Oversigtstabel over straffens størrelse i udvalgte afgørelser om omgang med euforiserende stoffer

Større antal domme fra anklagemyndighedens domssamling med hensyn til besiddelse af hash til eget forbrug og videreoverdragelse af hash

Dommens navn Stof, der var mest af Særlige forhold, forstraffe mv. idømt straf evt. bemærkninger    
TfK 2009.911 VLD 1,37 gram heroin fordelt i 4 salgspakker og 3,87 gram hash til eget brug Besiddelse af 1,37 gram heroin fordelt på 4 salgspakker og 3,87 gram hash til eget brug. Det fremgår af sagen, at han var "talrige gange tidligere straffet, især for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer". Den pågældende blev idømt ADVARSEL efter lov nr. 526 af 6. juni 2007 Advarsel kan efter forarbejderne gives ved alle stoftyper, når besiddelsen skyldes afhængighed og dårlige sociale forhold    
TfK 2010.1075 VLD 85,88 g. hash til eget forbrug
Straffet i 2009 for besiddelse og videresalg af hash, i 2007 for salg og besiddelse af kokain, i 2005 for besiddelse af hash med henblik på videresalg.
 
Straffet med en bøde på 10.000 kr.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at der var tale om besiddelse til eget forbrug.
     
TfK 2009.656 ØLD 300 g. hash til eget forbrug og overtrædelse af våbenloven (totenschlæger) Tiltalte var i 2007 straffet med 8 måneders fængsel, hvoraf 2 måneder var gjort betinget. Denne reststraf blev ikke udløst, idet landsretten blandt andet henviste til, at hashen i det aktuelle forhold var "til eget forbrug" Fængsel i 20 dage      
TfK 2008.375 463 g. hash + omfattende overtrædelser af dyreværnsloven mv. Flere gange tidligere straffet for vold men ikke for ligeartet kriminalitet (narkotika og dyreværnslovgivningen) Fængsel i 60 dage betinget      
AM2006.02.02B 202,36 hash Besiddelse med henblik på videreoverdragelse (byretsdom fra Anklagernet) Fængsel i 30 dage, der blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år.      
TfK 2009.313 VLD 190 g. hash til eget forbrug Henset til den omhandlede mængde hash og tiltaltes tidligere overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer fastsættes straffen til fængsel i 14 dage.
 
Fængsel i 14 dage
 
     
TfK 2009.196 ØLD I alt 270,65 g. hash med henblik på videresalg. Videresolgt 150 g. hash. Derudover fundet i besiddelse af 68,65 g. hash med henblik på videresalg. Endelig ved 4 lejligheder fundet i besiddelse af i alt godt 52 g. hash, som skulle videresælges

Ej gjort betinget, da vedkommende som "bestyrer af en hashklub" havde drevet "organiseret og systematisk" handel med hash over en længere periode.
Fængsel i 40 dage og tillægsbøde på 1000 kr.      
TfK 2011.141 ØLD hashfrø og  mescalinkaktusplanter Besiddelse af hele planter indeholdende et stof omfattet af forbuddet mod euforiserende stoffer kan være lovligt frifindelse      
TfK 2010.886 ØLD T2 = 174,4 kg. hash

T3 = 91,2 kg. hash
Begge dømt for forsøg på videreoverdragelse og fuldbyrdet videreoverdragelse T2 straffet med fængsel i 2 år
T3 straffet med fængsel i 1 år 6 mdr.
     
TfK 2000.378 V 1 kg. hash med henblik på videreoverdragelse fængsel i 60 dage ubetinget      
TfK 2003.778 ØLD 99,5 kg. cannabisplanter svarende til 2,5 kg. hash Tidligere straffet med betinget fængsel for lov om euforiserende stoffer Fængsel i 14 dage, der blev gjort betinget med vilkår om 30 timers samfundstjeneste.      
UfR 1999.1132 Ø hash - 3 kg. dyrkning af canabisplanter svarende til mindst 3 kg. hash. fællesstraf af fængsel i 1 år omfattende en reststraf af 246 dage      
TfK 2010.11 Ø hash - 919 kg. opbevaret på bopælen med henblik på videreoverdragelse Fængsel i 4 år      
TfK 2009 885 hash - 45 kg. indsmugling (som kurér). Straffen blev nedsat til fængsel i 1 år og 9 måneder. Landsretten lagde blandt andet vægt på "mængden" og den oplysning, at tiltalte "alene var kurér".      
TfK 2007.386/2 VLD 98 gram hash og 2,31 gram hash i fængsler til eget forbrug Straffet 10 gange tidligere for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer heraf 5 gange tidligere 5 gange for besiddelse i fængsler eller arresthuse Fængsel i 60 dage      
TfK 2002 471 hash - 21,54 g. Besiddelse i statsfængsel. To gange tidligere straffet for besiddelse af euforiserende stoffer i fængsel. Fængsel i 30 dage.      
TfK 2002 132 hash - ikke under 160 kg. indførsel af 80 kg. og udførsel af andre 80 kg. Fængsel i 2 år og 6 måneder. (Handlet i forening med andre)      
TfK 2002.259 hash - 7.000 kg. indførsel og distribution 5 personer deltog (med forskellige roller). Idømt fra 4 år til 5 år og 6 måneder. (Var indført i landet i 5 portioner i størrelsen fra 700 kg. til 1800 kg. over cirka 1 år og 6 mdr.)      
TfK 2002 365 hash - 40 kg. indførsel 5 års fængsel (fællesstraf, idet han var løsladt på prøve et halvt år forinden af straf på fængsel i 7 år for narkotikakriminalitet (reststraf var 854 dage).      
TfK 2003 654 hash - 1.538 kg. ej tidligere straffet 5 år og 6 mdr.      
TfK 2003 654 hash - 1.738 kg. tidligere straffet for alvorlig narkokriminalitet 6 års fængsel      
TfK 2001 253/2 VLD 2 kg. hash og 165 g. kokain videresalg og kurervirksomhed Fængsel i 1 år og 3 måneder, der af landsretten blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste med henvisning til tiltaltes gode personlige forhold og unge alder (20 år).      
             
TfK 2004.85 hash - 75 kg. anden narkokriminalitet 6 års fængsel      
TfK 2004 288 hash - 56 kg. 9, 8 kg. amfetamin
890 g. kokain
9 års fængsel      
TfK 2004 696 hash - 266 kg. 9 kg. amfetamin 9 års fængsel      
TfK 2006 345 hash - 10 kg. hæleri og våbenlov 1 års fængsel      
TfK 2007 284 hash - 79,8 kg.   en straffet med fængsel i 2 år for indsmugling og en med 1 år og 6 mdr. for afhentning      
UfR 1985.611 HD cirka 25 kg. hash Videresalg med en fortjeneste på ca. 35.000 kr. Fængsel i 1 år, der blev gjort betinget blandt andet som følge af, at der var forløbet lang tid, inden sagen blev afgjort.      
Tfk 2009.145 ØLD amfetamin 570 g og 101,4 g = 671,4 g. lagt til grund, at tiltalte havde videresolgt ikke under 570 gram amfetamin til en personkreds på mindst 12 personer med en fortjeneste på ikke under 25.000 kr. Lagt til grund, at den øvrige amfetamin opbevaredes delvis med henblik på videresalg og til eget forbrug. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder og lagde ved straffens udmåling blandt andet vægt på, at den pågældende for nyligt var straffet for overtrædelse af straffelovens § 191      
TfK 2009.34 VLD amfetamin - solgt cirka 150 g. amfetamin og derudover besiddet cirka 150 g. amfetamin delvis med henblik på videresalg samt 70,18 g. hash til eget forbrug. Desuden blev der i dommen blandt andet konfiskeret en dåse kreatin. Det ses ikke, at den pågældende er dømt for at have solgt eller haft til hensigt at sælge de mængder, som kunne fremkomme ved opblanding Straffet med fængsel i 1 år, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget. Der var ikke vilkår om samfundstjeneste.      
TfK 2008 163 amfetamin - 22,5 g og 1,2 g. kokain videresalg (fordelt på 17 salgsposer) herunder forhold om ordensbekendtgørelsen. fængsel i 3 måneder ubetinget (skærpet fordi stofferne var "medbragt til koncert").      
TfK 2008 299 amfetamin - 5,86 g eget forbrug (T og tre piger havde i fællesskab købt stoffet til eget forbrug. (Tidligere straffet med 60 dages fængsel for narkotikakriminalitet. fængsel i 7 dage      
TfK 2008.237 amfetamin - 6 g og 3 g. hash til eget brug stoffer til eget brug. Straffet tidligere samme år med 14 dages bet. fængsel for bek. om euf. stoffer fællesstraf af 30 dages fængsel indeholdende den betingede del af den tidligere dom.      
VLD af 28.01.1999 (11. afd. nr. S-2204-98) amfetamin - 295 g. og kokain - 20 g. Videresolgt i alt 295 g. amfetamin og ca. 20 g. kokain til mange forskellige Fængsel i 1 år og 3 måneder. Gjort betinget pga. ung alder og særdeles gode personlige forhold.      
TfK 2006 474 VLD amfetamin 500 g. Person med rockerrelation havde overdraget stoffet til en anden som vagt i et rocker-klubhus. Tiltaltes rolle i sagen blev anset for "beskeden", og han blev straffet med fængsel i 9 måneder.      
TfK 2008 207 amfetamin 1.000 g. Forsøgte to gange at skaffe 1 kg. amfetamin. Der blev ved udmålingen taget hensyn til, at der kun var tale om forsøg på at skaffe 1 kg. af stoffet. Fængsel i 2 år og 6 mdr.. Kunne ikke gøres betinget, da gerningsmanden havde forsøgt at formå andre at skaffe stoffet.      
TfK 2008 191 amfetamin 894 g. Derudover havde pågældende solgt 80 g. amfetamin. Endvidere var lov om euforiserende stoffer samt våbenloven overtrådt. Fængsel i 3 år.      
TfK 2008 15 2.000 g amfetamin Forsøgt at modtage stoffet med henblik på videreoverdragelse sammen med flere i forening. Skærpelse pga. tilknytning til rockermiljø. Også straffet for våbenlov pga. besiddelse af skydevågen. Fængsel i 5 år. Tidligere straffet for narkotikakriminalitet.      
TfK 2008 546 ØLD amfetamin 100 g, 500 g. hash og 500 g. tørret hampplante pågrebet 5. dec. 2006 - dom i byretten den 22. feb. 2008. Dom i landsretten den 5. maj 2008 -
Der blev henvist til den lange sagsbehandl.tid
8 måneders fængsel betinget med vilkår om misbrugsbehandling      
TfK 2005.257/4 VLD amfetamin 70 g. - "størstedelen" med henblik på videresalg 4 måneders fængsel gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 80 timer.      
TfK 2004.311/2 VLK 100 g amfetamin indkøbt med henblik på videresalg og 10 g kokain til eget forbrug Straffen indeholdt straf for overtrædelse af våbenloven (besiddelse af springkniv). Tidligere straffet men ikke for ligeartet kriminalitet 8 måneders fængsel, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget med vilkår om 140 timers samfundstjeneste.      
TfK 2006.508 VLD 40 g. amfetamin Havde bedt en ven bestille amfetaminen hos en forhandler med henblik på videresalg. Inden tiltalte modtog stoffet fortrød han og meddelte vennen, at han skulle levere amfetaminen tilbage til forhandleren, hvilket blev gjort 60 dages fængsel, som blev gjort betinget på grund af ung alder, gode personlige forhold, og omstændighederne omkring forbrydelsen.      
TfK 2004.424 VLD besiddelse af 190 g amfetamin, hvoraf han videresolgte 55 g og yderligere besiddelse af 95 ecstasy, hvoraf han videresolgte 75 stk. Endvidere besiddelse af 3,5 g amfetamin 31 ecstasytabletter til eget brug  (Gode personlige forhold og havde været varetægtsfængslet i ca. 1 måned). Straffet med fængsel i 6 måneder, der blev gjort betinget med vilkår om 100 timers samfundstjeneste      
UfR 1991.937 HD ca. 220 g. amfetamin videreoverdragelse over længere periode. Tiltalte var taxachauffør og transporterede amfetaminen i taxaen. Fængsel i 1 år, der blev gjort betinget på grund af tiltaltes gode personlige forhold.      
TfK 2008 850 amfetamin - 500 g videresolgt ikke under 360 g. af de 500 g. Var fortsat i besiddelse af 41 g. Fængsel i 1 år og 6 måneder, hvoraf 1 år blev gjort betinget, da sigtede var eneforsørger for en 12-årig søn med hjernetraume. (Vilkår om behandling)      
TfK 2009.911 VLD 1,37 gram heroin fordelt i 4 salgspakker og 3,87 gram hash til eget brug Besiddelse af 1,37 gram heroin fordelt på 4 salgspakker og 3,87 gram hash til eget brug. Det fremgår af sagen, at han var "talrige gange tidligere straffet, især for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer". Den pågældende blev idømt ADVARSEL efter lov nr. 526 af 6. juni 2007      
             
TfK 2005.406/2 ØLD Heroin - 9,94 g
+ 0,04 g heroin i arresthus
ej bevis for videresalg på trods af fund af elektronisk vægt på bopælen. Tidligere straffet Fængsel i 20 dage      
TfK 2009.911/1 VLD heroin 1,37 g. og 3.87 g. hash til eget forbrug - stofafhængig person, der var straffet "utallige gange" for overtrædelse af narkotika-lovgivningen advarsel efter retsplejelovens § 990      
TfK 2000.50 ØLD heroin - 12 g. videresolgt heroinen. Derudover besiddelse af 43,1 g. kokain, 2,8 g. heroin og 190 g. hash med henblik på videresalg Fængsel i 6 mdr. betinget - havde arbejde og datter på 12 år. Medgerningsmand dømt for samme forhold og derudover for besiddelse af 0.2 g. kokain og overtrædelse af våbenloven.      
TfK 2002 186 heroin - 700 g. salg af 195 g. kokain og besiddelse af 49 g. kokain Fængsel i 5 år (tillægsstraf)      
TfK 2002 228 heroin - 5.472 g.   Fængsel i 7 år (besiddelse med henblik på videreoverdragelse).      
TfK 2002 228 heroin - 5.472 g. + ca. et halvt kile   Fængsel i 8 år (videreoverdragelse)      
TfK 2002 301 heroin - 200 g.   Fængsel i 2 år (indsmugling)      
TfK 2002 322 heroin - 3.000 g.   Fængsel i 7 år (handel)      
TfK 2002 552 heroin - 1.300 g. 315 g. materiale, som gerningsmanden troede var heroin Fængsel i 6 år (Videreoverdragelse - to gange tidligere straffet for narkokriminalitet)      
TfK 2002 560 heroin - 200 g.   Fængsel i 1 år og 6 måneder - indsmugling.      
TfK 2002 689 heroin - 300 g.   Fængsel i 2 år og 6 måneder - indsmugling      
TfK 2003 120 heroin - 1.368,9 g.   En person idømt fængsel i 6 år og en anden i 5 år, fordi sidstnævnte hjalp med sagens opklaring (indførsel).      
TfK 2003 287 heroin - 25 g. kokain 15 g. Fængsel i 8 måneder (Tidligere straffet, § 89)      
TfK 2003 376 heroin -222,56 g. 72,3 g. kokain og 281, 5 g. amfetamin. Derudover hæleri til en værdi af 200.000 kr. Fængsel i 3 år og 6 måneder (Tidligere straffet for narkokriminalitet)      
TfK 2003 712 heroin - 800 g.   Fængsel i 3 år og 6 måneder.      
TfK 2003 500 heroin (eller kokain) 4.800 g. Forsøg på at få en anden til at begå røveri mod bank Fængsel i 9 år. (8 tilfælde af overdragelse).      
TfK 2003 757 heroin 10.000 g. andre forhold herunder besiddelse af 432,42 g. heroin Fængsel i 8 år. (Indførsel)      
TfK 2003 757 heroin -22,9 kg.   Fængsel i 12 år - flere gange straffet for narkokriminalitet      
TfK 2003 717 heroin - 2.000 g.   Fængsel i 6 år.      
TfK 2004 154 heroin - 0,05 g. Besiddelse til eget brug i statsfængsel. Fængsel i 7 dage under henvisning til, at forholdet var begået i et fængsel.      
TfK 2004 294 heroin - 6 g. besiddelse til eget brug i gentagelsestilfælde. Født i 1958 og 3 gange tidligere straffet for lov om euforiserende stoffer. Landsretten nedsatte straffen fra fængsel i 30 dage til fængsel i 10 dage med henvisning til, at stoffet var til eget brug.      
TfK 2005.5 HD heroin   5 års fængsel for at have modtaget og videreoverdraget stoffet      
TfK 2005 406 heroin - 9,94 g. Landsretten fandt det ikke bevist, at stoffet skulle videresælges, uagtet personens besiddelse af en ektronisk vægt Fængsel i 20 dage. Straffen omfattede også et forhold fra 2004, hvor personen var blevet fundet i besiddelse af 0,4 g. heroin i et arresthus.      
TfK 2005 296 heroin - 3.794,7 g.   Fængsel i 7 år (indførsel)      
TfK 2006 133 heroin - 931 g.   Fængsel i 5 år (besiddelse)      
TfK 2006 189 heroin - 580 g. kørsler i frakendelsestiden Fængsel i 3 år, hvoraf 2 år og 9 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste (Var blevet stoffri og havde genoptaget studium)      
TfK 2006 198 heroin - 80 g. 1.183 g. kokain og 1.956 g. hash Fængsel i 5 år (indførsel)      
TfK 2006 334 heroin - 1.100 g. 170 g. kokain Fængsel i 3 år og 11 måneder.      
TfK 2006 416 heroin - 983 986 g. fyldstof Fængsel i 5 år.      
TfK 2007 826 heroin - 5.800 g.   Fængsel i 8 år (videresalg)      
TfK 2007.421 ØLD 1,83 gram kokain og 30 ecstasytabletter begået i prøvetiden efter domfældelse i tidligere sag om narkotikakriminalitet - reststraf ej udløst Fængsel i 10 dage      
TfK 2011.939 ØLD 12.348 kg. khat for tiltalte 1's vedkommende.

1.532 kg. khat for tiltalte 2's vedkommende.

Begge de tiltalte var tidligere straffede for ligeartet kriminalitet.
Tiltalte 1 blev straffet med fængsel i 3 år indeholdende fællesstraf på fængsel i 72 dage. Forholdet var begået i prøvetiden.

Tiltalte 2 blev idømt fængsel i 4 måneder.
     
TfK 2009.267 VLD khat - Indsmugling af 721,07 kg. khat Straffen kunne ikke gøres betinget. Der henvistes til "forholdets karakter og tiltaltes forstraf". Fængsel i 7 måneder (henført under lov om euforiserende stoffer)      
TfK 2008.759 VLD khat - Indsmugling af 250 kg. khat Tiltalte 1 var tidligere straffet med bøde for besiddelse af khat til eget forbrug. Tiltalte 2 var tidligere straffet med fængsel for besiddelse af khat med henblik på indsmugling. Tiltalte 1 blev straffet med fængsel i 3 måneder, hvoraf de 60 dage ikke skulle fuldbyrdes.

Tiltalte 2 blev straffet med fængsel i 4 måneder. 

     
TfK 2001.492 VLD khat - Indsmugling af cirka 60 kg. khat og besiddelse af 59 g. khat til eget forbrug.   Fængsel i 30 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer      
TfK 2011.812 ØLD 57,49 gram kokain med henblik på videreoverdragelse Ikke tidligere straffet, gode personlige forhold. Tiltalte var vidende om, at broderen opbevarede kokain i tiltaltes kælderrum, og at dette havde stået på i nogle måneder. Fængsel i 6 måneder, som blev gjort betinget med vilkår om 120 timers samfundstjeneste.      
TfK 2003 137 kokain - 80 g. tillige våbenloven for besiddelse af 135 haglpatroner Fængsel i 7 måneder (videresalg til større antal personer)      
TfK 2001 253/2 VLD Kokain - 165 g. og 2 kg. hash videresalg og kurervirksomhed Fængsel i 1 år og 3 måneder, der af landsretten blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste med henvisning til tiltaltes gode personlige forhold og unge alder (20 år).      
TfK 2002 705 Kokain - 250 g. + 0,93 g.   Fængsel i 1 år og 6 mdr. (stor fortjeneste og systematisk handel gennem godt 1 år.      
TfK 2003 475 Kokain - 274g. + 53,5 g.   Fængsel i 2½ år for videresalg af de 274 g. og for at ville videreoverdrage de 53,5 g.      
TfK 2003 542 Kokain - 536 og 126 g. hash Videreoverdragelse Fængsel i 3 år      
TfK 2003 615 Kokain - 1.200 g. kurervirksomhed Fængsel i 5 år og udvisning for bestandigt.      
TfK 2007 532 Kokain - 50 g. videresalg af de 25 gram. Et år tidligere havde pågældende 5 gange opbevaret ca. 25 g. kokain for en anden. Fængsel i 9 måneder, hvoraf de 6 blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 120 timer.  Lagt vægt på de særdeles gode personlige forhold for at gøre straffen betinget.      
TfK 2007.416 VLD Lægemidler - rohypnol tabletter - 1.000 stk. opbevaring med henblik på andens videresalg 60 dages fængsel gjort betinget med samfundstjeneste på grund af gode personlige forhold      
TfK 2009.9 Lægemidler - Indførsel af 50 Valium, 115 Diazepam, 19 Bromazepam og 58 Alprazolam - i alt 242 tabletter Købt til eget brug i udlandet og var afhængig af pillerne. 14 dages fængsel, betinget.      
TfK 2007.123 Lægemidler - Besiddelse af 46 Rivotril tabletter i et fængsel til eget brug. To gange idligere straffet med ubetingede fængselsstraffe for lov om euforiserende stoffer. Nedsat af landsretten fra 10 til 7 dages fængsel.      
TfK 2003.774/3 Lægemidler - Indsmugling i statsfængsel af 37 Stesolidtabletter og 6 stk. Imovane   Fængsel i 7 dage