I  UfR 2009.363 H hjemvistes en sag til fortsat behandling ved landsretten. Landsretten havde afvist sagen efter retsplejelovens § 386, idet sagsøgeren var udeblevet fra et retsmøde. Sagsøgeren gjorde imidlertid gældende, at han (hans advokat) ikke havde modtaget det brev (et almindeligt brev) fra landsretten, hvor landsretten havde indkaldt advokaten til det omhandlede retsmøde. Højesteret udtalte blandt andet: “En parts manglende fremmøde til et retsmøde kan kun tillægges udeblivelsesvirkning, hvis den pågældende har været lovligt indkaldt. Til lovlig indkaldelse ved almindeligt brev hører, at brevet er kommet frem til modtageren. Afgivelse til postbesørgelse af et brev kan ikke i sig selv udgøre fornødent bevis herfor, jf. herved Højesterets kendelse af 24. august 2004 (UfR 2004.2756/1). Da A’s advokat har benægtet at have modtaget landsrettens indkaldelse af 9. august 2006, er sagens afvisning som følge af hans manglende fremmøde til retsmødet den 30. august 2006 sket med urette. Højesteret ophæver derfor landsrettens dom og hjemviser sagen til fortsat behandling.”

I en kendelse af 31. marts 2015 i  sag 232/2014 fandt Højesteret, at skyldnerens manglende fremmøde til et retsmøde i fogedretten ikke kunne tillægges udeblivelsesvirkning, uagtet at tilsigelsen til retsmødet af fogedretten var fremsendt til skyldneren i et  anbefalet brev. Det anbefalede brev var kommet retur til fogedretten som uafhentet. Højesteret udtalte blandt andet: “Som fastslået bl.a. ved Højesterets kendelse af 18. december 2012 (UfR 2013.849) kan en parts manglende fremmøde til et retsmøde kun tillægges udeblivelsesvirkning, hvis den pågældende har været lovligt indkaldt. Til lovlig indkaldelse ved almindeligt brev hører, at brevet er kommet frem til den pågældende. Også når indkaldelsen til retsmødet sker ved et anbefalet brev, er det en forudsætning for lovlig indkaldelse, som kan tillægges udeblivelsesvirkning, at brevet er kommet frem. Højesteret finder, at denne betingelse ikke er opfyldt, når det anbefalede brev ikke er udleveret eller afhentet og derfor bliver returneret til afsenderen. En anmeldelse fra postvæsenet om, at et anbefalet brev fra en domstol kan afhentes, indebærer heller ikke i sig selv, at den pågældende er lovligt indkaldt til et retsmøde. Det anbefalede brev af 26. februar 2014 til J om retsmødet den 19. marts 2014 blev returneret til fogedretten, og der er ikke oplysninger om, at meddelelse om retsmødet på anden måde er kommet frem til ham. J var således ikke lovligt indkaldt til retsmødet, og fogedretten var derfor ikke berettiget til at nægte at imødekomme hans begæring om genoptagelse af sagen og anse hans indsigelser for bortfaldet som følge af hans udeblivelse fra retsmødet.”

 I UfR 2013.849 var en advokat udeblevet fra et forberedende retsmøde, hvorpå sagen var blevet afvist af byretten. Advokaten bestred, at hans kontor havde modtaget et almindeligt brev med indkaldelsen til retsmødet, og advokaten bestred også, at retsmødet var berammet med advokatens kontor. Højesteret fandt, at sagen var blevet afvist med urette, når henses til, at advokaten bestred at have modtaget brevet med indkaldelsen til retsmødet. Højesteret udtalte også, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at byretten havde udtalt, at berammelse var sket med advokatens kontor.