Kommentarer til reglerne om institutionsvalg

 


Af advokat (H) Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Opdateret 26. december 2014


Landsforeningen KRIMs samling om institutionsvalg mv.

Europarådets anbefaling nr. R (82)17 fra 1982 om anbringelse og behandling af farlige indsatte

Europarådets anbefaling nr. 1469 (2000) vedrørende mødre og småbørn i fængsel.

Nærhedsprincippet

Det følger blandt andet af artikel 17 i de Europæiske Fængselsregler, at indsatte så vidt muligt skal placeres i fængsler tættest muligt på deres bopæl. I sagen Vintman mod Ukraine afgjort af EMD den 23. oktober 2014 under sagsnummer 28403/05 fandt EMD, at EMRK artikel 8 var krænket som følge af, at de nationale myndigheder ikke i tilstrækkelig grad havde forsøgt at placere en indsat tættest muligt på dennes bopæl, hvilket havde gjort de umuligt for hans svagelige moder at aflægge ham besøg i føngslet. Det er værd at bemærke, at det fremgår af afgørelsens præmis 88, at EMD citerer De Europæiske Fængselsregler som en del af grundlaget for afgørelsen. 

Langtidsindsatte

Folketingets Ombudsmand beskæftiger sig i FOM2009.2007-3630-622 (FOB 2009-5-4) med praksis med hensyn til overførsel af langtidsindsatte fra lukket til åben institution.

Folketingets Ombudsmand fandt i afgørelsen blandt andet, at det var i strid med straffuldbyrdelsesloven, at kriminalforsorgen administrativt havde bestemt, at spørgsmålet om overførsel fra lukket til åbent fængsel "som hovedregel" først overvejes, når den langtidsdømte har udstået halvdelen af straffen. Ombudsmanden henviste blandt andet til Straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, nr. 2, hvoraf det fremgår, at en indsat "skal" overføres til åbent fængsel "når det ikke anses for betænkelig".

Ombudsmanden udtaler blandt andet:

"Direktoratet har i udtalelserne af 24. november 2006 og 29. januar 2007 oplyst at spørgsmålet om overførsel fra lukket til åbent fængsel som hovedregel først overvejes når den langtidsdømte har udstået halvdelen af straffen.

En sådan praksis er i strid med de gengivne regler i straffuldbyrdelsesloven der indebærer at overførsel skal ske når betingelserne for anbringelse i lukket fængsel ikke længere er til stede. Sag herom kan rejses ved ansøgning eller af fængslet af egen drift.
"

Ombudsmanden bemærker herefter, at han ikke anser det for påkrævet at foretage en nærmere undersøgelse af kriminalforsorgens praksis. Ombudsmanden udtaler dog: "Jeg går imidlertid ud fra at praksis er ændret fra marts måned 2007".


I Khider mod Frankrig afgjort den 9. juli 2009 af EMD under sagsnummer 39364/05 undersøgte EMD, hvorvidt fængselsmyndighedernes behandling af en indsat udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 3. Den pågældende var dømt for væbnet røveri, som han havde begået som medlem af en bande, kidnapning, drabsforsøg mod en fængselsbetjent samt forsøg på flugt. Af præmis 6 fremgår det, at han blandt andet havde forsøgt at befri sin broder fra et fængsel. Her anvendte han sammen med andre personer en helikopter til formålet, hvor de skød mod de fængselsvagter, der befandt sig i vagttårne i fængslet. En fængselsvagt blev såret. Endvidere blev der fra helikopteren smidt skydevåben ned i fængselsgården, som de indsatte kunne bruge som et led i befrielsesaktionen. Den pågældende blev under sin afsoning klassificeret som en indsat, der krævede særlig overvågning. Af afgørelsens præmis 110 fremgår, at den pågældende havde været udsat for 14 overførsler mellem forskellige afsoningsinstitutioner over en periode på 7 år i forbindelse med en rotationsordning, som var iværksat for at hindre yderligere flugtforsøg. Ifølge præmis 114 havde den pågældende sammenlagt været udelukket fra fællesskabet i cirka 4 år. Den pågældende havde under afsoningen været udsat for regelmæssige kropsvisitationer med afklædning. EMD bemærkede, at EMD var særlig opmærksom på en rapport fra CPT afgivet i 2007 vedrørende Frankrig, hvor CPT påpegede, at de hyppige kropsvisitationer, hvor de indsatte skulle klæde sig nøgne i visse franske fængsler, udgjorde en høj risiko for, at der forelå nedværdigende behandling (se præmis 128). EMD fandt, at behandlingen af den pågældende indsatte udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 3. Rapporten fra CPT afgivet i 2007 vedrører et besøg aflagt af CPT i Frankrig i tiden fra den 27. september 2006 til den 9.oktober 2006. I rapportens præmis 167 kritiseres de "rotationsordninger", som den franske lovgivning tillader vedrørende særlige grupper af indsatte, og som indebærer at disse af sikkerhedsmæssige grunde med mellemrum flyttes rundt mellem landets fængsler. I rapportens præmis 168 og 169 kritiseres kropsvisitationerne, idet rapporten advarer om, at systematiske visitationer, hvor indsatte skal afklædes, i sig selv kan anses som nedværdigende behandling. Derudover kritiseres det, at de franske regler ikke respekterer artikel 54.8 i De Europæiske Fængselsregler, som tillader, at indsatte har adgang til at overvære visitationen af egne effekter.

"Rockertilknytning" som begrundelse for at nægte en indsat at afsone straf i en åbent fængsel

I FOU 2006.216 var en person som følge af "rockertilknytning" nægtet afsoning i et åbent fængsel. Da der var tale om en forholdsvis indgribende afgørelse af bebyrdende karakter, måtte der efter ombudsmandens opfattelse kræves et oplysningsgrundlag hvorved der blev dokumenteret en overvejende sandsynlighed for rockertilknytningen. I det konkrete tilfælde lagde ombudsmanden til grund at myndighederne ikke havde været i stand til at præstere tilstrækkeligt dokumenterbare oplysninger om (fortsat) rockertilknytning for den indsatte. Der havde således ikke efter ombudsmandens opfattelse været det fornødne grundlag for at anse den indsatte for rockerrelateret med den konsekvens at han blev placeret i en afdeling for negativt stærkt styrende indsatte.

Anbringelse i særafdeling. FOB.2000.158

Forvaltningslovens § 9, stk. 4 (aktindsigt mv. ved overførsel af indsatte)