Retsplejeloven trådte i kraft 1. oktober 1919. Den blev vedtaget ved lov nr. 90 af 11. april 1916 om Rettens Pleje. Forudgående havde der været et omfattende forberedende arbejde i til formålet nedsatte proceskommissioner. Arbejdet blev sat i værk efter grundlovens vedtagelse i 1849, idet det i grundlovens § 61, 1. pkt., er bestemt, at den dømmende magts udøvelse kun kan ordnes ved lov. Straffeprocessen er ordnet i retsplejelovens fjerde bog. Retsplejeloven – herunder de straffeprocessuelle bestemmelser i retsplejelovens fjerde bog – har været ændret et meget stort antal gange, siden retsplejeloven trådte i kraft i 1919.

Proceskommissionernes forslag til lovgivning om strafferetsplejen fremsat forud for retsplejelovens vedtagelse i 1916 findes i:
Udkast til Lov om Strafferetsplejen udarbejdet af proceskommission nedsat den 11. maj 1892 og afgivet i 1899. (original tekst)
Udkast til Lov om Strafferetsplejen udarbejdet af proceskommissionen nedsat 28. februar 1868 og afgivet i 1875. (original tekst)
Udkast til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds, Politimyndigheds samt Sagførervæsenets Ordning udarbejdet af proceskommissionen nedsat 28. februar 1868 og afgivet i 1876. (original tekst)
Udkast til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds, Politimyndighedens samt Sagførervæsenets Ordning udarbejdet af proceskommissionen nedsat 11. maj 1892 og afgivet i 1899. (original tekst)

Se i øvrigt “En Oversigt udarbejdet af Sekretæren ved den ifølge allerhøjeste Reskript af 11. Maj 1892 nedsatte Proceskommission” udarbejdet i 1901. Her gennemgås baggrunden for den store reform af retsplejen sidst i 1800-tallet og først i 1999-tallet samt i hovedtræk reformerne, der blev gennemført.

Forslag til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds, Politimyndighedens samt Sagførervæsenets Ordning fremsat i Folketinget den 17. December 1880 af Justitsminister Nellemann
Forslag til Lov om den borgerlige Retspleje fremsat i Folketinget den 26. oktober 1901 af Justitsminister Alberti
Betænkning over Forslag til Lov om Rettens Pleje afgiven af Folketingets Udvalg den 6. November 1902
Betænkning over Forslag til Lov om Rettens Pleje afgiven af Landstingets Udvalg den 11. Maj 1903
Forslag til Lov om Rettens Pleje fremsat i Landstinget den 3. Oktober 1905 af Justitsminister Alberti
Forslag til Lov om Rettens Pleje fremsat i Landstinget den 14. December 1906 af Justitsminister Alberti
Forslag til Lov om Rettens Pleje fremsat i Landstinget den 23. oktober 1908 af Justitsminister Svend Høgsbro.
Lov nr. 53 af 10. april 1909 om Rettens Pleje
Forslag til Lov om Rettens Pleje fremsat i Folketinget 1. December 1915 af Justitsminister Zahle.
Lov nr. 90 af 15. april 1916 om Rettens Pleje.