Tvangsforanstaltninger i psykiatrien kan efter psykiatrilovens § 35 påklages til det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen. Det er efter bestemmelsen sygehusmyndigheden, der skal indbringe klagen for nævnet, hvis patienten eller patientrådgiveren anmoder derom. Klagen indgives således til sygehusmyndigheden.

Det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen behandler ifølge psykiatrilovens § 35 klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til § 13 d, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, aflåsning af døre i afdelingen samt oppegående tvangsfiksering og aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

Nogle af patientklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene efter retsplejelovens kapitel 43 a, medens andre kan indbringes for det psykiatriske ankenævn.

Psykiatrilovens § 37 omhandler de afgørelser truffet af det psykiatriske patientklagenævn, der inden for 4 uger efter, at afgørelsen er truffet af det psykiatriske patientklagenævn, kan  indbringes for domstolene efter retsplejelovens kapitel 43 a. Dette drejer sig om afgørelser om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til § 13 d, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland og aflåsning af døre i afdelingen.

 Psykiatrilovens § 38 omhandler de afgørelser truffet af det psykiatriske patientklagenævn, der inden for 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet af det psykiatriske patientklagenævn, kan indbringes for det psykiatriske ankenævn. Dette drejer sig om afgørelser om tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. Det Psykiatriske Ankenævn sekretariatsbetjenes af Patientombuddet. Det betyder, at det er Patientombuddets jurister og sagkyndige, der forbereder sagerne til nævnet. Klager til Det Psykiatriske Ankenævn skal indgives til Patientombuddets adresse.

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen afgiver hvert år en årsberetning, der indeholder eksempler på afgørelser truffet af nævnet. Årsberetningerne giver således et billede af den praksis, som nævnet følger. Årsberetningen for 2013 er den første årsberetning, der omfatter hele landet. 1. juli 2013 blev der etableret en enhedsforvaltning for hele landet, tidligere var der 5 regionale statsforvaltninger, der hver lavede deres egen årsberetning.

 Det Psykiatriske Patientklagenævns årsberetning for 2013.

Det Psykiatriske Ankenævn under Patientombuddet afgiver ligeledes en årsberetning, hvor ankenævnet blandt andet redegør for ankenævnets praksis. Af side 7 i ankenævnets årsberetning for 2014 fremgår blandt andet, at Ankenævnet “ændrede i 75 sager de psykiatriske patientklagenævns afgørelser, hvilket svarer til 51,72 procent.” I beretningen for 2014 ses en del kritik af aflåsning af patientstuer i Sikringsafdelingen i Region Sjælland.

 Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2014

 Lov nr. 331 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien af 24. maj 1989 med bemærkninger.
 Lov nr. 403 af 26. juni 1998 om revision af psykiatriloven mv. med bemærkninger
 Lov nr. 534 af 8. juni 2006 om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien og retsplejeloven.
 Lov nr. 708 af af 25. juni 2010 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.).
 Lov nr. 533 af 26. maj 2010 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Tvungen opfølgning efter udskrivning)
Den nu ophævede  Lov nr. 118 af 13. april 1938 om sindssyge Personers Hospitalshold (“sindssygeloven” som i 1989 blev afløst af psykiatriloven)

 Lovbekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Tvangsforanstaltninger i psykiatrien – en udredning” udgivet af Sundhedsstyrelsen 2009

Om den europæiske torturkomites krav til nationale regler om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse af psykisk syge kan der henvises til CPT-standard, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2011, om “Involuntary placement in psychiatric establishments”,  side 48 til 57.

 Af præmis 37 i standarderne fremgår blandt andet følgende: “Psychiatric treatment should be based on an individualised approach, which implies the drawing up of a treatment plan for each patient. It should involve a wide range of rehabilitative and therapeutic activities, including access to occupational therapy, group therapy, individual psychotherapy, art, drama, music and sports. Patients should have regular access to suitably-equipped recreation rooms and have the possibility to take outdoor exercise on a daily basis; it is also desirable for them to be offered education and suitable work.”

Der skal således tilbydes indlagte psykiatriske patienter relevante terapeutiske aktiviteter, meningsfuld beskæftigelse, adgang til velindrettede opholdsrum, daglig adgang til udendørsaktiviteter samt adgang til uddannelse og passende beskæftigelse.