Kommentarer om kriminalforsorgens organisation, økonomi mv.

 


Af advokat (H) Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Senest opdateret 18. oktober 2014

Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013 til 2016 med bilag 1 om alternativer til frihedsstraf og udslusning og bilag 2 om finansiering

Kriminalforsorgens flerårsaftale 2008 til 2011

Udmøntningsplan vedrørende flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011

Direktørkontrakt indgået 30. marts 2009 mellem på den ene side kriminalforsorgens direktør og på den anden side justitsministeriets departement

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Fol-keparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2004. Indeholder en del oplysninger om kriminalforsorgens budget, opgaver mv. i årene efter 2004

Rigsrevisionen i redegørelse fra august 2003: Effektiviseringskravene til kriminalforsorgen opfyldes ikke på grund af store personaleudgifter - samtidigt nedslides bygningsmassen på grund af besparelser

Betænkning 383 om fængselsvæsenets anstaltsorganisation - 1965


7. juni 2005 offentliggjorde Justitsministeriet et notat vedrørende "klare mål for brugerrettede ydelser til Justitsministeriets effektiviseringsstrategi". Side 12, 13 og 14 vedrører særligt Kriminalforsorgen. Her gentages kriminalforsorgens hovedopgaver herunder, at kriminalforsorgen under straffuldbyrdelsen skal tage hensyn til såvel kontrolopgaven som resocialiseringsopgaven. Derudover er der opsat en række mål for, hvad kriminalforsorgen skal opnå i de følgende år. Det følger blandt andet, at beskæftigelsesprocenten af de indsatte skal mindst være 75 % i åbne fængsler og 90 % i lukkede fængsler, at arresthuse skal tilbyde beskæftigelse til alle indsatte, at kriminalforsorgen fra 1. oktober 2005 skal tilbyde behandlingsgaranti for alkoholmisbrug for alle indsatte med dom over 3 måneder, og at der skal "gennemføres 36 Kognitive Skills, 32 Anger Management, 16 Booster og 1-2 VFP behandlingsprogrammer".

Aktstykke nr. 37, afgjort 1. juni 2011, om Justitsministeriets anmodning om Finansudvalgets tilslutning til, at der kan bruges penge til at konvertere åbne fængselspladser til lukkede fængselspladser mv. Det fremgår blandt andet, at Justitsministeriet mener, at der mangler 220 lukkede fængselspladser.

ANALYSE AF KRIMINALFORSORGENS FREMTIDIGE KAPACITETS - OG SIKKERHEDSBEHOV offentliggjort af Justitsministeriet i februar 2011.

Justitsministeriets svar på spørgsmål nr. 690 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del): ”Vil ministeren oplyse, hvor meget ”forslag til løsning af kapacitetsbehovet” i Kriminalforsorgen kommer til at medføre i merudgift som følge af nye og nødvendige ekstra sikkerhedstiltag?”

Af en pressemeddelelse af 21. februar 2011 fra Fængselsforbundet i Danmark fremgår det blandt andet, at forbundet vil have, at det offentlige skal bruge flere penge på at ansætte flere fængselsbetjente, blandt andet fordi der i fængslerne er brug for "øget sikkerhed".

Konvertering af åbne fængselspladser til lukkede fængselspladser giver mere beskæftigelse til fængselsbetjente, også selv om klientellets sammensætning er stort set uændret, udtaler beskæftigelsesleder i Statsfængslet i Renbæk til P 4 Syd den 30. maj 2011.

Afskedigelse af fængselslærere for at spare penge (Fængselslærerforeningens formandsberetning 2011)