Psykiatrilovens § 5 regulerer adgangen til tvangsindlæggelse på psykiatrisk hospital og har følgende indhold:

“§ 5. Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må kun finde sted, såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:

1) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet eller

2) den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.”

 § 5, nr. 1, omtales normalt som “behandlingskriteriet”, hvor indlæggelsen sker på “gule papirer”. § 5, nr. 2, omtales normalt som “farekriteriet”, hvor indlæggelsen sker på “røde papirer”.