny indbringes for retten, når der er forløbet 6 måneder fra kendelsens afsigelse. Såfremt en afgørelse efter § 112, nr. 6, 2. led, opretholdes, kan spørgsmålet først på ny indbringes for retten, når der er forløbet 1 år fra kendelsens afsigelse. Afgørelser efter § 112, nr. 1, 3-5 og 7-9, kan ikke på ny indbringes for retten.  
 
Stk. 2. Er der efter straffelovens § 40 sket genindsættelse til udståelse af reststraf, kan afgørelse om nægtelse af prøveløsladelse først indbringes for retten, når der er forløbet 6 måneder fra afgørelsen om genindsættelse. Er der efter straffelovens § 42 sket genindsættelse til udståelse af straf af fængsel på livstid, kan afgørelse om nægtelse af prøveløsladelse først indbringes for retten, når der er forløbet 1 år fra afgørelsen om genindsættelse.  
 
§ 123. Bestemmelserne i §§ 112-121 finder tilsvarende anvendelse ved klage fra andre end indsatte over en afgørelse efter § 73 om konfiskation hos den pågældende af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales til indsatte for en uges beskæftigelse.  

Bemærkningerne til §§ 112 til 123 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kommentarer til reglerne om domstolsprøvelse i straffuldbyrdelsesretten


Kapitel 23 a.

Kundgørelse
 

§ 123 a. Regler for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, som fastsættes af institutionens leder, indføres ikke i Lovtidende.  
 
Stk. 2. Oplysning om indholdet af reglerne fås ved henvendelse til vedkommende institution. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal have adgang til at låne eller gennemse et eksemplar af reglerne.  

Bemærkningerne til § 123 a i lovforslag nr. 23 fremsat 5. oktober 2006 af Justitsministeren

Indsat ved Lov nr. 1558 af 20. december 2006


Kapitel 23

Ikrafttræden m.v.

§ 124. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.  
 
Stk. 2. §§ 112 og 123 finder anvendelse på endelige administrative afgørelser, der er truffet efter lovens ikrafttræden.  

Se også bekendtgørelse nr. 398 af 17. maj 2001 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser og cirkulærer i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven

Bemærkningerne til § 124 og til den nu ophævede § 125 i lovforslag nr. 145 fremsat 8. december 1999 til lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Ved lov nr. 113 af 3. februar 2012 blev § 125, der bestemte, at straffuldbyrdelsesloven skulle revideres i folketingsåret 2011-12, ophævet.
 
§ 126. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.  

Se nærmere om retstilstanden i Grønland og på Færøerne
 Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen