Retsplejelovens § 41 og § 41 a – g (kapitel 3 a) behandler reglerne om aktindsigt i domme og kendelser mv. Enhver har ret til aktindsigt i domme og kendelser mv. efter reglerne i §§ 41 a til § 41 c og § 41 e. Den, der uden at være part, har en særlig interesse i en sag, har endvidere ret til aktindsigt efter reglerne i §§ 41 d og 41 e.Massemedier omfattet af medieansvarsloven har endvidere ret til aktindsigt efter reglen i § 41 f. § 41 g giver mulighed for aktindsigt i videre omfang end bestemt i §§ 41 a til 41 f.

 Betænkning nr. 1427 om reform af den civile retspleje II, Offentlighed i civile sager og straffesager, afgivet af Retsplejerådet i 2003.

§§ 729 a-729 c indeholder regler om sigtedes og/eller dennes forsvarers aktindsigt i verserende straffesager. § 729 d indeholder regler om sigtedes aktindsigt i afsluttede straffesager. Se om disse bestemmelser nedenfor under  sigtedes og forsvarerens aktindsigt under og efter sagen.