I  UfR 1974.200 ses, at en underordnet myndigheds afgørelse kan indbringes for retten, selv om den overordnede myndighed endnu ikke har truffet afgørelse. Det følger blandt andet af afgørelsen, at klageren ikke havde udnyttet adgangen til administrativ behandling af klagerens krav om erstatning for en tvangsindlæggelse og efterfølgende tvangstilbageholdelse efter den dagældende lov om sindssyge personers hospitalsophold. Landsretten udtalte blandt andet: “Spørgsmålet om tvangsindlæggelsens lovlighed, der er rejst af appellanten forud for indlæggelsen,  › [1]  › [1] ’ [1] à [1] œ [1] À› [1] @ À› [1] s prøvelse ved retten havde benyttet sig af administrativ rekurs”. I det omfang, at en lovbestemmelse foreskriver, at administrativ rekurs skal være udnyttet inden sagens indbringelse for retten, vil den administrative rekurs ikke kunne undlades, inden sagen indbringes for retten.