EMD anlægger en dynamisk fortolkningsstil, når EMD fortolker EMRK med tillægsprotokoller. EMD følger således fortolkningsprincipperne i Wienerkonventionen af 23. maj 1969. Denne konvention bestemmer i artikel 31, 1, at en traktat “skal fortolkes loyalt i overensstemmelse med den sædvanlige betydning, der måtte tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og belyst af dens hensigt og formål.” EMD anser sin dynamiske fortolkningsstil som formålsrealiserende.

Blandt andet fordi EMRK er inkorporeret i dansk ret, skal de nationale myndigheder anvende konventionen og tillægsprotokollerne ved behandlingen af danske sager. Da EMD som øverste domstol i sager, hvor der skal ske en fortolkning af konventionen og tillægsprotokollerne, i realiteten har eneret på fortolkningen af disse, må nationale domstole fortolke konventionen og tillægsprotokollerne i overensstemmelse med EMD’s praksis, hvis de nationale myndigheder vil undgå at tabe sager ved EMD. I  Domstolsudvalgets Betænkning 1319 afgivet i juni 1993, del 1, side 175, anføres blandt andet følgende: “..De nævnte udviklingstendenser – EU-retten, inkorporeringen af Menneskerettighedskonventionen i dansk ret og de nævnte træk ved den danske lovgivning – knytter sig til domstolenes judicielle funktion og kan derfor siges at stille nye krav til dommernes juridiske kvalifikationer. Herudover bidrager udviklingen til en ændring i domstolenes rolle – en rolle hvorefter domstolene i højere grad end hidtil skal udøve en selvstændig retsskabende funktion. Dommerne må således forventes at skulle arbejde med en bredere fortolkningsstil og en retskildelære, der i et vist omfang går ud over og derved til dels adskiller sig fra den nuværende.”

 Betænkning 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet mv. afgivet af Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet i 2014