Et rejseforbehold indebærer ikke, at rejseudgifter og rejsetid for en advokat med kontor uden for retskredsen bliver dækket af det offentlige i mindre omfang, end tilfældet ville have været, hvis advokaten havde kontor i retskredsen. Rejseforbeholdet betyder blot, at det offentlige ikke skal betale yderligere rejseomkostninger, end det offentlige skulle have dækket, hvis sigtede/tiltalte havde valgt en lokal advokat som forsvarer. Det er for eksempel ikke usædvanligt, at sigtede er indsat i et arresthus, der ligger uden for retskredsen, eller at der skal foretages efterforskningsskridt uden for retskredsen, der kræver forsvarerens medvirken. I sådanne tilfælde bliver udgiften til en udenbys forsvarers rejse samt dennes rejsetid mv. dækket af det offentlige i et omfang, der svarer til, hvad en forsvarer med kontor i retskredsen ville have fået dækket. Domstolene vejleder nogle gange om dette i forbindelse med, at der sker beskikkelse med rejseforbehold. Et eksempel ses i sagen  1-5636/2014 ved Retten i Kolding, hvor der blev taget rejseforbehold, og hvor retten herefter tilføjede følgende: “Rejseforbeholdet omfatter dog ikke kørsel til arrestbesøg og politiafhøringer uden for retskredsen. Forsvarere fra andre retskredse kan få dækket rejsetid og udgifter, der ikke overstiger, hvad en forsvarer med kontor i retskredsen ville få godtgjort.” Denne vejledning må anses for god domstolsskik, men manglende vejledning har naturligvis ikke indflydelse på, hvorvidt rejseudgifter og rejsetid i det konkrete tilfælde dækkes eller ikke.

Fra praksis kan som eksempel nævnes  TfK 2002.673/1 VLK, hvor en forsvarer, der var beskikket med rejseforbehold, fik sine rejseomkostninger og sin rejsetid dækket vedrørende arrestbesøg hos sin klient. I  TfK 2010.269/2 VLK var en advokat beskikket med rejseforbehold under henvisning til, at der ikke forelå oplysninger om “tidligere klientrelationer til advokaten”. Advokaten havde kontor i København, sagen verserede ved Retten i Århus, og klienten havde været indsat i arresthusene i Aalborg og Kolding under sagens behandling. Da landsretten afsagde kendelse om, at rejseforbeholdet ikke blev ophævet, præciserede landsretten dog, at “forsvareren vil kunne få dækket rejsetid og udgifter i forbindelse med arrestbesøg, der ikke overstiger, hvad en forsvarer med kontor i Århus Retskreds ville få godtgjort”.