Lovgivning gennemført i anledning af
retsopgøret i Danmark i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig

 

 

 

Som et led i retsopgøret efter den tyske besættelse af Danmark under anden verdenskrig, blev der vedtaget en række lovregler, der skulle sikre, at personer, der ansås for at have handlet i strid med danske interesser under krigen, blev straffet, blev afskediget fra eventuelle tjenestemandsstillinger, blev frataget eventuel fortjeneste opnået ved handel med besættelsesmagten mv.

Der blev blandt andet genindført "livsstraf" (dødsstraf) for personer, der havde begået visse handlinger under besættelsen.

Den omhandlede lovgivning havde tilbagevirkende kraft.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. 

Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrø­rende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m. v.

Lov Nr. 322 af 7. Juli 1945 om Oprettelse af en ekstraordinær Tjenestemandsdomstol m. v.

Lov Nr. 406 af 28. August 1945 om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden lands­skadelig Virksomhed.

Lov Nr. 490 af 9. Oktober 1945 om Oprejsning til uforskyldt internerede Personer.

Lov Nr. 499 af 9. Oktober 1945 om Avancebegrænsning vedrørende visse Leverancer og Arbejder m. v., omfattet af Lov Nr. 330 af 12. Juli 1945 om Revision af visse tyske Betalinger.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 356 af 29. Juni 1946 om Ændringer i og Tilføjelser til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræ­deri og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 395 af 12. Juli 1946 om Straf for Krigsforbrydelser.