Psykiatrilovens § 31, stk. 1, blev ændret ved  Lov nr. 534 af 8. juni 2006, idet der blev indsat en bestemmelse om, at den af bestemmelsen omhandlede vejledning “inden frihedsberøvelse iværksættes” fremover ikke kun skulle være mundtlig men tillige skal være skriftlig. Af lovens bemærkninger til ændringen under lovens punkt 25 fremgår følgende:

“Til nr. 25 (psykiatrilovens § 31, stk. 1)

Skriftlig underretning om tvang

Efter § 31, stk. 1, skal patienten, inden frihedsberøvelse iværksættes eller anden tvang anvendes, underrettes om den påtænkte tvang, dens nærmere indhold, baggrund og formål. Bestemmelsen indeholder i sin nuværende udformning ingen formkrav. Med henblik på at sikre, at patienten får så god en information som muligt, foreslås med den nye udformning af bestemmelsen, at underretningen skal ske både mundtligt og skriftligt. Det fremgår af artikel 22 i Europarådets rekommandation om »The protection of the human rights and dignity of persons with mental disorden« (Recommendation Rec (2004)10 of the Committee of Ministers to member states concerning the protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder), at en person, der udsættes for frihedsberøvelse eller tvangsbehandling, skal modtage såvel mundtlig som skriftlig information om vedkommendes rettigheder og muligheder.”